Cesta k přístupné produkci audia: Nahrávání a export projektů

Toto je podpůrný článek k videu REAPER: Nahrávání a export projektů. Doporučuji jej studovat až po zhlédnutí videa a při vlastním zkoušení uvedených postupů.

Obsah dílu

V tomto třetím dílu seriálu o Reaperu se naučíte:

 1. Jak si nastavit a přizpůsobit Reaper, aby vyhovoval vašemu použití.
 2. Jak si přizpůsobit výchozí šablonu projektů.
 3. Jak zacházet se stopami.
 4. Jak si nastavit záznam a provést nahrávání..
 5. Jak projekty exportovat..

Nahrávání a export projektů (YouTube)

Předvolby Reaperu

NázevVýznamWindowsMacOSMenu
PreferencesPředvolby ReaperuCTRL+PCMD+POptions >

Předvoleb pro ovlivnění chování Reaperu je velmi mnoho, poˇjdme ovšem níže zmínit aspoň ty, které by se vám při seznamování s ním mohly hodit. Výpis je členěn podle jednotlivých panelů předvoleb.

Základní ovládací prvky a oblasti

Dialog s předvolbami Reaperu si vyvolejte akcí Options: Preferences. Ten v základu obsahuje tyto oblasti a ovládací prvky:

Stromový seznam
 • Obsahuje seznam panelů předvoleb organizovaný ve dvou úrovních.
 • Vybraný panel stačí vybrat kurzorovými šipkami, není nutné jej potvrzovat.
 • Pozor na to, že i panely v první úrovni obsahují sadu předvoleb – např. panel General a jeho podpanel Paths obsahují různé předvolby.
Obsah panelu
Obsahuje sadu ovládacích prvků jednotlivých předvoleb v závislosti na vybraném panelu ve stromovém seznamu.
Editační pole a tlačítko Find
Umožňuje po zadání textu do políčka a následným potvrzením tlačítka vyhledat panel obsahující předvolbu, která svým názvem nejblíže odpovídá zadanému textu.
Tlačítka OK, Cancel a Apply
Jedná se o standardní potvrzovací/rušící/ukládací tlačítka pro odbavení dialogu.

General

Import configuration…, Export configuration…
Tyto tlačítka dovolují kompletní konfiguraci zazálohovat a později nahrát.

Paths

Default path to save new projects
Dovoluje určit složku, která bude ve výchozím stavu nalistovaná při ukládání projektu.
Default render path (if left empty the current project directory, if any, will be used)
 • Dovoluje určit složku, do níž budou ve výchozím stavu ukládány exportované projekty (rendery).
 • Pokud taková složka není vyplněna, ukládají se rendery do vlastní složky projektu.
Default recording path, when project is unsaved and no recording path is configured
Dovoluje určit složku, kam se budou ukládat nahrávky neuložených projektů, není-li v předvolbách projektu určeno jinak.

Keyboard/Multitouch

Allow space key to be used for navigation in various windows
Tuto volbu je vhodné zaškrtnout v případě, že v různých dialozích nelze tlačítka či zaškrtávací políčka ovládat mezerníkem a namísto ovládání daného prvku se spustí přehrávání.

Project

Prompt to save on new project
Pokud je tato volba zaškrtnuta, zeptá se Reaper při vytvoření nového projektu ihned na jeho uložení. Výhoda je v tom, že nový projekt má již poté své umístění a do něj vkládaná média se nemusí ukládat do dočasného adresáře.

Track/Send Defaults

Input 1
Vyvolá nabídku identickou s kontextovým menu vyvolaným na vybrané stopě, v níž lze nastavit takové volby, které mají být přednastavené pro nově vytvořené stopy – např. zvolení vstupů pro nahrávání a zapnutí jejich odposlechu.

Media Item Defaults

Create automatic fade-in/fade-out for new items, length
 • Pokud je tato volba zaškrtnuta, je při stříhání či rozdělení položek na bodě střihu vytvořen krátký fading (ztlumení a náběh, ve výchozím stavu 10 milisekund na každé straně).
 • Většinou takové chování je žádoucí, protože předchází prasknutím v bodě střihu, avšak u hlučnějších nahrávek nebo u již hotové hudby je kontraproduktivní.

