Cesta k přístupné produkci audia – Mediální položky a praxe se stopami

Toto je podpůrný článek k videu REAPER: Mediální položky a praxe se stopami. Doporučuji jej studovat až po zhlédnutí videa a při vlastním zkoušení uvedených postupů.

Obsah

Tento čtvrtý díl seriálu o Reaperu rozšiřuje praktické dovednosti při práci se stopami a podává kompletní obraz o struktuře projektu. Získáte základní ucelenou představu o tom, co obnáší tvorba mluvených pořadů, jako jsou např. podcasty. Naučíte se:

 1. Stříhat s pomocí přechodů hlasitosti.
 2. Jak zacházet s mediálními položkami a používat režimy posunu.
 3. Jak rozumět vlastnostem mediálních položek a jejich náběrů.
 4. Co je automatizace parametrů a jak editovat jejich křivky.

Mediální položky a praxe se stopami (YouTube)

Ke stažení

reaper-example.flac
Zkuste si sestříhat tento příklad nahrávky s využitím přechodů hlasitosti.
start.flac
Zkuste použít tuto znělku tak, aby mluvené slovo začínalo už při doznívání znělky.
background.flac
Zkuste použít tuto smyčku jako podkres pro mluvené slovo a ve vhodný čas ji ukončit do ztracena.

Vytváření položek a jejich vlastnosti

NázevVýznamWindowsMacOSMenuKontext
Insert media filesVlož mediální souboryInsert, CTRL+IInsert, CMD+IInsert > Media file
Insert new MIDI itemVlož novou položku pro MIDIShift+InsertInsert > New MIDI item
Insert automation itemVlož položku pro automatizaciCTRL+Shift+ICMD+Shift+IEnvelope > Automation items > Insert new automation item
Select and split item under edit or play cursorOznač a rozděl položku pod editačním či přehrávacím kurzoremA
Heal splits in itemsZahlaď rozdělení položekCTRL+HCMD+HItem >Item >
Glue items, expanding to time selection if anySlep položky a případně je roztáhni podle označeného úsekuCTRL+UCMD+U
Show media item source propertiesZobraz vlastnosti pro zdroj položkyCTRL+F2CMD+F2Item > Source propertiesItem > Source properties
View properties for current media item/take/automation item (depending on focus)Zobraz vlastnosti položky automatizace nebo mediální položky a jejího náběru dle fokusuShift+F2
Cycle ripple editing modePřepínej postupně režimy posunuAlt+Shift+P
Report ripple editing modeVyslov aktuální režim posunuCTRL+Shift+PCMD+Shift+P

Co je položka

Pro zopakování a připodobnění reálnému světu si můžete představit projekt v Reaperu jako sklad:

 • Sklad je prosklený, takže vidíte, co se před vámi děje. Zleva doprava se v několika patrech táhnou koleje. Každé podlaží je jakoby jedna stopa projektu.
 • Skleněná stěna na každém podlaží může být nějak upravena, takže to, co je za ní, vidíme s jiným nádechem či zkresleně. Tyto skla představují v projektu efekty aplikované na stopy.
 • Na každém podlaží je jedna nebo více kolejí, na kterých jsou zaparkované vozíky (). Vozík v projektu představuje položku (item, v jiných produkčních softwarech též clip).
 • Každý vozík má svou pozici na koleji a svou velikost (délku) a výšku tak, jak i položky umístěné ve stopách mají svoji pozici, délku a hlasitost.
 • Vozík může mít různě zaoblená čela tak, jako i položky mají svůj náběh (fade in) a doznívání (fade out). Můžou se do sebe dokonce zaklesnout tak, jak i položky se mohou prolínat (crossfade), tedy druhá začíná dřív, než první skončí.
 • Vozíky se můžou na kolejích přesunovat, přeskládávat, měnit dle potřeby za delší a vyší tak, jak i položky můžeme posouvat, kopírovat, vyjmout a vložit, měnit jejich délku a hlasitost.
 • Bočníce vozíku jsou polepeny plakáty, které lze podle potřeby měnit, stačí z jeho nákladového prostoru vytáhnout plakát jiný. To všechno odpovídá tomu, že položky v projektu obsahují běžně jeden náběr (take), který hraje a další mohou být připraveny k výměně jako alternativy.
 • Plakát může být menší než vozík, v tom případě může mít kolem sebe volný prostor nebo může být doplněn kopií toho stejného plakátu tak, aby celá bočnice byla oblepená. To odpovídá tomu, že položka může být delší než její obsah a v tom případě může být buď doplněna tichem, nebo se může její obsah opakovat (looping source) .
 • Často ale může být plakát větší než vozík, v tom případě na jeho bočnici vidíme jen jeho výsek. To odpovídá tomu, že začátek položky nemusí být totožný se začátkem jejího obsahu a položka může být kratší než je její obsah.
 • Nakonec obraz plakátu, který vidíme, může být zkreslen fólií, která se na něj nalepí. To odpovídá tomu, že můžeme měnit rychlost a tónovou výšku obsahu položky a na každý náběr individuálně aplikovat efekty.

Položky jsou stavební prvky projektu a možnosti toho, jak projekt bude vypadat je právě dáno tím, jak s položkami umíme zacházet a přetvářet si je k obrazu svému. Proto je tak důležité jejich funkčnost a strukturu pochopit.

Vytváření položek

Reaper rozlišuje 3 typy položek, čemuž odpovídají akce pro jejich vytváření:

Insert media files, – Mediální položky pro audio či video
Položka umístěná ve stopě je považována za mediální položku, pokud její aktuální náběr odkazuje na daný mediální soubor.
Insert new MIDI item – Položky pro MIDI data
Položka umístěná ve stopě je považována za položku pro MIDI data, pokud její aktuální náběr obsahuje posloupnost MIDI událostí tvořících notový zápis.
Envelope: Insert automation item – Položky pro body automatizace
Položka umístěná na křivce automatizace seskupuje a transformuje její body (viz dále).

