Schémata řeči

Nechtěli jste si někdy některé věci nechat ohlašovat trochu jinak, abyste třeba urychlili čtení? Nebo možná chcete hlásit věci, kterých si na webu nevšimnete, pokud předem nevíte, že na stránce jsou. Pokud by bylo možné tlačítko, zaškrtávací políčko nebo jiný prvek na webové stránce místo slovního hlášení identifikovat podle odlišného hlasu, jímž by byl prvek čten, nemuseli byste toho tolik poslouchat.

Schémata řeči vám umožní používat k identifikaci různých prvků webových stránek, dialogů a dokumentů různé hlasy, slovní hlášení nebo zvuky. Například byste mohli k odlišení nadpisů různých úrovní používat různé tóny klavíru. Slovní hlášení nebo zvuk můžete také přiřadit určitým atributům textu na webové stránce nebo v dokumentu textového editoru. Mnoho webových prvků má definovaný jak alternativní textový popisek, tak i titulek. Ve výchozím nastavení čte JAWS alternativní textový popisek a vůbec se nedozvíte, že je u prvku dostupný i titulek. Možná, že byste se z titulku dozvěděli další informace. Nebo třeba můžete chtít, aby JAWS v textu odlišil tučný text tak, že jej bude číst hlubokým hlasem. Pokud budete způsob, jakým JAWS čte informace, měnit pomocí schémat řeči, můžete si nastavení uložit do schématu, které lze kdykoli použít. Mezi schématy se můžete snadno přepínat.

Tip pro JAWS: Pro změnu aktivního schématu stiskněte JAWSKey + Alt + S. Šipkami si vyberte schéma a stiskněte Enter. Zvolené schéma potom zůstane aktivní, dokud znovu nevyberete jiné.

Cvičení: Prohlédněte si dialog Vybrat schéma řeči.

 1. Stiskněte JAWSKey + Alt + S.
 2. Šipkami nahoru a dolů si projděte seznam dostupných schémat.
 3. Pokračujte výběrem schématu Klasické a klávesou Enter dialog zavřete

Pro otevření dialogu Upravit schéma řeči proveďte následující kroky:

 1. V internetovém prohlížeči stiskněte JAWSKey + F2.
 2. Vyberte Centrum nastavení a stiskněte Enter.
 3. Klávesami Ctrl + Shift + D načtěte výchozí konfiguraci.
 4. Kurzor je v editačním poli Hledat. Napište do něj „schéma“ (bez uvozovek).
 5. Šipkou dolů přejděte do stromového seznamu možností odpovídajících hledanému textu na položku Aktivní schéma řeči. Zde byste se stiskem mezerníku mohli mezi schématy přepínat. Centrum nastavení má dvě strany. Vlevo je stromový seznam a vpravo je podokno pro další nastavení. Vidící uživatel může při pohybu ve stromovém seznamu současně sledovat pohyb kurzoru v pravém podokně.
 6. Klávesou F6 přejděte ze stromového seznamu do pravého podokna s dalšími možnostmi. To je třeba, když potřebujete zadat nějaký text nebo nastavit hodnotu v číselníku. Kurzor by měl být v rozbalovacím seznamu pro výběr aktivního schématu řeči. Pokud jste již dříve schéma neměnili, mělo by zde být nastaveno Klasické.
 7. Stiskněte Tab. Kurzor přejde do editačního pole pouze pro čtení s popisem schématu.
 8. Opět stiskněte Tab. Kurzor přejde na tlačítko Upravit schémata.
 9. Stiskněte Tab ještě jednou a kurzor přejde zpět do rozbalovacího seznamu Aktivní schéma řeči.
 10. Nyní se klávesou F6 vraťte do stromového seznamu. Kurzor bude opět na položce pro výběr aktivního schématu. Nyní nepřepínejte schémata pomocí mezerníku. Pokud byste zde mezerník stiskli, změnila by se vybraná položka v rozbalovacím seznamu v pravém podokně.
 11. Šipkou dolů přejděte na položku Popis schématu. Vidíte, jak položky stromového seznamu odpovídají volbám v pravém podokně?
 12. Ještě jednou stiskněte šipku dolů, abyste se ve stromovém seznamu přesunuli na položku Upravit schémata řeči.
 13. Zde stiskněte mezerník a otevře se dialog Upravit schéma řeči.