Audio

Tiny fade out on playback stop, Tiny fade in on playback start
 • Pokud jsou tyto volby zaškrtnuty, vyhlazuje Reaper začátek a konec přehrávání, aby nedocházelo k praskání.
 • Pokud se orientujeme jen sluchem, je lépe o těchto prasknutích vědět. Může to naznačovat, že máme kurzor nebo označený úsek nevhodně nastavený.

Device (na Windows)

Audio system
 • Dovoluje vybrat, jaký typ ovladače bude použit pro komunikaci se zvukovými zařízeními.
 • Většinou se ppoužívá systém Wave Out či Direct Sound, ale pokud máte k dispozici ASIO ovladače pro vaše zvukové rozhraní, je lepší použít ASIO kvůli lepšímu výkonu a nízkému zpoždění zvukových proudů.
Input device
Dovoluje vybrat, které zvukové zařízení bude použito pro záznam.
Output device
Dovoluje vybrat, které zvukové zařízení bude Reaper používat při přehrávání projektu a při odposlechu vstupů.

Device (na MacOS)

Audio Device
 • Dovoluje vybrat zařízení, které slouží jak pro záznam, tak i pro přehrávání.
 • Protože se využívá výchozí systém Core Audio, nelze z technických důvodů vybrat jiné zařízení pro záznam a jiné pro přehrávání. Toto lze obejít vytvořením agregovaného zařízení v utilitě Nastavení audio MIDI.

Playback

Stop/repeat playback at end of project
Pokud je tato volba zaškrtnuta, začne projekt přehrávat od začátku při dosažení jeho konce, jinak se přehrávání zastaví.
Stop playback at end of loop if repeat is disabled
Pokud je tato volba zaškrtnuta a je povoleno opakování, přehrává úsek smyčky, resp. označený úsek, stále dokola.
Faster responding jog
 • Pokud je tato volba zaškrtnuta, nabere kurzor při projíždění časovou osou rychleji rychlost.
 • Tato volba se hodí při ovládání z klávesnice kurzorovými šipkami vlevo a vpravo, avšak nemusí být vhodná při ovládání posuvu kolečkem na připojeném kontroleru.

Editing Behavior

Move edit cursor to start of time selection on time selection change
 • Pokud je tato volba zaškrtnuta a změní se počáteční či koncová značka označeného úseku, editační kurzor se přesune na počáteční značku.
 • Zaškrtnutý stav odpovídá tomu, jak se chovají jiné zvukové editory.
Move edit cursor when pasting/inserting media
 • Pokud je tato volba zaškrtnuta, je při vložení mediální položky editační kurzor umístěn za ni, jinak zůstane na místě vložení.
 • Zaškrtnutý stav odpovídá tomu, jak s vkládáním pracují i např. textové editory, tj. za vložený obsah lze vkládat ihned další, avšak pro práci s právě vloženým obsahem je nutno se vrátit zpět.
Move edit cursor to end of recorded items on record stop
Pokud je tato volba zaškrtnuta, je při zastavení záznamu editační kurzor umístěn na konec nahrávky, jinak zůstane na místě, kde nahrávání začalo.

Media (panel v první úrovni)

Copy imported media to project media directory
V zaškrtnutém stavu kopíruje všechny použité mediální soubory v projektu do jeho složky. Toto chování lze ovšem nastavit i pro každý projekt zvlášť v jeho předvolbách.

VST

VST plug-in paths (can be multiple paths separated by semicolons):
Umožňuje zadat umístění v počítači, kde Reaper má hledat VST pluginy, jež potom nabízí v seznamu efektů. Více složek se odděluje středníkem.
Re-scan…
Vyvolá nabídku, která dovoluje aktualizovat seznam dostupných pluginů ve výše uvedených umístěních.

Předvolby projektu

NázevVýznamWindowsMacOSMenu
Project settingsNastavení projektuAlt+EnterFile >
Save project as templateUložit projekt jako šablonuFile > Project templates >

U každého projektu lze nastavit individuálně řadu dalších voleb, kterých je velmi mnoho, poˇjdme ovšem zmínit aspoň ty, které by se vám při seznamování s Reaperem mohly hodit. Výpis je členěn podle jednotlivých karet nastavovacího dialogu.