Vlastnosti položek a jejich náběrů

Item properties: Show media item source properties
Zobrazí dialog s vlastnostmi zdroje pro vybranou položku:

 • Pokud je zdrojem audio soubor, je pouze možné si přečíst informace o formátu souboru a jeho meta datech.
 • Pokud je zdrojem video soubor, je možné si přečíst základní informace o formátu souboru a změnit chování audio a video stopy.
 • Pokud jsou zdrojem MIDI data, je možné příslušnými volbami změnit způsob jejich interpretace.
OSARA: View properties for current media item/take/automation item (depending on focus)
 • Běžně zobrazí dialog, v němž je možné nastavit řadu voleb, které ovlivňují prezentaci položky, její chování včetně změny interpretace náběrů a jejich přepínání.
 • Řadu vlastností položek lze měnit příslušnými akcemi, aniž by bylo nutné použít tento dialog. Např. i posun a ořez položek mění volby v tomto dialogu.
 • V případě položek automatizace se zobrazí volby pro změnu interpretace bodů v položce obsažených.
 • Dialog Media Item Properties pro změnu vlastností mediálních položek obsahuje mnoho voleb. Pro současné, i pozdější použití stojí za pozornost níže uvedené.:
 • I když se níže hovoří o jedné položce, lze dialog vyvolat i při označení více položek. V tom případě je v záhlaví dialogu zobrazen počet označených položek, u nichž vlastnosti budou měněny.

Vlastnosti položky

Časové údaje níže mohou být zadávány buď jako hodiny:minuty:sekundy.milisekundy (přepínač TIme), nebo jako takty.údery.procenta (přepínač Beats).

Position, Length
Fade in, Fade out
 • Fade in dovoluje zadat délku náběhu položky do plné hlasitosti (relativní čas po začátku položky).
 • Fade out dovoluje zadat délku doznívání položky do ztracena (relativní čas před koncem položky).
 • Viz též akce Item: Fade items in to/out from cursor apod.
Item timebase
 • Dovoluje vybrat časový základ položky, tedy jestli její pozice a délka jsou vázané na tempo či nikoli.
 • Může být určen explicitně nebo jej dědit od obsahující stopy, potažmo od projektu. Ve výchozím stavu se mění pozice, délka a rychlost s tempem (position, length, rate).
Loop source
Nedostačuje-li délka položky prezentovanému náběru, je ten opakován tak, aby zaplnil položku celou, jinak je doplněna tichem.
Mute
 • Pokud je tato volba zaškrtnuta, je položka zatlumena (není slyšet).
 • Viz též akce Item properties: Toggle mute apod.
Item mix behavior
 • Dovoluje vybrat, co se má stát, pokud doprostřed položky je do stejné stopy vložena položka jiná.
 • Ve výchozím stavu se dědí od nastavení v předvolbách projektu, tj. jsou slyšet položky obě (Items always mix).
 • Viz též akce Item: Set item mix behavior to project default apod.
No autofades
Pokud je tato volba zaškrtnuta, není položka prolnuta s položkami, s nimiž se překrývá.
Active take
Playback rate
 • Dovoluje v násobcích zadat rychlost přehrávání položky (0.5 = poloviční rychlost, 2 = dvojnásobná).
 • V dialogu pod tlačítkem Set lze zadat změnu rychlosti jinými způsoby.
 • Viz též akce Item properties: Increase/decrease item rate by ~6% (one semitone) apod.
Preserve pitch when changing rate
Pokud je tato volba zaškrtnuta, mění se rychlost prezentace náběru bez změny výšky (časová expanze/komprese – time stretching), jinak se mění výška i rychlost (zrychlení/zpomalení převzorkováním – resampling).

Vlastnosti náběru

Problematice náběrů se tento seriál nevěnuje, tudíž se prakticky počítá výhradně s položkami s jedním náběrem, u nichž rozlišovat mezi položkou a náběrem není nutné.. Přesto je dobré mít v patrnosti, že některé vlastnosti jsou někdy nazývány jako vlastnosti položek, ale technicky se jedná o vlastnosti náběrů.

Take name
Dovoluje zadat název náběru, který Osara oznamuje jako název položky.
Start in source
Dovoluje zadat čas, od něhož je náběr v položce prezentován.
Pitch adjust (semitones)
 • Dovoluje zadat, o kolik půltónů má být změněna hudební výška položky bez změny její rychlosti.
 • Viz též akce Item properties: Pitch item up/down one semitone apod.
Volume/pan
 • Odpovídající volby dovolují individuálně změnit hlasitost a panorámu položky.
 • Hodnoty jsou relativní, tj. hlasitost 0 Db a panoráma nastřed (center) ponechává položku v původní podobě.
 • Později se ovšem ještě aplikuje hlasitost a panoráma stopy, tj. výsledný efekt se sčítá/odečítá.
 • VIz též akce Xenakios/SWS: Nudge active take volume up/down apod.
Channel mode
Invert phase
Pokud je tato volba zaškrtnuta, je náběr prezentován s obrácenou fází, tj. kladné vzorky jsou záporné a naopak.
Take media source
Zobrazuje krátký informativní text o zdroji náběru.
Section
 • Pokud je tato volba zaškrtnuta, je ze zdroje náběru prezentován jen úsek odpovídající zadanému začátku a délce. V opačném případě je zdroj prezentován neomezeně celý dle potřeb položky.
 • Zaškrtnutá varianta slouží zejména k vytváření smyček z určitého úseku zdroje s použitím akce Item: Copy loop of selected area of audio items.
Reverse
 • Pokud je tato volba zaškrtnuta, prezentuje se náběr opačně – je přehráván pozpátku.
 • Viz též akce Item properties: Toggle take reverse apod.

Tlačítka akcí

Normalize
Vyvolá dialog pro normalizaci náběru na žádanou úroveň hlasitosti, viz akce Item properties: Normalize items (peak/RMS/LUFS).
Take envelopes…
Properties
Vyvolá dialog vlastností zdroje pro položku, viz akce Item properties: Show media item source properties.
Choose new file
Dovoluje ve standardním otevíracím dialogu vybrat nový mediální soubor jako zdroj aktuálního náběru.
Rename file
Dovoluje ve standardním ukládacím dialogu uložit pod novým názvem mediální soubor pro zdroj aktuálního náběru.
Nudge/Set
Vyvolá dialog pro posun položek a kurzoru, viz akce Item properties: Item edit: Toggle open/close nudge/set dialog.
Take FX
 • Dovoluje nakonfigurovat individuální řetězec efektů pro aktuální náběr.
 • Tlačítko vyvolává dialog akce Item: Show FX chain for item take.

Rozdělování a spojování položek

Custom: Select and split item under edit or play cursor
 • Rozdělí položku či položky, které se nacházejí na aktuální pozici kurzoru ve vybrané stopě či stopách.
 • Místem rozdělení je pozice kurzoru. Z jedné položky vzniknou tedy dvě nové s identickými vlastnostmi s tím rozdílem, že první prezentuje ze stejného zdroje to, co je vlevo od kurzoru a druhá to, co vpravo.
 • Takto rozdělenou položku lze později zahladit (viz níže).
Item: Heal splits in items
 • Zahladí přechody mezi označenými položkami a vytvoří položku jednu.
 • Položky musí jedna za druhou plynule prezentovat stejný zdroj (typicky pokus o spojení dříve rozdělené položky).
 • Pokud přechody není možno zahladit, lze je slepit (viz dále).
Item: Glue items, expanding to time selection if any
 • Vyrenderuje označené položky do nového souboru a ten vloží do nové položky, která pozicí a délkou odpovídá původním označeným položkám, popř. tuto novou položku přizpůsobí označenému úseku.
 • Nemusí být tedy splněna podmínka plynulé prezentace stejného zdroje.