V další části budete pokračovat vytvořením nového schématu.

Vytvoření nového schématu

Schéma je skupina nastavení, která uložíte společně. Schémata můžete využívat k rychlé úpravě hlášení JAWS. Mezi schématy se můžete rychle přepínat. Schémata lze využít například v těchto situacích:

Cvičení: Podle níže popsaných kroků vytvořte v JAWS nové schéma řeči. Pokud již máte otevřený dialog Upravit schéma řeči, skočte rovnou k bodu 8.

 1. V internetovém prohlížeči stiskněte JAWSKey + F2.
 2. Vyberte Centrum nastavení a stiskněte Enter.
 3. Klávesami Ctrl + Shift + D načtěte výchozí konfiguraci.
 4. Kurzor je v editačním poli Hledat. Napište do něj „schéma“ (bez uvozovek).
 5. Šipkou dolů přejděte do stromového seznamu možností odpovídajících hledanému textu na položku Upravit schémata.
 6. Zde stiskněte mezerník a otevře se dialog Upravit schéma řeči.
 7. Před pokračováním dalšími kroky se ujistěte, že v rozbalovacím seznamu Schéma řeči je vybráno Klasické. Pokud zde nastaveno není, procházejte opakovanými stisky klávesy všechna schémata od tohoto písmene, dokud schéma Klasické nevyberete.
 8. Klávesou Tab procházejte prvky dialogu, dokud nepřejdete na tlačítko Vytvořit nové schéma. Po jeho stisku se otevře dialog Untitled – Upravit schéma, který obsahuje více karet. Kurzor bude na kartě Obecné v editačním poli Popis schématu řeči. Je zde označený text popisu schématu Klasické.
 9. Zatím zde napište něco jako „Moje nové schéma“. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Kurzor se vrátí do dialogu Upravit schéma řeči na tlačítko Vytvořit nové schéma.
 10. Klávesami Shift + Tab přejděte na tlačítko Uložit vybrané schéma a mezerníkem je stiskněte. Otevře se dialog Uložit jako.
 11. Zadejte nějaký název schématu např. Moje testovací schéma a stiskněte Enter.
 12. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Dialog Upravit schéma řeči se zavře a kurzor bude zpět ve stromovém seznamu možností Centra nastavení.
 13. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Provedené změny se uloží a Centrum nastavení se zavře.

Cvičení: Dialog Upravit schéma se skládá z více různých karet. V následujícím cvičení si s využitím právě vytvořeného schématu tento dialog podrobněji prohlédneme. Dialog Upravit schéma budete moci používat k přiřazování hlášení či zvuků téměř ke všem prvkům, které JAWS dokáže rozpoznat.

 1. Znovu otevřete dialog Upravit schéma řeči.

  • JAWSKey + F2.
  • Centrum nastavení.
  • Ctrl + Shift + D pro načtení výchozí konfigurace.
  • Do pole Hledat napište „schéma“ (bez uvozovek).
  • Šipkou dolů přejděte ve stromovém seznamu na položku Upravit schémata.
  • Stiskněte mezerník a otevře se dialog Upravit schéma řeči.
 2. Pokud v tomto cvičení pokračujete bezprostředně po předchozím cvičení, bude v rozbalovacím seznamu vybrané vaše nové schéma. V opačném případě zde své schéma vyberte, než budete pokračovat.
 3. Stiskem Tab se přesuňte na tlačítko Upravit vybrané schéma a mezerníkem je stiskněte. Kurzor bude v editačním poli Popis schématu řeči na kartě Obecné, kde jste popis schématu minule zapsali. Po zopakování výše uvedených kroků, kterými se sem dostanete, můžete popis schématu kdykoli změnit.
 4. Stiskem Ctrl + Tab přejděte na kartu Typy ovládacích prvků.
 5. Pomocí šipek nahoru a dolů se můžete pohybovat v seznamu a prohlížet si typy ovládacích prvků. Všimněte si, že pro všechny typy ovládacích prvků je nastaveno ohlašování běžným hlasem.
 6. Prozatím si jen dalšími stisky kláves Ctrl + Tab projděte všechny další karty v tomto dialogu. Jsou zde karty, pomocí kterých můžete měnit způsob hlášení stavu ovládacích prvků, atributy textu, názvy a velikosti písem, barvy, odsazení, vlastnosti HTML a další. Nakonec se kurzor vrátí zpět na kartu Obecné.
 7. Pokud plánujete pokračovat v následujících cvičeních, můžete nechat tento dialog otevřený. Pokud ne, stiskněte tlačítko Zrušit a kurzor se vrátí do Centra nastavení JAWS.
 8. Klávesou Tab přejděte buď na tlačítko OK pro uložení změn, nebo na tlačítko Storno pro jejich zrušení. Tlačítko stiskněte mezerníkem a změny se uloží, nebo ne, podle toho, jaké tlačítko jste zvolili. Centrum nastavení se zavře.

