Pohyb pomocou čítača NVDA

Čítač NVDA umožňuje svojmu používateľovi rôzne spôsoby navigácie (pohybu) v dokumentoch, aplikáciách a na webe. Poďme sa na ne pozrieť.

Pohyb pomocou systémového fokusu

Systémový fokus je objekt, ktorý reaguje na stláčanie klávesov. V prípade, že píšete napríklad text, fokus má príslušné editačné pole. Objekt je jediná položka. Môže to byť kúsok textu, začiarkavacie pole, tlačidlo, posuvník či už spomenuté editačné pole. To znamená, že kamkoľvek sa zameriate s čítačom NVDA, príslušný objekt dostane fokus.

Najbežnejším spôsobom pohybu v systéme Windows s čítačom NVDA sú obvyklé klávesové skratky slúžiace na pohyb po ovládacích prvkoch – Tab, Shift+Tab, vyvolanie Panela ponúk klávesom Alt, kurzorové šípky či skratky na prepínanie medzi oknami.

Textový kurzor

Ak zameranie (fokus) dostane objekt, ktorý podporuje navigáciu alebo úpravu textu, môžete sa v ňom pohybovať pomocou textového kurzora. Text je možné čítať bežnými navigačnými klávesmi – šípky, PageUp, PageDown, Home a End. Pokiaľ je možné text editovať, pomocou textového kurzora a bežných navigačných klávesov text vyberiete a klávesmi Bakspace či Delete odstránite.

Pri pohybe pomocou textového kurzora NVDA oznamuje pohyb po znakoch, slovách, riadkoch a indikuje vybratý a nevybratý text.

Objektová navigácia

Slúži na 2 účely:

 • Môžete si prezrieť aktuálne okno či aplikáciu bez toho, aby sa zmenilo zameranie alebo pozícia textového kurzora.
 • Ak objekty nepodporujú navigáciu z klávesnice, je možné využiť práve objektovú navigáciu.

Aby ste nemuseli prechádzať dopredu a dozadu medzi všetkými objektmi na obrazovke, tie sú organizované hierarchicky do takzvaných skupín. Napríklad zoznam je 1 objekt a podriadenými objektmi sú jeho položky. Prakticky to znamená, že ak chcete preskúmať objekty podriadené nadriadenému objektu, musíte sa doň vnoriť. Je možné prechádzať objektmi v systéme aj 1 po druhom, na čo slúžia takzvané príkazy plošného prezerania stále bez zmeny systémového fokusu aj kurzora.

Objektová navigácia prakticky

Poznámka: ako príklad uvádzam skratky pre objektovú navigáciu v rozložení klávesnice pre laptop.

Povedzme, že si chcete pomocou objektovej navigácie prezrieť panel ponúk v aplikácii Notepad Plus Plus.

 • Stlačíte NVDA+Shift+o, aby ste zistili, kde sa práve nachádzate. NVDA prečíta: „editačné má fokus viacriadkové <li>Stlačíte NVDA+Shift+o, aby ste zistili, kde sa práve nachádzate.“ To znamená, že sa dozviete, že ste v editačnom poli Notepad Plus Plus na riadku s práve prečítaným textom.
 • Panel ponúk je na tej istej úrovni ako textové pole, nie je mu ani nadriadený, ani podriadený. Máte tak dve možnosti:
  • Buď skratkou NVDA+Shift+ľavá šípka prejdete na ďalší objekt smerom doľava, čím sa dostanete priamo do panela ponúk.
  • Alebo nastavíte klávesnicu na anglickú a cez NVDA+Shift+ľavá hranatá zátvorka prejdete plošným prezeraním k najbližšiemu objektu, čo je posledná položka Panela ponúk.
 • Povedzme, že nebudete používať plošné prezeranie, aby sme situáciu trošku zjednodušili. Keď stojíte na začiatku Panela ponúk, potrebujete sa doň takzvane zanoriť, čo urobíte klávesovou skratkou NVDA+Shift+šípka dolu. Vtedy si opäť klávesovými skratkami NVDA+Shift+šípky doprava a doľava viete prezerať objekty na rovnakej úrovni, teda v tomto prípade všetky nerozbalené podponuky.
 • Na to, aby ste rozbalili podponuku, je potrebné aktivovať takzvaný navigačný objekt, čo urobíte klávesovou skratkou NVDA+Enter. Vtedy sa sprístupní ďalšia skupina objektov. Ak teda stojíte na Paneli ponúk a zanoríte sa doň, prechádzate nerozbalenými podponukami Súbor, Úpravy, Hľadať a tak ďalej. Aby ste sprístupnili položky podponuky napríklad Súbor, stlačíte NVDA+Enter a následne sa v nej pohybujete znovu NVDA+Shift+šípkami doľava a doprava.
 • Takto môžete panel nielen prezerať, ale aj vykonávať všetky akcie, ktoré sú v ňom dostupné, bez toho, aby sa pohol systémový fokus. To sa hodí najmä vtedy, ak aplikácia nereaguje na bežné ovládanie z klávesnice.