Je dobré si uvědomit, že k rozdělování položek dochází i při stříhání (odstraňování označeného úseku) napříč všemi stopami. Mějme následující postup, v němž pracujeme s nahrávkou, která je reprezentována jednou, později dvěma položkami. Položku si představte jako trojici (p,s,l), kde:

 1. p = Pozice položky.
 2. s = Ppočáteční čas ve zdroji, od nějž začíná prezentace zdroje v položce.
 3. l = délka položky.
 • Nahrajete 30 sekundový záznam a vznikne položka (0,0,30) – položka prezentuje celý 30 sekundový zdroj.
 • Odstřihnete první dvě sekundy a vznikne položka (0,2,28) – položka prezentuje celý zdroj od druhé sekundy do konce a přesune se na začátek časové osy.
 • Vystřihnete úsek mezi 13. a 20. sekundou a vzniknou dvě položky (0,2,13) a (13,22,8) – první položka prezentuje zdroj mezi 2. a 15. sekundou a druhá mezi 22. a 30. Zároveň se Druhá položka dorazí k první.

Režimy posunu

Při editaci položek (pvkládání, odstraňování, posunování) je často potřeba, aby pozdější položky (later items) se změně přizpůsobily – přisunuly se, nebo naopak odsunuly. Děje se tak podle zvoleného režimu posunu (ripple editing mode). V aplikační nabídce Options si lze vybrat z následujících variant:

Ripple off (žádná z možností není zaškrtnutá)
 • Editace vybraných položek nijak neovlivňuje položky nevybrané.
 • Položky zůstávají na svém místě s vyjímkou případu, kdy je prováděna editace napříč časovou osou s použitím označeného úseku – klasické stříhání.
Ripple per-track
 • Editace položky ovlivní všechny položky ve stejné stopě, které se nacházejí vpravo od ní.
 • Hodí se v případě, že chcete zachovat návaznost v editované stopě, ale zároveň nezáleží na synchronizaci s dalšími stopami – např. editujete stopu mluveného slova a podkresovou hudbu v druhé stopě chcete nechat nedotčenou.
 1. Při vložení nové položky se položky vpravo od kurzoru ve stejné stopě posunou vpravo o délku nové položky. Pokud na pozici kurzoru se nachází ve stopě prostředek položky, je tato rozdělena a její pravá část odsunuta též.
 2. Při odstranění položky se položky nacházející vpravo od ní ve stejné stopě posunou vlevo o délku odstraněné položky.
 3. Při posunutí položky se položky nacházející vpravo od ní ve stejné stopě posunou o stejný úsek daným směrem jako posunovaná položka.
Ripple all tracks
 • Editace položky ovlivní všechny položky ve všech stopách, které se nacházejí vpravo od ní.
 • Hodí se v případě, že chcete zachovat návaznost celého projektu (synchronizace všech stop) – např. přitáhnete první položku mluveného slova do doznívání znělky, přičemž časování dalších znělek v jejich stopě a mluveného slova v další stopě zůstane zachováno.
 1. Při vložení nové položky se položky vpravo od kurzoru ve všech stopách posunou vpravo o délku nové položky. Pokud na pozici kurzoru se nachází v některé ze stop prostředky položek, jsou tyto rozděleny a jejich pravé části odsunuty též.
 2. Při odstranění položky se položky nacházející vpravo od ní ve stejné stopě posunou vlevo o délku odstraněné položky. V tomto režimu odstranění položky má stejný efekt jako označení úseku obsahujícího položku a následné jeho odstranění.
 3. Při posunutí položky se položky nacházející vpravo od ní ve všech stopách posunou o stejný úsek daným směrem jako posunovaná položka.

Akcí Options: Cycle ripple editing mode je možno postupně režimy posunu přepínat, popř. nechat si aktuální režim vyslovit akcí OSARA: Report ripple editing mode.