Základní ovládací prvky a oblasti

Dialog pro nastavení projektu si můžete vyvolat pomocí akce File: Project settings. Ten obsahuje v základu tyto oblasti a ovládací prvky:

Seznam karet
 • Jedná se o standardní přepínač karet v dialogu, který se stará o jejich přepínání.
 • Nezvyklá může být jeho poloha – na Windows za volbami aktuální karty, na MacOS uprostřed mezi volbami aktuální karty.
Save as default project settings
Aplikuje změny v nastavení projektu a uloží projekt jako výchozí šablonu.

Poznámka: Po dokončení všech nastavení lze připravený projekt uložit jako vlastní pojmenovanou šablonu pomocí akce File: Save project as template. Ve stejné podnabídce si lze vybrat z uložených šablon tu pro nový projekt.

Význam dalších standardních prvků v dialogu Project Settings je zřejmý. Je dobré vědět, že:

 • Volby, které se ukládají s nastavením projektu, nejsou všechny umístěny v tomto dialogu, ale i např. v aplikační nabídce View (primární a sekundární časový formát).
 • Do šablony výchozího či pojmenovaného projektu se ukládá i jeho obsah (konfigurace stop, mediální položky), proto je dobré zejména preferované volby provést na prázdném projektu a ten poté uložit tlačítkem Save as default project settings či akcí File: Save project as template.

Project Settings

Project sample rate
Určuje vzorkovací rychlost použitou pro nahrávání a další zpracování projektu. Je vhodné ji na již rozdělaném projektu neměnit.
Project BPM
 • Určuje základní tempo projektu v úderech za minutu, přičemž je důležité prakticky jen pro hudební projekty.
 • U nehudebních projektů (mluvené slovo) může mít význam pro orientaci, např. pro 120 BPM se 4/4 taktem odpovídá jeden úder polovině sekundy a jeden takt dvoum sekundám.
Time signature
 • Určuje takt projektu (většinou 4/4). Opět má význam především pro hudební projekty.
 • U nehudebních projektů (mluvené slovo) může mít význam pro orientaci, např. pro 120 BPM s nestandardním taktem 30/4 odpovídá jeden takt 15 sekundám.
Timebase for items/envelopes/markers, Timebase for tempo/time signature envelope
 • Volba časového základu nejvíce vypovídá o tom, zda jde o hudební (tempo based) nebo nehudební (time based) projekt.
 • Je-li zvolená jiná hodnota než Time, mění se pozice, popř. i délka položek v projektu na základě zvoleného tempa, v opačném případě jsou položky na tempu nezávislé.
 • Každá stopa v projektu může mít svůj časový základ, který lze průběžně měnit, např. synchronizace tempa (viz pozdější díl seriálu o hudbě).

Media

Path to save media files (can be relative, leave blank for same path as project file)
 • Určuje cestu do podsložky, kam se budou ve složce projektu ukládat nahrané či importované mediální položky.
 • Jedná se o celkem praktickou volbu, neboť jak zjístíte, tak nemusí být úplně triviální najít soubor projektu (*.RPP) ve složce, je-li projekt rozsáhlejší.
On import of media to project
 • Určuje, jak se má Reaper zachovat při importu mediálních položek do projektu – převzít nastavení z předvoleb Reaperu (Use global preference), kopírovat (Copy media to project path) či nekopírovat je (Do not copy media to project path).
 • Nastavení ovlivňuje budoucí importy, nikoli ty minulé. Poslední možnost je konsolidace v dialogu Save project as (diskutováno minule).
Audio format for new recordings
Dovoluje určit formát, ve kterém se budou pořizovat nahrávky (většinou WAV, ale teoreticky lze zvolit i některý komprimovaný).

Advanced

Enable ‚Preserve pitch when changing rate‘ for new items
Pokud je tato volba zaškrtnuta, zůstává při změně rychlosti mediálních položek zachována výška tónu (tzv. time stretch), zatímco v opačném případě je změněna rychlost přehrávání klasickým způsobem (změna rychlosti spolu s výškou tónů).

