Cesta k přístupné produkci audia: Monitoring, střih a zacházení s projektem

Toto je podpůrný článek k videu REAPER: Monitoring, střih a zacházení s projektem. Doporučuji jej studovat až po zhlédnutí videa a při vlastním zkoušení uvedených postupů.

Obsah

V tomto druhém dílu seriálu o Reaperu se naučíte:

 1. Rozumět tomu, co jsou v Reaperu „akce“, jak budou v tomto seriálu představovány a jak se v nich zorientovat..
 2. Vytvářet v Reaperu projekty, otevírat je a ukládat.
 3. Vkládat do projektů média.
 4. Monitorovat projekt, ať už pro poslech, nebo pro orientaci.
 5. Navigovat se v projektu, označovat časový úsek a používat jej pro jeho střih.
 6. Používat důležité akce Osary

Monitoring, střih a zacházení s projektem (video)

Ke stažení

reaper-example.flac
Zkuste si sestříhat použitý příklad nahrávky jako ve videu.
roxette.flac
Zkuste si označit smyčku bicích jako ve videu.

Akce Reaperu

Pod pojmem "akce" se myslí příkaz Reaperu nebo posloupnost příkazů, které lze vyvolat. Může to být funkce jádra Reaperu, funkce některého z doplňků nebo rozšiřujících skriptů.

Akce je možno vyvolávat následujícími způsoby:

Aplikační nabídky
Reaper má zcela standardní aplikační menu.
Kontextové nabídky pro daný objekt
Osara nabízí zpřístupnění až tří různých kontextových nabídek pro zaměřený objekt.
Klávesové zkratky nebo prvky na ovládacím pultu
Klávesových zkratek je mnoho a jsou konfigurovatelné, což uživatelé odečítačů s výhodou využijí.
Panely nástrojů na obrazovce
Pro uživatele odečítačů nejsou ideálně přístupné a lze se jim vyhnout.
Dialog Actions.
 • Lze zde najít akce, které nejsou ani v nabídkách a panelech, ani nemají přiřazenou žádnou zkratku.
 • Pokud akce je namapovaná na nějaké zkratky, jsou tyto uvedeny v aplikačních a kontextových nabídkách.
 • Přiřazení zkratek a Umístění akcí do nabídek a panelů je plně konfigurovatelné.

Reference akcí

V následujícím textu a příštích dílech jsou uváděny tabulky tématicky příbuzných akcí s těmito sloupci:

Název
 • Originální název akce v Reaperu.
 • Pokud tento název je uveden jinde v textu, vede na odpovídající řádek v referenci.
Význam
Popis akce (většinou volně přeložený název).
Windows, MacOS
 • Klávesová zkratka pro vyvolání akce na Windows, resp. MacOS (dle výchozího mapování Osara key map).
 • Kombinace kláves jsou uváděny ve tvaru k1+k2+…
 • Existuje-li nějaká akce s oboustranným chováním (vlevo/vpravo, zpět/vpřed, začátek/konec apod.) jsou klávesy použité pro jeden i druhý směr uzavřeny v kulatých závorkách a odděleny znakem /. První je uváděn směr vlevo, zpět, začátek apod.
Menu
 • Cesta skrze aplikační nabídky k položce, kde je akce standardně zařazena.
 • Je-li akce přejmenována, je uveden i název položky.
Kontext
 • Název objektu a římskou číslicí označená jeho kontextová nabídka dle Osary, v níž lze akci najít.
 • Má-li objekt jen jedno kontextové menu, není číslování uvedeno

Vložení médií:

NázevVýznamWindowsMacOSMenu
Insert media filesVložit mediální souboryCTRL+ICMD+IInsert > Media file
 • Nastavte si kurzor na místo vložení, což není nutné, pokud máte prázdný projekt, nebo pozici již nastavenou.
 • Integrovaný prohlížeč v Reaperu není pro použití s Osarou vhodný, avšak v zásadě existují dvě přístupné cesty, jak do projektu vložit mediální soubory:
  Vložení ze schránky
  1. V Průzkumníku/Finderu si najděte mediální soubor či soubory.
  2. Zkopírujte si vybrané položky do schránky (Win: CTRL+C, Mac: CMD+C).
  3. Přepněte se do Reaperu (Win: Alt+Tab, Mac: CMD+Tab).
  4. Vložte obsah ze schránky (Win: CTRL+V, Mac: CMD+V).
  Vložení výběrem
  1. Použijte v Reaperu akci Insert media files.
  2. V standardním otevíracím dialogu si vyberte soubor či soubory ke vložení.
 • Pokud vkládáte více souborů, zvolte, zda je chcete vložit pod sebe (Separate Tracks) nebo za sebe (Single Track) – bude vysvětleno později.
 • Na určené místo se vloží jedna nebo více mediálních položek. Zatím nemusíte vědět, co položka je, stačí vědět, že vložené soubory se do nich při vložení transformují.