Přiřazení zvuků HTML prvkům

Možná si vybavíte, že v jedné z předchozích lekcí, která se věnovala tomu, jak na obtížně použitelné stránky, byl odkaz na hlavní stránku výukových materiálů pro JAWS, který kromě samotného textu odkazu obsahoval také titulek na pozadí. Pokud jste nevěděli, že je zde titulek v podobě atributu title, nemuseli jste to vůbec zjistit a dostat se tak k doplňujícím informacím, které vám chtěl autor stránky takto poskytnout.

Cvičení: V této části změníte své schéma tak, aby v něm byl HTML atributu, jako je title, přiřazen zvuk. Začněte tím, že pokud je to třeba, otevřete dialog Upravit schéma řeči a vyberte v něm vámi vytvořené schéma. Poté stiskněte tlačítko Upravit vybrané schéma a proveďte následující kroky:

 1. Opakovaně tiskněte Ctrl + Tab, dokud nepřejdete na kartu HTML. Zde je už v seznamu uvedeno několik HTML atributů, které JAWS identifikuje.
 2. Když si je projdete šipkou dolů, můžete si všimnout, že title mezi nimi není. Musíme jej sem přidat.
 3. Klávesou Tab přejděte na tlačítko Přidat a mezerníkem je stiskněte. Tlačítko Přidat můžete také aktivovat stiskem horké klávesy Alt + P, aniž byste na ně museli přecházet.
 4. Do editačního pole v dialogu Přidat atribut prvku HTML napište slovo title.
 5. Stiskem klávesy Enter aktivujte tlačítko Další. Otevře se dialog Vybrat chování a dotáže se vás, zda když na atribut title narazíte na stránce, budete jej chtít ohlásit slovně, nebo přehrát zvuk.
 6. Šipkou dolů vyberte přepínač Přehrát zvuk.
 7. Klávesou Enter aktivujte tlačítko Další. Otevře se dialog Vybrat zvuk se seznamem asi sto zvuků, které JAWS obsahuje.
 8. Když se v seznamu budete pohybovat šipkami nahoru a dolů, můžete si vybraný zvuk přehrát stiskem mezerníku nebo horké klávesy Alt + P.

Poznámka: Chcete-li zvuk dobře slyšet, když současně ještě posloucháte hlasový výstup, který vám např. čte text z webové stránky, musí být zvuk dostatečně výrazný a hlasitý.

 1. V tomto cvičení tiskněte klávesu M, dokud neoznačíte zvuk MetalDing.wav. Mezerníkem si zvuk pro ukázku přehrajte. Poté stiskněte Enter. Dialog pro výběr zvuku se zavře a kurzor se vrátí do dialogu Upravit schéma. Všimněte si, že nyní máte v seznamu atributů, které JAWS vyhledává, pro atribut title definované pravidlo „přehrát zvuk MetalDing.wav“. Klávesami JAWSKey + šipka nahoru si tuto položku v seznamu můžete znovu přečíst.
 2. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Kurzor se vrátí na tlačítko Upravit vybrané schéma v dialogu Upravit schéma řeči.
 3. Stiskněte horkou klávesu Alt + L pro aktivování tlačítka Uložit vybrané schéma.
 4. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Kurzor se vrátí do Centra nastavení JAWS.
 5. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Změny se uloží a Centrum nastavení se zavře.
 6. Přepněte se do svého testovacího schématu. Stiskněte JAWSKey + Alt + S a vyberte schéma v seznamu. Poté dialog Vybrat schéma řeči klávesou Enter zavřete
 7. Na řádku níže je stejný ukázkový odkaz se zobrazeným textem i atributem title, jaký byl v lekci Jak na obtížně použitelné stránky. Šipkou dolů se na odkaz přesuňte a měli byste slyšet jak text odkazu, tak i zvuk MetalDing.wav.