Práce s položkami

NázevVýznamWindowsMacOSMenuKontext
Select items under edit cursor on selected tracksOznač položky pod kurzorem ve vybraných stopáchShift+A
Select and move to previous/next itemPřesuň se na předchozí/následující položku a označ jiCTRL+Šipka (doleva/doprava)CMD+Šipka (doleva/doprava)
Move to previous/next item (leaving other items selected)Přesuň se na předchozí/následující položku a přidej ji k označenýmCTRL+Shift+Šipka (doleva/doprava)CMD+Shift+Šipka (doleva/doprava)
Select all items in trackOznač všechny položky ve stopěCTRL+Alt+ACMD+Alt+A
Select all items in current time selectionOznač všechny položky v označeném úsekuCTRL+Shift+ACMD+Shift+A
Select all items on selected tracks in current time selectionOznač všechny položky ve vybraných stopách a v označeném úsekuAlt+Shift+A
Play selected items oncePřehrej jednou vybrané položkyCTRL+Alt+MezerníkCTRL+CMD+Mezerník
Report regions, last project marker and items on selected tracks at current positionVyslov na aktuální pozici název regionu, poslední značky nebo názvy položekCTRL+Shift+RCMD+Shift+R
Move cursor left/right to edge of itemPřesuň kurzor na levý/pravý okraj položkyCTRL+Shift+(,/.), CTRL+Num (7/9)CMD+Shift+(,/.), CMD+Num (7/9)
Move to previous/next transientPřesuň se na předchozí/další přechod hlasitosti(Shift Tab/Tab)
AdjustUprav práh a citlivost přechodů hlasitostiCTRL+Alt+Shift+TCMD+Alt+Shift+TEdit > Transient detection settings
Increase/DecreaseZvyš/sniž práh hlasitosti přechodůCTRL+Alt+Page (Up/Down)CMD+Alt+Page (Up/Down)
Increase/DecreaseZvyš/sniž citlivost na přechody hlasitostiAlt+Shift+Page (Up/Down)
Cut/Copy selected area of itemsVyjmi/Zkopíruj označenou část položekCTRL+Win+(X/C)CMD+CTRL+(X/C)Item >
Remove selected area of itemsOdstraň označenou část položekCTRL+Win+DeleteCMD+CTRL+Delete
Copy loop of selected area of audio itemsZkopíruj označenou část položek jako smyčkuCTRL+Win+LCMD+CTRL+LItem >Item >
Trim items to selected areaOřízni položky podle označeného úsekuCTRL+Win+TCMD+CTRL+TItem >Item >
Grow/shrink left edge of itemsZvětši/Zmenši levý okraj položekCTRL+(,/.), CTRL+Num (4/6)Alt+(,/.), Alt+Num (4/6)
Shrink/grow right edge of itemsZmenši/Zvětši pravý okraj položekAlt+(,/.), Alt+Num (4/6)CMD+(,/.), CMD+Num (4/6)
Move contents of items left/rightPosuň obsah položky vlevo/vpravoShift+(,/.), Num (1/3)
Move items left/right, preserving timing of contentsPosuň oba okraje položek vlevo/vpravoCTRL+Alt+(,/.), Num (7/9)CMD+Alt++(,/.), Num (7/9)
Trim left/right edge of items respecting ripplePřisuň levý/pravý okraj položky k pozici kurzoru a eventuálně přesuň i další položkyCTRL+Win+(,/.)CTRL+CMD+(,/.)
Move left/right edge of item to edit cursorPřisuň levý/pravý okraj položky k pozici kurzoruCTRL+Alt+Shift+(,/.)CMD+Alt+Shift+(,/.)
Trim left/right edge of item to edit cursorUprav levý/pravý okraj položky podle pozice kurzoruWin+Shift+(,/.)CTRL+Shift+(,/.)
Toggle open/close nudge/set dialogPřepni zobrazení dialogu pro přizpůsobení položekNItem > Nudge/set itemsItem > Nudge/set items
Move to item peak and report the positionPřesuň se na nejhlasitější špičku položky a oznam poziciCTRL+KCMD+K
Normalize items (peak/RMS/LUFS)…Normalizuj hlasitost položek podle špiček, průměru atd.CTRL+Shift+NCMD+Shift+NItem > Item processing >Item > Item processing >
Normalize items together (common gain) to +0dB peakNormalizuj hlasitost položek na společnou špičku 0 DbShift+N
Reset item take gain to +0dB (un-normalize)Resetuj zesílení náběru v položce na 0 DbCTRL+Alt+0CMD+Alt+0
Toggle mutePřepni zatlumení položkyCTRL+F5Item > Item settings > MuteItem > Item settings > Mute
Analyze and display item peak and RMS (entire item)Analizuj špičkovou a průměrnou hlasitost pro položku a zobraz jiCTRL+Shift+KCMD+Shift+K
Item: Fade items in to/out from cursorNastav pro položku náběh k/doznívání od kurzoruCTRL+Alt+(I/O)CMD+Alt+(I/O)
Nudge active take volume up/downUprav hlasitost aktivního náběru v položceCTRL+Šipka (nahoru/dolů)CMD+Šipka (nahoru/dolů)
Auto-crossfade media items when editingPřepni automatické prolínání položek během jejich posunuAlt+Shift+XOptions >

Akce pro výběr položek

Xenakios/SWS: Select items under edit cursor on selected tracks
 • Vybere položky ve vybraných stopách, které se nacházejí na pozici kurzoru, tj. získají fokus.
 • Pozor na to, že při přesunu kurzoru (např. při pozastavení přehrávání) se automaticky neoznačí položky pod kurzorem. Proto tato akce je užitečná ve chvíli, přejdete-li na místo dané položky čistě jen akcemi pro pohyb kurzoru.
Item navigation: Select and move to previous/next item, OSARA: Move to previous/next item (leaving other items selected)
 • Přesune kurzor na nejbližší začátek jiné položky v daném směru v naposledy vybrané stopě.
 • Položka, na jejímž začátku se kurzor ocitne, je vybrána, tj. získá fokus.
 • Pokud je použita akce OSARA: Move to previous/next item (leaving other items selected) (přistisknutí Shiftu), nejsou zapomenuty dříve vybrané položky.
 • Pozor: Výběr položek nelze zužovat, jak tomu při přidržení Shiftu je běžné, jen rozšiřovat.

Je možno též označit všechny položky v dané oblasti, která je vymezena vertikálně (vybranými stopami) a/nebo horizontálně (označeným časovým úsekem):

Item: Select all items in track
Vybere všechny položky ve vybraných stopách bez ohledu na označený časový úsek.
Item: Select all items in current time selection
Vybere všechny položky ve označeném časovém úseku bez ohledu na vybrané stopy.
Item: Select all items on selected tracks in current time selection
Vybere všechny položky v označeném časovém úseku vybraných stop.

Vybrané položky si lze kdykoli nechat izolovaně přehrát akcí Xenakios/SWS: Play selected items once.

Akce pro navigaci v položkách

OSARA: Report regions, last project marker and items on selected tracks at current position
K aktuální pozici kurzoru vysloví:

 1. Název regionu, uvnitř něhož se nachází kurzor.
 2. Název značky, která je vlevo nejblíže kurzoru.
 3. Názvy položek, které se nacházejí pod kurzorem ve vybraných stopách.
Item navigation: Move cursor left/right to edge of item
Přesune editační kurzor na levý, resp. pravý, okraj aktuálně vybrané položky.
OSARA: Move to previous/next transient
 • Přesune kurzor na předchozí či následující přechod hlasitosti, tj. místo, kde zvuk přechází z tižší pasáže k hlasitější přes zvolený práh.
 • Zaznamnání přechodu je ovlivněno i citlivostí, tj. kolik zvukového materiálu přes práh pronikne (viz nastavení níže).
 • Tento způsob navigace při správném nastavení může velice práci usnadnit, např. odskočit k začátku promluvy, k dalšímu úderu bicích apod.
 • Pozor na to, že hledání přechodů hlasitosti je dáno nejen pozicí kurzoru, ale i vybranými položkami. Pokud žádná není vybraná, hledání nefunguje. V tu chvíli si lze vypomoci akcí Xenakios/SWS: Select items under edit cursor on selected tracks.
Transient detection sensitivity/threshold: Adjust
 • Vyvolá dialog s nastavením detekce přechodů hlasitosti.
 • Práh se nastavuje volbou Threshold v Db (možno nastavit přímo bez tohoto dialogu akcí Transient detection threshold: Increase/Decrease).
 • Citlivost se nastavuje volbou sensitivity v % (možno nastavit přímo bez tohoto dialogu akcí Transient detection sensitivity: Increase/Decrease).
 • Pokud je zaškrtnuta volba Use zero crossings (not as precise but prevents clicks), najde se nejbližší nulový vzorek místu přechodu a na něj se umístí kurzor (vhodné např. pro střih mluveného slova).