Kurzory

 • Kurzory se pohybují po časové ose projektu, kde začátek projektu se nachází vlevo a konec vpravo.
 • Napříč časovou osou projektu lze provádět tzv. transport – akce související s přehráváním nebo nahráváním mediálního obsahu.
Kurzor myši (mouse cursor)
 • Pomáhá intuitivním způsobem pracovat s dalšími kurzory.
 • Při práci s podporou Osary jej nepoužíváme.
Editační kurzor (edit cursor)
 • Ukazuje na místo časové osy, kde provádíme úpravy.
 • Během transportu zůstává stát.
Přehrávací kurzor (play cursor)
 • Ukazuje na místo časové osy, kde probíhá transport.
 • Odděluje se od editačního kurzoru, když se spustí transport.
 • Pokud do jeho běhu není zasahováno, běží vpřed (vpravo).
Fokus (focus)
 • Zaměřuje naposledy zaměřený (last touched) objekt – vybraný úsek, značku, stopu, položku atd.
 • Podle posledně zaměřeného objektu se provede daná akce, např. smazání stopy, smazání mediální položky apod.
 • Jak je tomu i v jiných aplikacích, fokus je při ovládání z klávesnice důležitý.

Přehrávání

NázevVýznamWindowsMacOS
Play/stopPřehrát/zastavitMezerník
Play/pausePřehrát/pauznoutCTRL+Mezerník
Play (skip time selection)Přehrát a přeskočit vybraný úsekAlt+Mezerník
Rewind a little bitPřeskočit o kousek zpětCTRL+-CTRL+Šipka doleva
Fast forward a little bitPřeskočit o kousek vpředCTRL+Šipka doprava
Go to start/end of projectPřejít na začátek/konec projektuCTRL+(Home/End)CMD+(Home/ENd)
Toggle repeatPřepnout opakováníCTRL+RCMD+R

Zatímco běžný uživatel se může orientovat podle grafu zvuku, s odečítačem obrazovky musíme přehrávání používat nejen k poslechu tvořeného díla, ale i k orientaci.

Spuštění přehrávacího kurzoru

Transport: Play/stop
Spustí přehrávání nebo jej zastaví. Editační kurzor zůstává na svém místě.
Transport: Play/pause
Spustí přehrávání nebo jej zastaví. Editační kurzor se přesune na pozici pauzy.
Transport: Play (skip time selection)
Spustí přehrávání a pokud narazí na vybraný úsek, tak jej přeskočí. Umožňuje předběžně zjistit, jak projekt bude vypadat, když vybraný úsek vystřihneme.

Navigace a opakování

Transport: Rewind a little bit, Fast forward a little bit
 • Pokud se přehrává, posune přehrávací kurzor o 3 sekundy zpět/vpřed a na tuto pozici umístí i editační kurzor.
 • Pokud se nepřehrává, posune editační kurzor o 3 sekundy zpět/vpřed.
Transport: Go to start of project
Přesune editační kurzor na začátek projektu, tedy na pozici prvního taktu, bez ohledu na to, kde začínají jeho mediální položky.
Transport: Go to end of project
Přesune editační kurzor na konec projektu, tedy na pozici, kde končí jeho poslední mediální položka. Neznamená to ovšem, že editační kurzor nelze posunout ještě dále.
Transport: Toggle repeat
Pokud je opakování zapnuté, probíhá přehrávání standardně takto:

 • Narazí-li na konec projektu, přehrává jej od začátku.
 • Narazí-li na označení smyčky (totožné s vybraným úsekem), přehrává jej ve smyčce stále dokola.