Další nastavení

V datech projektu se zachovávají volby mimojiné i z následujících dialogů a nabídek:

Render settings
Volby exportu projektu (viz níže), které je možno nastavit a potvrdit jejich zachování tlačítkem Save settings v příslušném dialogu bez toho, aniž by rendering bylo nutné provést.
Snap/grid settings
Nastavení mřížky synchronizované s tempem, do níž se mohou zarovnávat mediální položky nebo noty.
metronome/pre-roll settings
Nnastavení chování metronomu.
Horizontal zoom
Nastavení zvětšení grafu zvuku ovlivňující jemnost editace (viz předchozí díl).
Time unit for ruler, Secondary time unit for ruler
 • Určují primární a sekundární časový formát, kterým se řídí i OSARA při vyslovování pozice v projektu.
 • Pro mluvené slovo je vhodná hodnota Minutes:Seconds (minuty:sekundy) a pro hudbu Measures.Beats (takty.údery).

… a plno dalších, včetně většiny voleb z nabídky Options.

Práce se stopami

NázevVýznamWindowsMacOSMenu
Insert and name trackVložit a pojmenovat stopuCTRL+TCMD+T
Toggle master track visiblePřepnout zobrazení hlavní stopyCTRL+Alt+Shift+MCMD+Alt+Shift+MView > Master track
Go to previous/next trackVybrat předchozí/následující stopuŠipka (nahoru/dolů)
Go to previous/next track (leaving other tracks selected)Rozšířit výběr stop o předchozí/následujícíShift+Šipka (nahoru/dolů)
Select all items/tracks/envelope points (depending on focus)Označit v závislosti na fokusu stopy/položky/bodyCTRL+ACMD+AEdit > Select all
Mute/unmute tracksPřepnout ztlumení vybraných stopF5
Unmute all tracksZrušit ztlumení všech stopAlt+F5
Report muted tracksVyjmenovat ztlumené stopyCTRL+Shift+F5CMD+Shift+F5
Solo/unsolo tracksPřepnout sólo vybraných stopF6
Unsolo all tracksZrušit sólo u všech stopAlt+F6
Report soloed tracksVyjmenovat stopy se sólemCTRL+Shift+F6CMD+Shift+F6
Nudge track volume up/downZvýšit/snížit hlasitost stopyAlt+Šipka (nahoru/dolů)
Nudge track pan left/rightPanorámovat stopu více vlevo/vpravoAlt+Šipka (doleva/doprava)
Show second context menu (depending on focus)Zobrazit druhé kontextové menu v závislosti na fokusuCTRL+Shift+F10CTRL+2
Show third context menu (depending on focus)Zobrazit třetí kontextové menu v závislosti na fokusuCTRL+Alt+Shift+F10CTRL+3

Co je stopa?

Nemusíte všechny následující fakta nyní pochopit, ale v dalším prozkoumávání Reaperu vás mohou navézt správným směrem:

 • Stopa je něco jako kolej, která vede horizontálně od začátku časové osy projektu po konec nejzasší mediální položky, teoreticky do nekonečna.
 • Stopy zavádí do projektu vertikální aspekt – můžeme zvuky na sebe nezávisle vrstvit. Jejich počet je omezen prakticky jen výkonem počítače, na kterém pracujeme.
 • Zvuk jdoucí ze stopy by měl být podobného ražení – pro každého mluvčího jeho vlastní stopu, pro každý buben v sadě bicích vlastní stopu, pro znělky vlastní stopu atd.
 • Stopa má daný počet kanálů – 1 (mono), 2 (stereo) atd.
 • Stopa je namapovaná na žádaný vstup (input) a lze z něj do stopy pořídit záznam. Tento vstup může projít eventuálně řetězcem efektů před tím, než je záznam pořízen.
 • Stopa má své univerzální datové médium, které může obsahovat různý materiál (audio, MIDI, automatizaci). Reaper narozdíl od jiných DAW nerozlišuje různé typy stop.
 • Stopa může na úrovni datového média přímat vstup z jiných stop (receive).
 • Vše co do stopy přichází nebo v ní je, prochází při přehrávání skrze předefektovou sekci (hlasitost, panoráma), řetězec efektů (effect chain – volíte si je dle potřeby) a poefektovou sekci (hlasitost, panoráma).
 • Po každé sekci (Pre-FX, Post-FX, Post-Fader) lze vyvézt výstup ze stopy do stopy jiné (send).
 • Propojení (send > receive) umožňuje přepojovat zvuk tam, kde jej potřebujete – např. lze vytvářet obdobu insertů, známých z mixážních pultů, nebo naopak seskupovat stopy do sběrnic (buses).
 • Stopa může být namapovaná na žádaný fyzický výstup zvukového rozhraní.
 • Výstup stopy se odesílá do nadřazené stopy. Běžné stopy se odesílají do hlavní stopy (master send), stopy ve složkách do stopy nadřazené (parent send).
 • Hlavní stopa (master track) je běžně ta, která se používá pro export projektu a jejíž výstup běžně při přehrávání slyšíte.