Akce pro úpravu položek

I když je položka dána ve svých vlastnostech pozicí položky, její délkou a počáteční pozicí v jejím zdroji, v praxi je spíše dána pozicemi svých okrajů a prezentovaným obsahem. Levý okraj je začátkem položky a pravý koncem. Obsah je na okrajích jakoby nezávislý a může se posunovat samostatně, přestože stále platí, že viditelná (resp. slyšitelná) část je vymezena okraji položky.

Úpravy podle označeného úseku

Následující akce lze použít, pokud se překrývají na časové ose vybrané položky a označený časový úsek.

Item: Cut/Copy selected area of items, Item: Remove selected area of items
 • Odstraní, resp. Vyjme či zkopíruje do schránky, všechny vybrané položky nacházející se v označeném časovém úseku.
 • Pokud nejlevější nebo nejpravější položka přesahují hranice označeného úseku, berou se v potaz jen ty jejich části uvnitř. Analogicky to platí i pro jedinou položku, která je větší než označený úsek.
 • Pozor na to, že se berou v úvahu opravdu jen ty položky, které jsou vybrané, nikoli všechny ty, které jsou uvnitř označeného úseku.
Item: Copy loop of selected area of audio items
 • Tato akce provádí to stejné jako zkopírování s tím rozdílem, že vybraná položka by měla být jen jedna.
 • Na zkopírované položce, kterou lze později vložit na žádané místo, jsou zapnuty volby section a Loop source, takže i když se bude nově vložená položka zvětšovat, bude ji ve smyčce obsahovat jen označený úsek.
Item: Trim items to selected area
 • Pokud označený úsek zahrnuje jednu označenou položku, ořízne se jen na část, která odpovídá úseku.
 • Pokud je označených více položek a v počátečním a/nebo konečném bodu výběru je nějaká vybraná položka, je levá oříznuta z leva a pravá z prava.

Úpravy podle zvětšení

Následující akce, které nějak pohybují buď s okraji položek, nebo s jejich obsahem, činí kroky po 1 pixelu. Velikost těchto kroků stejně jako u jiných podobných akcí, je závislá na aktuálním zvětšení grafu, tj. krok 10 milisekund při výchozím zvětšení 100 pixelů na sekundu.

Item edit: Grow/shrink left edge of items, Item edit: Shrink/grow right edge of items, Item edit: Move items left/right, preserving timing of contents
 • Pozice prezentovaného obsahu položky se nemění.
 • Podle použité akce lze posouvat levý či pravý okraj nebo oba zároveň.
 • Posunem levého okraje vpravo nebo pravého okraje vlevo se obsah položky ořezává, a ta se tak zkracuje.
 • Posunem levého okraje vlevo nebo pravého okraje vpravo se obsah položky rozkrývá, a ta se tak prodlužuje.
Item edit: Move contents of items left/right
 • Pozice okrajů položky a tedy i její délka se nemění.
 • Posunem obsahu položky vlevo se levá část obsahu ořezává a pravá rozkrývá.
 • Posunem obsahu položky vpravo se levá část obsahu rozkrývá a pravá ořezává.

Úpravy podle kurzoru

Item edit: Trim left/right edge of item to edit cursor
 • Pozice prezentovaného obsahu položky se nemění.
 • Podle použité akce lze posouvat levý či pravý okraj k pozici kurzoru.
 • Posunem levého okraje k vpravo stojícímu kurzoru nebo pravého okraje k vlevo stojícímu kurzoru se obsah položky ořezává, a ta se tak zkracuje.
 • Posunem levého okraje k vlevo stojícímu kurzoru nebo pravého okraje k vpravo stojícímu kurzoru se obsah položky rozkrývá, a ta se tak prodlužuje.
Custom: Trim left/right edge of items respecting ripple
Funguje stejně jako akce Item edit: Trim left/right edge of item to edit cursor s tím rozdílem, že když je aktivní některý z posunovacích režimů, provede kromě oříznutí nebo rozkrytí položky následující:

 • Je-li položka oříznuta zleva, přisune se oříznutá položka na pozici kurzoru a o stejný úsek se přesunou i položky zaní dle zvoleného režimu posunu.
 • Je-li položka oříznuta zprava nebo rozkryta směrem vpravo, přisunou se či odsunou se položky zaní dle zvoleného režimu posunu, aby časování mezi vybranou položkou a následnými položkami bylo zachováno.
Item edit: Move left/right edge of item to edit cursor
Přesune celou položku tak, aby buď začínala na pozici kurzoru (posun levého okraje), nebo končila na pozici kurzoru (posun pravého okraje).

Úpravy podle dialogu

Akce Item edit: Toggle open/close nudge/set dialog je univerzálním nástrojem pro přizpůsobení položek (režim Set) nebo jejich posunování (režim nudge). V druhém výběrovém seznamu tohoto dialogu se nastavuje, s kterou komponentou se má manipulovat:

Position, End position
Manipuluje se začátkem, resp. koncem, položky, přičemž se přesune celá položka (její délka je zachována).
Left trim, Right trim
Manipuluje s levým, resp. pravým, okrajem položky, přičemž prezentovaný obsah položky a protilehlý okraj zůstanou nedotčeny.
left edge
Manipuluje s levým okrajem položky a zároveň s jejím obsahem, přičemž pravý okraj zůstane nedotčen.
Contents
Manipuluje s obsahem položky, přičemž její okraje zůstanou nedotčeny.
Duplicate
Manipuluje s pozicí duplikátu položky, jenž se touto akcí vytvoří.
Edit cursor
Manipuluje s pozicí editačního kurzoru.

Akce pro hlasitost položek

Kromě toho, že můžeme upravovat poměry hlasitostí stop, můžeme pracovat i s hlasitostí jednotlivých položek. Např. je žádoucí nahrané položky přizpůsobit dané průměrné hlasitosti.