Důležité akce

NázevVýznamWindowsMacOSMenu
ConfigurationKonfigurace OsaryCTRL+F12CMD+F12
Show action listZobrazit seznam akcíF4Actions >
Toggle shortcut helpPřepnutí nápovědy klávesových zkratekF12
Mouse modifier keys and action shortcutsNápověda modifikačních kláves interakcí s myší a klávesových zkratek akcíShift+F1Help > Key bindings and mouse modifiers
Report edit/play cursor position and transport stateOznámit pozici editačního či přehrávacího kurzoru a stav transportuCTRL+Shift+JCMD+Shift+J
Report track/item/time selection (depending on focus)Informovat o výběru časového úseku/stopy/položky v závislosti na fokusuCTRL+Shift+MezerníkCMD+Shift+Mezerník

S dialogy v Reaperu pracujeme zcela standardně – klávesou Tab se pohybujeme mezi ovládacími prvky, Enterem dialog potvrzujeme (totožné s aktivací např. tlačítka OK) a Escapem jej opustíme.

Dialog akcí

 • Použijte akci Show action list.
 • Můžete si zde prohlížet a prohledávat akce, které při práci s Reaperem máte k dispozici.
 • Akce můžete vyvolávat, tedy i ty, které nemají přiřazenou zkratku, nejsou v aplikačním menu nebo v jiných nabídkách a panelech.
 • Akce můžete mapovat na klávesové zkratky či na prvky na ovládacím pultu a mapování importovat a exportovat.
 • Můžete konfigurovat přiřazení akcí do používaných nabídek a panelů.
 • Pro tuto chvíli je nejdůležitější umět si najít danou akci a zjistit si její klávesovou zkratku.
Filter
Zobrazí se jen akce, obsahující klíčová slova, které jsou zadány do tohoto políčka.
Section
Určuje, pro jaký kontext se akce zobrazí. Přesvěčte se, že je vybrána sekce Main (hlavní okno), s nímž zatím výhradně budete pracovat.
List
Seznam akcí, který má tři sloupce:

 1. Shortcut – Výčet přiřazených klávesových zkratek.
 2. Description – Název/popis akce a indikace kategorie, do níž náleží.
 3. State – Aktuální stav, jedná-li se o konfigurační volbu.
Run
Spustí vybranou akci v seznamu – odpovídá stisku Enteru.
Run/close
Spustí vybranou akci a dialog zavře.

Nápověda akcí

OSARA: Toggle shortcut help
 • Zapne nebo vypne nápovědu klávesových zkratek.
 • V zapnutém stavu, pokud stisknete kombinaci nějakých kláves, kterým je přiřazena akce, odečítač název akce vysloví.
 • Můžete se ujistit, zda klávesová zkratka, jež se chystáte použít, vyvolává skutečně to, co si myslíte.
Help: Mouse modifier keys and action shortcuts
 • Vygeneruje a zobrazí webovou stránku, která obsahuje seznam modifikačních kláves interakcí s myší a klávesové zkratky akcí.
 • Využijete ji, pokud si chcete přečíst, jak aktuální mapování vypadá.
 • Můžete ji prohledávat, avšak vyhledávání akcí je v dialogu Actions přecejen pohotovější a přehlednější.

Akce Osary

OSARA: Configuration
 • Otevře dialog s konfigurací přístupnostního doplňku Osara.
 • Pro začátek je vhodné odškrtnout následující volby, avšak rozhodněte se dle svých potřeb, aby prováděné akce byly pro vás později srozumitelné:
  1. Report position when scrubbing – Zda se má hlasit pozice při monitorovaném posunu kurzoru.
  2. Report time movement during playback/recording – Zda se má hlasit změna pozice editačního kurzoru během transportu.
  3. Report transport state (play, record, etc.) – Zda se má hlasit, že se spustilo nahrávání, zastavilo přehrávání apod.
OSARA: Report edit/play cursor position and transport state
 • Oznámí aktuální pozici kurzoru a to i během přehrávání či nahrávání včetně indikace, zda nějaká transportní akce probíhá.
 • Při jednoduchém stisku J oznámí pozici číslem taktu a úderu.
 • Při dvojtém stisku J oznámí pozici v minutách a sekundách.
OSARA: Report track/item/time selection (depending on focus)
 • Pokud fokus zaměřuje stopu, oznámí název stopy a její číslo.
 • Pokud fokus zaměřuje mediální položku, oznámí název položky a její umístění (číslo stopy a pořadí v ní).
 • Pokud fokus zaměřuje vybraný úsek, oznámí počáteční a koncovoou pozici a délku úseku.