Akce pro práci se stopami

Custom: Insert and name track
 • Dovoluje vytvořit a pojmenovat stopu.
 • Stopa je umístěna za naposledy vybranou stopu. Toto prakticky neumožňuje ve chvíli, kdy už nějaké stopy máte vytvořené, vložit novou stopu na první místo, proto doporučuji přemapovat klávesovou zkratku CTRL+Alt+T (Windows), CMD+Alt+T (MacOS) z akce Insert new track at end of track list na Insert track above selected tracks.
View: Toggle master track visible
Zobrazí hlavní stopu (master track) a dovolí s ní pracovat jako s každou jinou stopou včetně jejího zaměření fokusem.
Track: Go to previous/next track
 • Přejde na předchozí/následující stopu a je zapamatována jako naposledy použitá (last touched).
 • Nově vybraná stopa je Prohlášena za fokus, tudíž Osara ohlásí její pořadí, název a další atributy.
Track: Go to previous/next track (leaving other tracks selected)
Přidá předchozí/následující stopu do výběru stop.
Select all items/tracks/envelope points (depending on focus)
Přidá do výběru všechny objekty v projektu takového typu, který je stejný jako objekt zaměřený fokusem – např. při výběru stopy a následovném použití této akce označí všechny stopy.
Track: Mute/unmute tracks, Track: Solo/unsolo tracks
 • Tyto akce dovolují dočasně některé stopy vyřadit z přehrávání a dovolí zaznít jen těm, na které se potřebujeme soustředit.
 • Pozor na to, že tyto akce mají vliv i na export projektu.
 • Mute: Ztlumí vybranou stopu či stopy, tj. při přehrávání není jejich výstup slyšet.
 • Solo: Nastaví vybrané stopě či stopám sólo, tj. existuje-li alespoň jedna stopa se sólem, jsou při přehrávání slyšet jen tyto stopy.
Track: Unmute all tracks, Track: Unsolo all tracks
Existují-li nějaké stopy, které jsou ztlumené, resp. mají sólo, zruší jim tento režim.
OSARA: Report muted tracks, OSARA: Report soloed tracks
Existují-li nějaké stopy, které jsou ztlumené, resp. mají sólo, jsou prostřednictvím Osary vyjmenovány.
Track: Nudge track volume up/down
Zvýší, resp. sníží, hlasitost vybraných stop. Takto lze některé zvuky zvýrazňovat či upozaďovat.
Track: Nudge track pan left/right
Posune zvuk stopy ve stereo obrazu daným směrem a dovoluje tak zvuky rozprostřít.
OSARA: Show second context menu (depending on focus)
 • Zobrazí druhé kontextové menu pro objekt zaměřený fokusem.
 • V případě stop zobrazí seznam akcí podobný tomu v aplikační nabídce Track, tj. vytváření stop a nastavování jejich vlastností.
OSARA: Show third context menu (depending on focus)
 • Zobrazí třetí kontextové menu pro objekt zaměřený fokusem.
 • V případě stop je možno nastavit odesílání do nadřazené stopy (master/parent send), vytvářet cesty (send/receive) atd.