Custom: Move to item peak and report the position
Přesune editační kurzor na pozici, ve které vybraná položka dosahuje své špičkové hlasitosti.
Item properties: Normalize items (peak/RMS/LUFS)…
Zobrazí dialog, jehož volby umožňují vybrané položky normalizovat na danou úroveň hlasitosti bez ohledu na to, jaká je ta původní – podrobnosti viz dále..
Item properties: Normalize items together (common gain) to +0dB peak
Upraví zesílení označených položek tak, aby největší špičky dosahovali 0 Db, tj. maximální hlasitosti bez zkreslení. Všechny jsou zesíleny nebo zeslabeny stejně.
Item properties: Reset item take gain to +0dB (un-normalize)
Resetuje zesílení označených položek, takže média v nich jsou přehrávána v jejich původní hlasitosti.
Item properties: Toggle mute
Zapne či vypne zatlumení položek, přičemž na místě zatlumených položek je při přehrávání jen ticho.
Item: Fade items in to/out from cursor
 • Fade in (náběh) – Položka se od svého začátku do pozice kurzoru bude zesilovat ze ztracena.
 • Fade out (doznívání) – Položka se bude od pozice kurzoru do svého konce ve ztracenu ztlumovat.
SWS: Analyze and display item peak and RMS (entire item)
Zobrazí dialog se statistikou hlasitosti pro vybranou položku – špičkovou hlasitost (peak) a průměrnou hlasitost (RMS).
Xenakios/SWS: Nudge active take volume up/down
Zvýší či sníží zesílení aktuálních náběrů označených položek. Výchozí krok je 1 Db, který je možno upravit v dialogu pod akcí Xenakios/SWS: Command parameters.

Normalizace je proces, kdy se pro jednu či více položek spočte statistika hlasitosti a poté se položky zesílí tak, aby hlasitost odpovídala cílové úrovni. V dialogu pro normalizaci se provádí nastavení v těchto krocích:

 1. Určení metriky, podle které se hlasitost položek bude analyzovat – nejčastěji hledání špičkové úrovně (peak, true peak) nebo průměrné úrovně (LUFS-I, RMS-I).
 2. Určení cílové úrovně, na kterou se mají položky zesílit či zeslabit podle zvolené metriky.
 3. Určení toho, zda se mají označené položky posuzovat jako jeden celek (Normalize items together (common gain)) nebo každá zvlášť (Normalize each item separately).

Prolínání položek

Pokud při posunu položek jsou dvě sousední položky na sebe nasunuty, proběhne na překrývajícím se úseku jejich prolnutí (crossfade). Končící položce se nastaví doznívání (fade out) o délce úseku prolnutí a začínající položce stejný náběh (fade in). Toto chování lze vypnout akcí Options: Auto-crossfade media items when editing. Prolínání lze použít např. v případě, kdy provedený střih je příliš ostrý.

Křivky automatizace

NázevVýznamWindowsMacOSMenuKontext
Hide all envelopes for all tracksSkryj všechny křivky ve všech stopáchCTRl+Shift+HCMD+Shift+H
Hide all envelopes for tracksSkryj všechny křivky pro vybrané stopyShift+H
Toggle track mute envelope visiblePřepni zobrazení křivky pro zatlumeníCTRL+Alt+F5CTRL+CMD+F5
Toggle track volume/pan envelope visiblePřepni zobrazení křivky pro hlasitost, resp. panorámuCTRL+Alt+(V/P)CMD+Alt+(V/P)Track > Envelopes > Toggle volume/pan visibleTrack 2 > Envelopes > Toggle volume/pan visible
View envelopes for current/last touched trackZobraz seznam křivek pro naposledy vybranou stopuShift+L
Select previous/next track/take envelope (depending on focus)Vyber ppředchozí/další křivku v aktuální stopě či v náběru dle fokusuAlt+(Shift L/L)
Move to previous/next envelope pointPřesuň se na předchozí/další bod křivkyALt+(J/K)
Move to previous/next envelope point (leaving other points selected)Přesuň se na předchozí/následující bod křivky a přidej ho k označenýmALt+(J/K)
Insert new point at current position (remove nearby points)Vlož nový bod na pozici kurzoru, není-li jiný v okolíShift+E
Add/edit envelope point value at cursorVlož či edituj bod na pozici kurzoruAlt+Shift+E
Reset selected points to zero/centerResetuj vybrané body na výchozí hodnotuAlt+Num 5

Co je automatizace

Dosud jste se setkali s tvorbou projektů, kdy stopy a položky mají své dané parametry, které se v čase nemění. To je ovšem nepraktické a není možné vyřešit relativně běžnou situaci – hlasitost stopy v určitém čase chcete ztlumit a poté později opět zesílit. Toto řeší křivky automatizace. Křivka (envelope) má tyto vlastnosti:

 • Váže se na danou stopu nebo konkrétní náběr položky.
 • Moduluje některý z parametrů (hlasitost, panoráma apod.) nebo některý z parametrů v efektovém řetězci (frekvenci filtru, poměr přimíchání ozvěny apod.).
 • Křivka je tvořena body na časové ose, přičemž bod udává hodnotu modulovaného parametru a tvar křivky vedoucí k bodu dalšímu.
 • Body lze zapisovat ručně, jeden po druhém, nebo pomocí připojeného kontroleru, kdy např. posuv faderů generuje body.

Posloupnost bodů pro křivku hlasitosti může vypadat třeba takto:

 1. 00:00.000, 0 DB, Square (vodorovně vedoucí k dalšímu bodu)
 2. 00:10.000, 0 DB, Linear (lineárně klesající k dalšímu bodu)
 3. 00:10.500, -18 DB, Square (vodorovně vedoucí k dalšímu bodu)
 4. 00:19.500, -18 DB, Linear (lineárně stoupající k dalšímu bodu)
 5. 00:20.000, 0 DB, Square (vodorovně vedoucí k dalšímu bodu)

Hlasitost se tedy v 10. vteřině během půl vteřiny ztlumí z 0 DB na -18 DB (osmina původní hlasitosti) a před 20. vteřinou opět během půl vteřiny se vrátí zpět. Může to být ku příkladu hudba, která se ztlumí, během ztlumené pasáže se v jiné stopě přehraje mluvené slovo a poté se hudba opět zesílí na původní hlasitost.

Akce pro zobrazování a skrývání křivek

Dříve než začnete s nějakou křivkou pracovat, musíte si ji zobrazit, popř. skrýt již nepotřebné.

Envelope: Hide all envelopes for all tracks, Envelope: Hide all envelopes for tracks
Skryje křivky pro všechny, popř. pro vybrané, stopy. I když je křivka skrytá, automatizace skrze její body stále probíhá.
Track: Toggle track mute envelope visible
Zobrazí či skryje křivku pro zatlumení stopy. Může obsahovat jen body s vodorovným průběhem přepínajícími mezi dvěma stavy – mute (stopa není slyšet) a unmute (stopa je slyšet).
Track: Toggle track volume/pan envelope visible
Zobrazí či skryje křivku pro hlasitost (V), resp. panorámu (P). Těmito nejdůležitějšími křivkami lze v čase regulovat hlasitost stopy a korigovat vyvážení ve stereo obrazu.
Track: View envelopes for current/last touched track
 • Zobrazí dialog se seznamem dostupných křivek pro naposledy vybranou stopu.
 • Nachází se zde parametry stopy a propagované parametry efektů, které jsou vloženy v efektovém řetězci stopy.
 • Kromě tlačítek pro zobrazování a skrývání křivek (Show all active, Hide all) a jejich zapoování do záznamu (Arm all visible, Disarm all) je možné zvolit režim zápisu (Automation mode), popř. si nechat křivky vyfiltrovat zadáním části jejího názvu.
 • Hlavní komponentou je tabulka se zaškrtávacími políčky – co řádek, to jedna křivka, co sloupec, to jedna volba (viz dále).