Monitorovaný posun

NázevVýznamWindowsMacOSMenu
Move cursor left/right one pixelPosunout kurzor o jeden pixel vlevo/vpravoŠipka (doleva/doprava)
Zoom out/in horizontalHorizontálně zmenšit/zvětšit(-/=)View > Zoom > Zoom out/in
Move cursor left/right to grid divisionPosunout kurzor dle rozteče mřížkyAlt+Shift+Šipka (doleva/doprava)

Když neběží přehrávání, můžete se na časové ose posunovat a slyšet úsek, přes který editační kurzor přechází:

View: Move cursor left/right one pixel
 • Pokud běží přehrávání, nejdříve jej zastaví.
 • Posune editační kurzor daným směrem a přehraje úsek odpovídající jednomu pixelu grafu zvuku.
 • Akce má jistou setrvačnost, proto při přidržení šipky se kurzor plynule sune přes graf a přehrává zvuk pod sebou.
 • Velikost úseku je dána zvětšením grafu, přičemž výchozí zvětšení 100 pixelů na sekundu činí kroky po 10 milisekundách.
View: Zoom out/in horizontal
Čím je detail grafu větší, tím jeden pixel odpovídá menšímu úseku a tudíž lze kurzor přesněji zaměřit.
View: Move cursor left/right to grid division
 • Posune se daným směrem a přehraje úsek odpovídající rozestupům mezi čárami.
 • Rozteč je dána tempem a nastavením mřížky, přičemž výchozí nastavení (120 BPM a rozteč 1/4) činí kroky po půl sekundách.
 • Prozatím dostačuje mít povědomí o výchozím nastavení mřížky – bude rozebrána později.
 • Pokud chcete dobře slyšet přecházené úseky, je v tomto případě nutno umlčet hlasový výstup odečítače, neboť je vždy čtena nová pozice, na níž kurzor přešel.

Rychlost přehrávání

NázevVýznamWindowsMacOS
Increase/decrease playrate by ~0.6% (10 cents)Zvýšit/snížit rychlost o 10 centůShift+(-/=)
Increase/decrease playrate by ~6% (one semitone)Zvýšit/snížit rychlost o 1 půltónCTRL+Shift+(-/=)CMD+Shift+(-/=)
Set playrate to 1.0Nastavit rychlost na 1CTRL+Shift+BackspaceCMD+Shift+Clear
 • Změna rychlosti přehrávání se Hodí mimojiné, když chcete provádět rychlejší či pomalejší monitoring.
 • Zvolená rychlost se aplikuje i při exportu projektu či nahrávání, tudíž je nutné rychlost při nejbližší vhodné příležitosti resetovat akcí Transport: Set_playrate to 1.0.

Výběr časového úseku

NázevVýznamWindowsMacOSMenuKontext
Set start/end pointNastavit počáteční/koncový bod výběru([/])
Move cursor left/right, creating time selectionPosunout kurzor vlevo/vpravo a vytvořit výběrShift+Šipka (doleva/doprava)
Select from cursor to start/end of projectVybrat úsek od kurzoru k začátku/konci projektuShift+(Home/End)
Nudge left edge left/rightPostrčit levý okrajCTRL+([/])Alt+([/])
Nudge right edge left/rightPostrčit pravý okrajALT+([/])CMD+([/])
Nudge left/rightPostrčit vybraný úsekCTRL+Alt+([/])CMD+Alt+([/])
Go to start/end of time selectionPřejít na začátek/konec vybraného úseku(Home/End)
Remove (unselect) time selection and loop points)Odoznačit vybraný úsek a a odstranit body smyčkyEscapeTime selection > Remove selection

Vytvoření výběru

Time selection: Set start point
 • Označí aktuální pozici kurzoru jako počáteční bod výběru.
 • Existuje-li již starší vybraný úsek a novější počáteční bod leží vlevo od koncového bodu, vybraný úsek se k němu rozšíří či zúží. V opačném případě se starší výběr zapomene.
Time selection: Set end point
 • Označí aktuální pozici kurzoru jako koncový bod výběru a vytvoří výběr od počátečního do koncovéhobodu.
 • Není-li označen počáteční bod, prohlásí za něj ve chvíli vytvoření výběru začátek projektu.
 • Existuje-li již starší vybraný úsek a novější koncový bod leží vpravo od počátečního bodu, vybraný úsek se k němu rozšíří či zúží. V opačném případě se starší výběr zapomene.
Time selection: Move cursor left/right, creating time selection
 • Chová se jako akce pro posun kurzoru o jeden pixel vlevo/vpravo, avšak přitom vytváří či upravuje vybraný úsek.
 • Nachází-li se editační kurzor mimo počáteční či koncový bod staršího vybraného úseku, vytvoří nový výběr od aktuální pozice ve směru pohybu kurzoru. Starší výběr se zapomene.
 • Je-li editační kurzor na počátečním či koncovém bodu existujícího vybraného úseku, přesune kurzor daným směrem a s ním i bod výběru, čímž se výběr rozšíří či zúží ve směru pohybu kurzoru.
Custom: Select from cursor to start/end of project
Vytvoří nový výběr od aktuální pozice kurzoru k začátku či konci projektu.