Nahrávání

NázevVýznamWindowsMacOS
Configure Peak Watcher for current track/track FX (depending on focus)Konfigurovat sledování špiček pro stopu či její efektAlt+F10
Reset Peak Watcher first watcherResetovat první sledovač špičekAlt+F10
Reset Peak Watcher second watcherResetovat druhý sledovač špičekAlt+Shift+F10
Report Peak Watcher value for first watcher first/second channelVyslovit naměřenou hodnotu prvního/druhého kanálu z prvního sledovačeAlt+(F11/F12)
Report Peak Watcher value for second watcher first/second channelVyslovit naměřenou hodnotu prvního/druhého kanálu z druhého sledovačeAlt+Shift+(F11/F12)
Toggle record arming for current/last touched trackPřepnout zapojení naposledy vybrané stopy do záznamuF7
Unarm all tracks for recordingOdpojit všechny stopy ze záznamuAlt+F7
Report record armed tracksVyjmenovat všechny stopy zapojené do záznamuCTRL+Shift+F7CMD+Shift+F7
Cycle track record monitorPřepínat odposlech stop zapojených do záznamuF8
Turn record monitoring off for all tracksVypnout odposlech všech stop v projektuAlt+F8
Report tracks with record monitor onVyjmenovat všechny stopy se zapnutým odposlechemCTRL+Shift+F8CMD+Shift+F8
RecordSpustit/Pozastavit záznamR

Zapojení do záznamu

Před spuštěním nahrávání je nutno minimálně jednu stopu zapojit do záznamu (arm for recording) a po dokončení stopy odpojit. Teoreticky lze tak činit i během nahrávání. Slouží k tomu tyto akce:

Track: Toggle record arming for current/last touched track
 • Naposledy zaměřená stopa fokusem se touto akcí zapojí či odpojí ze záznamu.
 • Při zapnutí lze od té chvíle měřit úroveň hlasitosti signálu přicházejícího do stopy.
 • Pokud je zapnutý odposlech, začne se vstup stopou přehrávat, čímž jej můžete slyšet.
Track: Unarm all tracks for recording
Existují-li nějaké stopy zapojené do záznamu, odpojí je.
OSARA: Report record armed tracks
Existují-li nějaké stopy, které jsou zapojené do záznamu, jsou prostřednictvím Osary vyjmenovány.

Odposlech záznamu a určení vstupu

Primární kontextové menu vyvolané na stopě ve fokusu obsahuje volby pro ovlivnění režimu nahrávání a určení vstupu. Za zmínku stojí následující:

Monitor input
 • Pokud je tato volba zaškrtnuta, přehrává se vstup stopou, který můžete slyšet.
 • Signál prochází i skrze efekty umístěné ve stopě, což např. u virtuálních nástrojů má za důsledek, že příchozí MIDI události jsou transformovány na slyšitelné tóny.
Record: input (audio or MIDI)
Pokud je tato volba zaškrtnuta (výchozí chování), je povolen záznam jak audio, tak MIDI položek do stopy.
Record: MIDI overdub/replace
Výběrem voleb z této podnabídky lze určit jak se překryjí příchozí MIDI data s těmi, které již ve stopě existují.
Record: disable (input monitoring only)
Pokud je zaškrtnuta tato volba, lze stopu do záznamu zapojit, ale při nahrávání se do ní reálně nic nezapíše.
Input: Mono, Input: Stereo, Input MIDI
V těchto podnabídkách lze vybrat, z kterých kanálů konkrétně má být přijímán vstup – např. nahráváte-li z mikrofonu, vyberete kanál zvukového rozhraní (mono), na který je mikrofon připojen, nahráváte-li z gramofonu, vyberete dvojici kanálů zvukového rozhraní (stereo), na které je gramofon připojen apod.
Input: None
Pokud je zaškrtnuta tato volba, nemá akce zapojení do záznamu na stopu žádný vliv – hodí se např. pro stopy typu sběrnice, které jen směšují signál z jiných stop a nikdy záznam reálně do nich prováděn nebude.
Track recording settings (Input Quantize, Format, etc)
Tato akce zobrazí dialog, kde lze určit zvukový formát pořízených záznamů výlučně do této stopy nebo nastavit kvantizaci MIDI dat (vyrovnání nepřesností během hraní).

Odposlech vybraných stop, které jsou zapojeny do záznamu, lze ovlivňovat i těmito akcemi:

Track: Cycle track record monitor
Přepíná režim odposlechu u vybraných stop:

 1. Normal: Vstup stopy je slyšet stále, pokud je zapojena do záznamu.
 2. Not when playing: Vstup stopy je slyšet, pokud je zapojena do záznamu a zároveň neprobíhá přehrávání projektu.
 3. Record monitor off: Vstup stopy není slyšet nikdy.
Custom: Turn record monitoring off for all tracks
Vypne odposlech všech stop v projektu.
OSARA: Report tracks with record monitor on
prostřednictvím Osary jsou vyjmenovány stopy se zapnutým odposlechem bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zapojeny do záznamu.