Hlavní stránka výukových materiálů pro JAWS

Nyní, když jste slyšeli přehraný zvuk, víte, že kromě textu odkazu, který je viditelný na obrazovce, má odkaz také titulek. Ten sice viditelný není, ale i tak o něm víte. Pamatujete si, jak JAWS nastavit, aby vám místo textu odkazu četl jeho titulek?

Cvičení: Proveďte níže popsané kroky, abyste v JAWS zapnuli čtení titulku.

 1. Klávesami JAWSKey+V otevřete Rychlá nastavení JAWS. Kurzor bude v editačním poli Hledat.
 2. Do pole napište „textové“. Ze stromového seznamu níže zmizí všechny položky, které neodpovídají hledanému textu.
 3. Šipkou dolů přejděte do stromového seznamu na položku „Textové odkazy pomocí – viditelný text“.
 4. Opakovaným stiskem Mezerníku nastavte hodnotu „titulek“.
 5. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Dialog Rychlá nastavení se zavře.
 6. Nyní si odkaz znovu přečtěte.
 7. Klávesami JAWSKey + F7 si otevřete seznam odkazů a uvidíte, že i zde je titulek zahrnut.
 8. Stiskněte Escape, abyste seznam odkazů zavřeli.

Poznámka: Až budete hotovi, nezapomeňte podle výše uvedených pokynů JAWS nastavit zpět na „Textové odkazy – viditelný text“.

Zkuste experimentovat s dalšími HTML prvky v dialogu Upravit schéma. Můžete přiřadit zvuky nadpisům, formulářovým prvkům, obrázkům, rámcům, obrazovým mapám, tabulkám a dalším.

Ignorování HTML atributů

Co když některé atributy, které JAWS na webových stránkách hlásí, poslouchat nechcete? Možná, že nechcete pokaždé, když JAWS narazí na odkaz s funkcí při přechodu myši poslouchat hlášení „při přechodu myši“. JAWS umí HTML atributy také ignorovat.

Cvičení: Pro ignorování určitého HTML atributu proveďte následující kroky:

 1. V dialogu Upravit schémata řeči vyberte schéma, které chcete měnit a stiskněte tlačítko Upravit vybrané schéma.
 2. Klávesami Ctrl + Tab přejděte na kartu HTML. Ta obsahuje seznam HTML atributů, které již ve schématu řeči byly definovány. Jeden z nich je onmouseover. Pomocí šipky dolů tedy běžte seznamem, dokud tuto položku nevyberete.
 3. Klávesou Tab přejděte do skupiny přepínačů, kterými se nastavuje chování pro vybranou položku v seznamu. Šipkou dolů vyberte přepínač Ignorovat.
 4. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Kurzor se vrátí na tlačítko Upravit vybrané schéma v dialogu Upravit schéma řeči.
 5. Stiskněte horkou klávesu Alt + L pro aktivování tlačítka Uložit vybrané schéma.
 6. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Kurzor se vrátí do Centra nastavení JAWS.
 7. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Změny se uloží a Centrum nastavení se zavře.

Změna schématu řeči, aby byl tučný text hlášen aliasem hlasu pro tučné písmo

Cvičení: V tomto cvičení upravíte schéma řeči tak, aby hledalo tučný text, a ten potom četlo jiným hlasem.