Zaškrtávací políčka v tabulce křivek mají tento význam:

 1. Políčko s názvem křívky – zaškrtnuto = active (modulace pomocí bodů křivky probíhá), nezaškrtnuto = bypass (modulace neprobíhá).
 2. Visible – Zobrazí/skryje křivku, kterou lze poté vybrat a editovat její body.
 3. Arm – Zapojí/odpojí křivku ze záznamu automatizace. Ten probíhá běžně pomocí kontroleru.

Akce pro vybírání křivek a bodů

Zobrazenou křivku patřící ke stopě či náběru položky lze zaměřit a dále si v ní vybrat jeden či více bodů automatizace pro následnou editaci.

OSARA: Select previous/next track/take envelope (depending on focus)
Přechází cyklicky zpět či vpřed mezi zobrazenými křivkami, které náleží k zaměřenému objektu (stopa, popř. náběr položky).
OSARA: Move to previous/next envelope point, OSARA: Move to previous/next envelope point (leaving other points selected)
 • Přesune kurzor na nejbližší bod automatizace v daném směru ve vybrané křivce a ten získá fokus.
 • Přejde-li fokus na položku či na jinou stopu, tyto akce nemají žádný efekt.
 • Pokud je použita akce OSARA: Move to previous/next envelope point (leaving other points selected) (přistisknutí Shiftu), nejsou zapomenuty dříve vybrané body.
 • Pozor: Výběr bodů nelze zužovat, jak tomu při přidržení Shiftu je běžné, jen rozšiřovat.

Akce pro editaci bodů

V zaměřené křivce lze editovat body automatizace nejjednodušeji následujícími způsoby:

Envelope: Insert new point at current position (remove nearby points)
 • Vloží nový bod automatizace na pozici kurzoru, není-li žádný jiný v jeho okolí. Význam akce je tak poněkud posunut, než napovídá její název.
 • Bod je ve výchozí poloze a má výchozí tvar křivky, jenž lze nastavit v kontextovém menu zaměřené křivky automatizace.
Envelope: Add/edit envelope point value at cursor
 • Zobrazí dialog pro editaci bodu automatizace na pozici kurzoru. Pokud žádný bod zde není, vloží se bod nový.
 • Bod je určen svou polohou: Value (hodnota modulovaného parametru – na vertikále) a Position (pozice na časové ose – na horizontále).
 • K hodnotě bodu konverguje křivka předchozího bodu a křivka tohoto bodu konverguje k bodu následujícímu. Tvar křivky je dán volbou Shape.
Envelope: Reset selected points to zero/center
 • Nastaví vybrané body automatizace na výchozí hodnotu.
 • U křivky hlasitosti je to 0 Db, u panorámy střed (center), u parametrů vyjádřených procenty 50% atd.

Dále lze pro editaci bodů použít akce, které pracují v závislosti na zaměřeném objektu, tj. manipulují s body, položkami, stopami apod. podle toho, co je právě vybráno (viz níže).

Bod automatizace kreslí křivku od své pozice vpravo do bodu dalšího v závislosti na zvoleném tvaru:

Square
Hodnota se drží do dalšího bodu, křivka tudíž teoreticky není spojitá.
Linear
Hodnota roste či klesá plynule do dalšího bodu, křivka má tedy podobu lomené čáry.
Fast start, Slow start/end, Fast end, Bezier
Hodnota roste či klesá podle Bezierovy křivky řízené bodem, který určuje, v jakém čase mezi dvěma body má křivka zhruba protnout průměr mezi nimi. Zároveň kolem řídícího bodu křivka roste či klesá nejrychleji. Volba Bezier tension udává polohu tohoto bodu v rozmezí -1..1, kde 0 je přibližně polovina vzdálenosti mezi body, což odpovídá předvolenému tvaru Slow start/end.

Využívání akcí dle fokusu

NázevVýznamWindowsMacOSMenuKontext
View parameters for current track/item/FX (depending on focus)Zobraz dialog parametrů pro stopu, položku či efekt dle fokusuAlt+P
Enable noncontiguous selection/toggle selection of current track/item (depending on focus)Zapni nespojité označování nebo přepni označení aktuální stopy či položky dle fokusuShift+Mezerník
Select all items/tracks/envelope points (depending on focus)Označ všechny položky, stopy nebo body automatizace dle fokusuCTRL+ACMD+AEdit > Select all
Unselect (clear selection of) all tracks/items/envelope pointsZruš označení veškerých stop, položek a bodů automatizaceShift+Escape
Cut/Copy items/tracks/envelope points (depending on focus) ignoring time selectionVyjmi/Zkopíruj označené položky, stopy, nebo body automatizace bez ohledu na označený úsekCTRL+(X/C)CMD+(X/C)Edit > (Cut/Copy)
Cut/Copy items/tracks/envelope points (depending on focus) within time selection, if any (smart copy)Vyjmi/Zkopíruj označené položky, stopy, nebo body automatizace s ohledem na označený úsekCTRL+Shift+(X/C)CMD+Shift+(X/C)Edit > (Cut/Copy) within time selection
Paste items/tracksVlož položky, stopy nebo body automatizace ze schránkyCTRL+VCMD+VEdit > Paste
Move items/envelope points left/rightPosuň položky či body automatizace vlevo/vpravo(,/.), Num (4/6)
Move items/envelope points left/right by grid sizePosuň položky nebo body automatizace vlevo/vpravo dle rozteče mřížkyAlt+Shift+(,/.), CTRL+Alt+Num (4/6)Alt+Shift+(,/.), CMD+Alt+Num (4/6)
Move items/envelope points up/down one track/a bitPosň položky o stopu nebo hodnotu bodu automatizace nahoru/dolůNum (8/2)

Dialog parametrů

Akci OSARA: View parameters for current track/item/FX (depending on focus) přináší do Reaperu právě přístupnostní doplněk Osara. Tímto dialogem lze editovat parametry, které při ovládání jsou dosažitelné zdlouhavě nebo vůbec. Nabídka parametrů se mění v závislosti na zaměřeném objektu a lze tak ovlivňovat:

 • U stop hlasitost (Volume), panorámu neboli vyvážení mezi levým a pravým kanálem ve stereu (Pan), zatlumení (Mute), popř. další,
 • u položek hlasitost náběru (Take volume), panorámu náběru (Take pan), délka náběhu a doznívání (fade in length, fade out length) atd.,
 • u efektů parametry propagované k automatizaci.