Sledování úrovně hlasitosti

Akce Osary dovolují sledovat úroveň hlasitosti ve stopě během přehrávání nebo při zapojení do záznamu. Postup je následující:

 1. Vyberete si stopu, kterou budete chtít sledovat.
 2. Nakonfigurujete si první (1st watcher), popř. i druhý (2nd watcher), sledovač špiček pomocí akce OSARA: Configure Peak Watcher for current track/track FX (depending on focus). Každý z nich může sledovat jinou stopu.
 3. Odečítáte si hodnoty odpovídající zvolené metrice z prvního či druhého sledovače, přičemž se rozlišuje ještě první kanál (standardně levý) a druhý (standardně pravý). Slouží k tomu akce OSARA: Report Peak Watcher value for first watcher first/second channel a OSARA: Report Peak Watcher value for second watcher first/second channel.
 4. Pokud potřebujete, první či druhý sledovač můžete vyresetovat, tj. měření probíhá od začátku, např. hledá se nová maximální špičková hlasitost. Slouží k tomu akce OSARA: Reset Peak Watcher first watcher a OSARA: Reset Peak Watcher second watcher.

V dialogu pro konfiguraci sledovače mají volby následující význam:

Follow when last touched track changes
Pokud je tato volba zaškrtnuta, nebude sledována konkrétní vybraná stopa, ale ta, která byla naposledy zaměřena.
Level type
Určuje použitou metriku – nejčastěji měření špičkové hlasitosti (peak dB) nebo měření průměrné hlasitosti (integrated RMS).
Notify automatically for channels, When level reaches
Těmito volbami lze určit, u kterých kanálů a při překročení jaké naměřené hodnoty má být nové maximum automaticky oznámeno.
Hold level
Lze si určit, jak dlouho se maximální naměřená hodnota bude zachovávat pro odečtení:

 1. Disabled: Neuchovává se, odečítá se momentální naměřená hodnota.
 2. Until reset: Uchovává se pro odečtení maximální hodnota od posledního ručního resetu sledovače.
 3. For (ms): Uchovává se pro odečtení maximální hodnota po danou dobu v milisekundách.

Pro měření vstupních úrovní hlasitosti platí:

 • Špičková hlasitost nikdy nesmí přesáhnout 0 Db, neboť od této úrovně dochází ke slyšitelnému zkreslení zvuku. Lépe je držet se někde na bezpečné úrovni -6 až -3 Db, což platí pro signály s linkovou úrovní (gramofon, CD přehrávač apod.).
 • U předzesilovaných dynamických signálů (mikrofon, kytara apod.) je vhodné vybudit předzesilovač tak, aby naměřené hodnoty dosahovaly -9 Db špičkové nebo -16 DB průměrné hlasitosti.
 • Je lépe nahrát zvuk s nižší hladinou hlasitosti, kterou lze dodatečně upravit, než ryskovat přebuzení a zkreslení.
 • Na druhou stranu je potřeba vyvážit poměr mezi užitečným signálem a šumem, který při nižších hlasitostech se dostává více do popředí.

Nahrávání

 1. Nahrávání se spustí pomocí akce Transport: Record.
 2. Stejnou akcí lze nahrávání zastavit a nahrávky jjsou ve stopách zapojených do záznamu ponechány.
 3. Pokud použijete pro zastavení akci Transport: Play/stop, zobrazí se dialog, v němž můžete určit, které nahrané soubory se zachovají. Po stisku Enteru se aktivuje výchozí tlačítko (Save all), tj. zachovají se všechny nahrávky.