Prezeranie textu pomocou objektovej navigácie

Cez objektovú navigáciu je možné čítať a aj upravovať text, a to stále bez toho, aby sa zmenila pozícia systémového fokusu. Využijete to napríklad v dialógových oknách, kde sa štandardným spôsobom správa po častiach čítať nedá.

Text si viete prezrieť po znakoch (NVDA+šípky vľavo/vpravo), slovách (NVDA+CTRL+šípky vpravo/vľavo), riadkoch a tak ďalej. Všetky príkazy nájdete v príručke NVDA – Ponuka NVDA > Pomocník > Používateľská príručka.

Ak potrebujete pomocou objektovej navigácie kopírovať text, musíte ho najprv vyznačiť. Začiatok vyznačíte skratkou NVDA+fF9, pomocou príkazov popísaných vyššie sa presuniete na koniec textu a stlačíte NVDA+F10 dvakrát rýchlo za sebou, čím skopírujete výber do schránky. S takýmto textom už môžete štandardne pracovať.

Režimy prezerania

Umožňujú čítať obsah aktuálneho objektu, obrazovky alebo dokumentu. Prepínate ich klávesovou skratkou NVDA+numerická 7 (desktop), NVDA+PageUp (laptop).

 • Prezeranie objektu – prezeráte objekt zameraný objektovou navigáciou. Pri editačných poliach uvidíte ich text, pri iných objektoch popis, hodnotu alebo obidvoje.
 • Prezeranie dokumentu – v tomto režime sa zobrazí text celého dokumentu. NVDA sa automaticky prepína do tohto režimu vždy, ak ste v režime prehliadania.
 • Prezeranie obrazovky – umožní prezrieť si text v práve otvorenej aplikácii tak, ako je viditeľný na obrazovke. Funguje to podobne ako emulácia myši alebo virtualizácia okna v iných čítačoch pre Windows.

Pohyb myšou

Pokročilí používatelia alebo ľudia so zvyškami zraku môžu použiť na pohyb po obrazovke aj myš. Čítač v predvolenom nastavení oznámi text, cez ktorý kurzorom prechádzate. Niekde dokáže oznámiť celý odsek, inde len riadok.

Môžete však NVDA nastaviť tak, aby okrem textu čítalo aj typ zameraného prvku (odkaz, zoznam, tlačidlo a podobne) – Ponuka NVDA > Možnosti > Nastavenia > Myš. Prípadne, ak to pre vás je užitočné, aj zvukovú signalizáciu pohybu myši – čím bližšie k hornému okraju obrazovky, tým vyšší zvuk budete počuť, pri pohybe zľava doprava a opačne sa zvuk posúva z jedného kanála do druhého.

Niekoľko užitočných skratiek na ovládanie myši:

 • Ľavý klik – numerické lomeno (desktop), NVDA+ú (laptop)
 • Pravý klik – numerická hviezdička (desktop), NVDA+ä (laptop)
 • Pre zamknutie jedného aj druhého tlačidla pridajte k desktopovým skratkám Shift, v laptopovom rozložení CTRL.
 • Myš na navigačný objekt – presunie kurzor na prvok zameraný objektovou navigáciou – NVDA+numerické lomeno (desktop), NVDA+Shift+m (laptop)
 • Objektová navigácia na myš – nastaví objektovú navigáciu na prvok, ktorý je pod kurzorom myši – NVDA+numerická hviezdička (desktop), NVDA+Shift+n (laptop)

Záver

V tomto článku sme popísali, akými spôsobmi sa s čítačom NVDA môžete pohybovať, a ktorý sa pri akej príležitosti využíva. Nabudúce si priblížime režim fokusu (formulárový) a režim prehliadania (rýchlu navigáciu).

Ak by ste potrebovali niečo bližšie vysvetliť, ponúkam školenie zamerané na efektívny pohyb s čítačom NVDA. Školenie však poslúži aj úplným začiatočníkom, ktorí sa s NVDA potrebujú ešte len zoznámiť a naučiť pracovať.


Článek původně vyšel na webu technologiebezzraku.sk.Naučte se s NVDANVDA


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...