K tomu, aby JAWS četl určité položky, atributy nebo stavové informace odlišným hlasem, můžete využít aliasy hlasů. V této části přiřadíte alias hlasu tučnému textu. Začněte tak, že otevřete dialog Upravit schémata řeči, a poté proveďte následující kroky:

 1. V rozbalovacím seznamu Schémata řeči vyberte vámi vytvořené schéma. Poté stiskněte tlačítko Upravit vybrané schéma.
 2. Opakovaně tiskněte Ctrl + Tab, dokud nepřejdete na kartu Atributy. Kurzor bude v seznamu atributů. Zde je pod položkou „výchozí“ definováno výchozí chování, což je „ignorovat“ a dále je tu několik dalších definicí připravených od Freedom Scientific.
 3. Horkou klávesou Alt + P stiskněte tlačítko Přidat. Otevře se dialog Přidat atribut obsahující seznam zaškrtávacích políček, pomocí kterých si můžete vybrat různé atributy, jako Tučné, Kurzíva, Podtržené a další.
 4. Mezerníkem zaškrtněte Tučné. Klidně si prohlédněte i ostatní atributy, které zde lze zaškrtnout, ale v tomto cvičení zaškrtněte jen volbu Tučné. Nakonec stiskněte tlačítko Další. Otevře se dialog s přepínači pro výběr chování.

Poznámka: Pokud byste zaškrtli více položek, musel by text obsahovat všechny tyto atributy, aby danou podmínku splňoval. Jinými slovy, když zaškrtnete Tučné i Podtržené, musí být text současně tučný i podtržený, aby podmínku pravidla splňoval. Pokud chcete, aby bylo pravidlo jednak pro tučný text a jednak pro podtržený text, musíte pro každý atribut definovat samostatné pravidlo.

 1. Šipkou dolů vyberte přepínač Přečíst text tohoto typu určeným hlasem, a poté stiskněte tlačítko Další. Otevře se dialog Vybrat alias hlasu s více než třiceti aliasy, které již Freedom Scientific připravil.
 2. Šipkami přejděte na alias TučnéPísmoHlas a klávesou Enter aktivujte tlačítko Dokončit.
 3. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Kurzor se vrátí na tlačítko Upravit vybrané schéma v dialogu Upravit schéma řeči.
 4. Stiskněte horkou klávesu Alt + L pro aktivování tlačítka Uložit vybrané schéma.
 5. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Kurzor se vrátí do Centra nastavení JAWS.
 6. Klávesou Tab přejděte na tlačítko OK a mezerníkem je stiskněte. Změny se uloží a Centrum nastavení se zavře.

Abyste nové nastavení aliasu hlasu pro tučné písmo vyzkoušeli, může být potřeba přepnout se na námi vytvořené schéma řeči. Klávesami JAWSKey + Alt + S otevřete dialog Vybrat schéma řeči. Pokud zde vaše schéma není vybráno, tak je zde vyberte. Vyzkoušejte je tak, že si na této stránce přečtete nějaký text, který je tučným písmem. JAWS by jej měl číst hlubším hlasem. Díky tomu je velmi snadné určit, která slova jsou tučně.

Výukový režim schémat řeči

Výukový režim vám pomůže seznámit se s tím, jaké zvuky používá aktivní schéma řeči k poskytování různých informací. Když je výukový režim zapnutý, JAWS říká podrobné informace o položkách, jejich stavu a atributech hlasem, ale též i zvuky nastavenými v aktivním schématu. Slyšíte tedy zvuk, a potom JAWS řekne stejnou informaci i způsobem, který je nastaven ve schématu řeči Klasické.

Tip pro JAWS: Výukový režim hlásí také informace o položkách, jejich stavu a atributech, které aktivní schéma ignoruje.

Protože význam zvuků, které tvůrce schématu přiřadil různým informacím, nemusí být ihned zřejmý, může vám výukový režim pomoci určit účel jednotlivých zvuků. Pokud například schéma řeči používá dva různé zvuky pro znázornění stavu zaškrtávacího políčka, nemusíte vědě, který ze zvuků znamená, že zaškrtávací políčko je zaškrtnuté. Když je výukový režim zapnutý, JAWS přehraje zvuk, a potom řekne „zaškrtnuto“, nebo „nezaškrtnuto“.

Výukový režim schémat řeči zapnete či vypnete takto:

 1. Stiskněte JAWSKey + Alt + S.
 2. Pro zapnutí výukového režimu vyberte položku Zapnout výukový režim schémat řeči a stiskněte Enter. Chcete-li výukový režim vypnout, vyberte Vypnout výukový režim schémat řeči a stiskněte Enter.