Není-li výslovně zmíněn editační kurzor, vztahuje se provedená akce k aktuální pozici editačního/přehrávacího kurzoru, tj. body výběru můžeme nastavovat i během přehrávání.

Úpravy a navigace ve výběru

Time selection: Nudge left edge left/right, Nudge right edge left/right
Posune počáteční, resp. koncový, bod výběru o 1 pixel v daném směru.
Time selection: Nudge left/right
Posune celý vybraný úsek o 1 pixel v daném směru.
Go to start/end of time selection
Přesune editační kurzor na začátek či konec vybraného úseku.
Time selection: Remove (unselect) time selection and loop points
Zapomene, kde byly označeny body výběru, tudíž lze s výběrem začít od začátku.

Přehrávání výběru

 • Samotný vybraný úsek nikdy neovlivňuje přehrávání s vyjímkou akce pro přehrání a přeskočení vybraného úseku, což pro jeho monitoring není ideální.
 • Přehrávání ovšem ovlivňují body smyčky, které standardně jsou s body výběru totožné. Není nutné zatím o nich vědět víc.
 • Je vhodné přepnout volbu Transport: Toggle stop playback at end of loop if repeat is disabled na hodnotu on, kdy se přehrávání zastaví na konci vybraného úseku, resp. při nalezení koncového bodu smyčky, jestliže je vypnuto opakování. Tuto akci je možno nalézt a přepnout v dialogu Actions.

Poznámky k výběru časového úseku

 • Klávesy [ a ] jsou v třetí řadě alfanumerického bloku hned vlevo vedle Enteru. Na české klávesnici se jedná o klávesy ú a ).
 • Veškeré akce, které nějak pohybují s body výběru vlevo/vpravo činí kroky po 1 pixelu a jejich velikost, stejně jako u akce pro posun kurzoru o jeden pixel, je závislá na aktuálním zvětšení grafu, tj. 10 milisekund při výchozím zvětšení 100 pixelů na sekundu.
 • Fokus získá vybraný úsek, pokud editační kurzor spočine na počátečním či koncovém bodu výběru, což se při vytváření výběru děje. Je ovšem vhodné mít toto chování na paměti i později, zaměříme-li mezi tím jiný objekt a potřebujeme se vrátit k práci s vybraným úsekem. Postačuje vyvolat akci pro přeskočení na začátek nebo konec vybraného úseku.

Stříhání

NázevVýznamWindowsMacOSMenu
Show first context menu (depending on focus)Zobrazit primární kontextové menu v závislosti na fokusuMenu, Shift+F10CTRL+1
Remove items/tracks/contents of time selection/markers/envelope points (depending on focusOdstranit položky/stopy/obsah vybraného úseku/značky/body v závislosti na fokusuDelete
UndoVzít zpětCTRL+ZCMD+ZEdit >
 • Základ je umět rychle a zejména přesně vybrat úsek, s kterým chcete pracovat.
 • Výběr úseku, resp. rozdělení mediálního obsahu na úseky, je možno usnadnit a částečně automatizovat, ale lépe je se to nejdříve naučit ručině.
 • Je mnoho akcí, které s obsahem úseku lze provádět, stačí vyvolat primární kontextové menu, když fokus zaměřuje vybraný úsek – OSARA: Show first context menu (depending on focus).
 • Pro střeh s využitím vybraného úseku se nabízí akce Time selection: Remove contents of time selection (moving later items), ta ovšem nemá klávesovou zkratku a je jen v kontextovém menu.
 • S osarou je lépe použít akci, která odstraní to, co má fokus – OSARA: Remove items/tracks/contents of time selection/markers/envelope points (depending on focus).
 • Pokud odstraňujete obsah vybraného úseku, provádí se střih na horizontální ose napříč celým projektem – daný časový úsek, ať se na něm děje, co se děje, vyhodíte pryč.
 • Dokud nepracujete s vertikálně bohatým (vícestopým) projektem, není nutné se s jinými metodami střihu zabývat.

Střih lze zvážit:

 1. Před odstraněním úseku: Přehrajete si, jak okolí úseku vypadá při jeho přeskočení – Transport: Play (skip time selection).
 2. Po odstranění úseku:
  • Pokud nejste se střihem spokojeni, vezmete zpět provedené změny – Edit: Undo.
  • Akci je nutno někdy použít opakovaně, dokud není oznámeno vzití zpět akce undo Remove contents of selection (moving later items).