Zejména pro efekty, jejichž uživatelské rozhraní není přístupné, je tento dialog užitečný, neboť i takový efekt lze s podporou odečítače obrazovky nakonfigurovat. Snadnost ovládání ovšem záleží i na množství takto propagovaných parametrů a jejich popiscích.

Dialog parametrů obsahuje následující ovládací prvky:

Parameter
 • Ve výběrovém seznamu je možno si vybrat parametr, který se ovládacími prvky Value nastaví.
 • Postupně můžete vybrat jeden parametr za druhým, nastavit je a až poté dialog potvrdit.
Value
Hodnotu vybraného parametru lze nastavit buď posunutím posuvníku, nebo jejím zadáním do vedlejšího editačního políčka.
Filter
Vyfiltruje dle zadaného textu položky v seznamu parametrů.
Close
 • Potvrdí změny a dialog zavře.
 • Dialog lze bez potvrzení změn opustit klávesou Escape, neexistuje ekvivalentní tlačítko.

Nesouvislé označování

Při označování stop, položek nebo bodů automatizace lze označovat do skupiny objekty, které přímo nesousedí. Takové označování probíhá ve třech krocích:

 1. Zapnete režim nesouvislého označování pomocí akce OSARA: Enable noncontiguous selection/toggle selection of current track/item (depending on focus).
 2. Přecházíte po objektech za přidržení Shiftu. Každý typ objektu má jiné akce pro přecházení se zachováním výběru, které byly představené dříve.
 3. Osara každý zaměřený objekt ohlásí jako selected (vybraný, zahrnutý do výběru) či unselected (nevybraný). Výběr objektu lze přepnout opětovným použitím akce OSARA: Enable noncontiguous selection/toggle selection of current track/item (depending on focus). I když tato akce mluví jen o stopách a položkách, ale lze ji použít i pro body automatizace.

Akce pro schránku

Schránku je možné používat pro kopírování a přesouvání objektů (stop, položek či bodů automatizace), tak jako v textových editorech, tj. z jednoho místa časové osy je vyjmete či zkopírujete do schránky a na druhém místě je vložíte.

Select all items/tracks/envelope points (depending on focus)
Vybere dle aktuálně zaměřeného objektu buď všechny stopy v projektu, všechny položky v projektu nebo všechny body automatizace v aktuální křivce.
Unselect (clear selection of) all tracks/items/envelope points
Zruší jakýkoli výběr stop, položek či bodů automatizace. Fokus po této akci není zaměřen na žádný objekt v projektu.
Edit: Cut/Copy items/tracks/envelope points (depending on focus) ignoring time selection, Edit: Cut/Copy items/tracks/envelope points (depending on focus) within time selection, if any (smart copy)
 • Vyjme do schránky, resp. zkopíruje, vybrané objekty pro pozdější vložení.
 • Pokud je používána tzv. smart copy a pokud je nastaven označený úsek, kopírují se jen ty objekty, které se překrývají s označeným časovým úsekem.
 • Pozor při vyjímání položek na zvolený režim posunu, neboť může být odstraněn obsah nejen vybraných položek.
Item: Paste items/tracks
  Vloží na místo kurzoru, resp. fokusu, objekty ze schránky. Je zachována i jejich relativní vzdálenost, jaká byla na původním místě, tj. např. dvě zkopírované položky vzdálenévteřinu od sebe budou při vložení též jednu vteřinu od sebe.

 • Pozor při vkládání položek na zvolený režim posunu, neboť položky vpravo od kurzoru mohou být odsunuty dále.

K výše uvedeným akcím lze podotknout:

 1. Lze je stejně dobře použít v dialozích efektových řetězců pro kopírování, přesouvání a mazání nakonfigurovaných efektů.
 2. Už Dříve byla představena akce OSARA: Remove items/tracks/contents of time selection/markers/envelope points (depending on focus), ale používali jste ji jen pro střih dle označeného úseku. Stejně tak ji lze ale použít pro odstraňování označených objektů (stopy, položky, body automatizace, efekty v efektovém řetězci).
 3. Tak, jak lze kopírovat a přesouvat objekty na časové ose, je možno kopírovat a přesouvat kompletní označený úsek, slouží k tomu akce Time selection: Cut/Copy contents of time selection to edit cursor (moving later items), které při výchozím nastavení nemají přiřazené klávesové zkratky:

Akce pro přemísťování

Následující akce lze použít buď pro položky, nebo pro body automatizace podle toho, jaké objekty jsou zaměřeny:

Item edit: Move items/envelope points left/right
 • Posune vybrané položky či body automatizace o jeden pixel daným směrem.
 • Krok jednoho pixelu je závislý na aktuálním zvětšení grafu, tj. krok 10 milisekund při výchozím zvětšení 100 pixelů na sekundu.
Item edit: Move items/envelope points left/right by grid size
 • Posune vybrané položky či body automatizace o krok odpovídající rozestupu mezi čárami.
 • Rozteč je dána tempem a nastavením mřížky, přičemž výchozí nastavení (120 BPM a rozteč 1/4) činí kroky po půl sekundách.
 • Prozatím dostačuje mít povědomí o výchozím nastavení mřížky – bude rozebrána později.
Item edit: Move items/envelope points up/down one track/a bit
 • Pokud jsou vybrány položky, přemístí je do sousední stopy nahoru či dolů. Pozor při přemístění položek na zvolený režim posunu, neboť položky v sousední stopě mohou být odsunuty dále.
 • Pokud jsou vybrány body automatizace, posune je o kousek nahoru či dolů, což změní jejich hodnotu, např. pro automatizaci hlasitosti činí tento kousek 1 Db.

Obsah seriálu

 1. Úvod a instalace REAPERu
 2. Monitoring, střih a zacházení s projektem
 3. Nahrávání a export projektů
 4. Mediální položky a praxe se stopami


AudioReaper


Roman Kabelka
Roman Kabelka pracuje jako web administrátor ve společnosti Master Internet, s.r.o. Vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity a téměř 10 let pracoval jako lektor náročných kompenzačních pomůcek na bázi IT v TyfloCentru Brno, o.p.s. Dlouhodobě se věnuje vývoji webových stránek a...