Zacházení s projekty

NázevVýznamWindowsMacOSMenu
New projectNový projektCTRL+NCMD+NFile >
Open projectOtevřít projektCTRL+OCMD+OFile >
Save projectUložit projektCTRL+SCMD+SFile >
Save project asUložit projekt jakoCTRL+ALT+SCMD+ALT+SFile >
New project tabNový panel projektuAlt+Shift+NFile >
Previous/next project tabPředchozí/další panel projektu(CTRL+Shift+Tab/CTRL+Tab)
Close current project tabZavřít aktuální panel projektuCTRL+F4CMD+WFile >
Quit REAPERUkončit ReaperALT+F4CMD+QFile > (Reaper >)

Pod pojmem projekt se rozumí vše, co souvisí s vytvářeným dílem – mediální soubory, jejich uspořádání, aplikované efekty, pozice různých značek, MIDI událostí atd.

Uložení projektu

 • Při ukládání projektu můžete použít buď akci File: Save project, nebo File: Save project as.
 • Při prvním uložení nebo při uložení pod jiným názvem se zobrazí standardní systémový dialog pro uložení souboru:
  1. Do pole Název souboru (Save as) vepište svůj název projektu.
  2. Navigačními prvky pro výběr složky se nasměrujte do té, v níž má být projekt uložen.
  3. Typ souboru by měl být standardně zvolen jako REAPER Project files (*.RPP).
  4. Ujistěte se, že jsou pro začátek zaškrtnuta upřesňující políčka uvedená níže.
  5. Tlačítkem Uložit (Save) akci potvrďte.
 • Výchozí složka pro ukládání projektů může být:
  1. Složka REAPER Media ve složce Dokumenty aktuálního uživatele (MACOS, některé verze Windows) – Můžete ponechat, nechcete-li vybrat jinou.
  2. Podsložka Reaperu ve složce c:\Program Files (Windows) – Měli byste vybrat jinou, neboť používání složky samotné aplikace k přímému ukládání projektů není vhodné.
 • Projekt kromě hlavního souboru s příponou .RPP obsahuje další soubory, proto je lepší jej ukládat do samostatné podsložky – při ukládání zaškrtnout v dialogu políčko Create subdirectory for project.
 • Vkládáte-li do projektů mediální soubory, u nichž potom zapomenete, že jste je v projektu použili a např. je smažete, přestane být projekt funkční. Proto je jistější při ukládání zaškrtnout v dialogu políčko Copy all media into project directory, using.

Otevření a zavření projektu

Uložený projekt můžete později znovu otevřít a pokračovat v práci:

 1. Použijete akci File: Open project.
 2. Vyberete si projekt z podmenu Recent projects v aplikační nabídce File.
 3. Najdete si soubor projektu s příponou .RPP v Průzkumníku/Finderu a otevřete jej. Standardně se takto otevřené projekty objeví v novém panelu.
Close current project tab
Zavře aktuální projekt a pokud nebyly uloženy jeho změny, zeptá se na uložení.
File: Quit REAPER
Ukončí aplikaci Reaper a zeptá se na uložení všech neuložených projektů.

Vytvoření a přepínání projektů

File: New project
Zavře aktuální projekt a vytvoří nový projekt z výchozí šablony.
New project tab
 • Vytvoří nový panel a připraví v něm nový projekt z výchozí šablony.
 • Víte-li, že nový projekt budete chtít někdy uložit, učiňte tak ihned, aby přidávané a vytvářené soubory v projektu byly vázané na stabilní umístění.
Previous/next project tab
Přepíná se cyklicky mezi otevřenými panely projektu zpět či vpřed.

Reaper dovoluje pracovat s více projekty najednou tak, jak to umožňují např. webové prohlížeče s otevřenými stránkami.Obsah seriálu

 1. Úvod a instalace REAPERu
 2. Monitoring, střih a zacházení s projektem
 3. Nahrávání a export projektů
 4. Mediální položky a praxe se stopami


AudioReaper


Roman Kabelka
Roman Kabelka pracuje jako web administrátor ve společnosti Master Internet, s.r.o. Vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity a téměř 10 let pracoval jako lektor náročných kompenzačních pomůcek na bázi IT v TyfloCentru Brno, o.p.s. Dlouhodobě se věnuje vývoji webových stránek a...