Export projektu

NázevVýznamWindowsMacOSMenu
Render project to diskExport projektu do soubor(ů)CTRL+Alt+RCMD+Alt+RFile > Render
Open render queueZobrazení fronty exportůCTRL+Alt+QCMD+Alt+QFile > Queued renders

Odbavení exportu

Pro export projektu v požadovaném formátu slouží akce File: Render project to disk. Zobrazí se dialog, ve kterém můžete provést požadovaná nastavení a dialog odbavit těmito tlačítky:

Queued Renders
 • Otevřením této nabídky a následným potvrzením příkazu Add to render queue můžete projekt s aktuálním nastavením exportu přidat do exportovací fronty.
 • Potvrzením příkazu Open render queue či z hlavního okna akcí File: Open render queue si exportovací frontu můžete zobrazit a spustit hromadný export.
 • Nastavení posledního takto poslaného exportu do fronty se zapamatují v datech projektu.
Render
 • Vyexportuje projekt na základě provedených nastavení do jednoho či více souborů v požadovaném formátu.
 • Provedená nastavení se zapamatují v datech projektu.
 • Po dokončení operace zobrazí okno statistik (viz níže).
Save Settings
Zapamatuje pouze provedená nastavení v datech projektu pro pozdější použití.

Nastavení exportu

Export, resp. rendering, projektů je poměrně komplexní záležitost a lze si výsledek přizpůsobit řadou voleb. Poˇjdme zmínit ty, které by se vám při seznamování s Reaperem mohly hodit.

Bounds
Určuje, jakou část projektu si přejete vyrenderovat, nejčastěji:

 • Entire project – Celý projekt od jeho začátku až do konce (jeden soubor).
 • Time selection – Aktuálně vyznačený časový úsek v projektu (jeden soubor).
 • Project regions – Jedna nebo více vyznačených oblastí v projektu (každá do samostatného souboru).
Tail
Určuje čas, po který má rendering po dosažení konce ještě běžet – je vhodné např. pro projekty s použitým dozvukem.
Directory, Browse
 • Umožňuje vypsat či nalistovat složku, do níž bude exportovaný soubor uložen.
 • Ve výchozím stavu je vybrána složka, která je nastavena v předvolbách Reaperu.
File name:, Wildcards
 • Toto editační pole spolu s nabídkou pod tlačítkem Wildcards umožňuje sestavit jméno souboru či souborů, které budou exportem vytvořeny.
 • Prostřednictvím zástupných řetězců lze vkládat např. název projektu ($project) či název oblasti ($region).
Render to
Toto editační pole pouze pro čtení zobrazuje, jak jméno výsledného souboru včetně cesty bude vypadat.
Sample rate
Určuje vzorkovací rychlost renderovaného zvuku. Prakticky má význam použít hodnoty rovné nebo menší vzorkovací rychlosti projektu.
Channels
Určuje počet kanálů renderovaného zvuku. Prakticky má význam použít takové nastavení, které kanály využije, např. není efektivní exportovat projekt organizovaný v zásadě mono do sterea.
Full-speed Offline, Online Render, …
Ze seznamu s těmito hodnotami lze vybrat režim renderingu. V online režimu se export přehrává a zároveň zapisuje do souboru, zatímco full speed režim pracuje tak rychle, jak výkon počítače dovoluje.
Normalize/Limit
 • Dialog pod tímto tlačítkem umožňuje nastavit výslednou hlasitost exportovaných souborů a zastropovat ji tak, aby nedocházelo ke zkreslení.
 • Např. streamovací služby očekávají materiál s průměrnou hlasitostí -14 LUFS s limitací na -1 dBTP.
Silently increment filenames to avoid overwriting
Pokud je tato volba zaškrtnuta, nezobrazuje se dotaz na přepsání již existujícího souboru a přidá se k jeho názvu nejnižší volné očíslování.
Primary output format, Secondary output format
 • Tímto přepínačem záložek lze zobrazit volby pro primární či sekundární formát, v němž export proběhne. Lze tak např. vytvořit v jednom běhu jak nekomprimovaný WAV, tak komprimovaný MP3.
 • Pozor na to, že tento přepínač se nachází při průchodu Tabulátorem jinde, než ovládací prvky zvolené záložky dialogu.
 • Na základě zvoleného formátu se zobrazí v oblasti záložky ovládací prvky pro upřesnění, např. u MP3 prvky pro volbu režimu (Mode, Quality), bitového toku (Bitrate) apod.

Dokončení exportu

Po dokončení exportu se zobrazí dialog, v němž stojí za pozornost tyto oblasti a ovládací prvky:

Finished in
Indikuje, jak dlouho rendering trval a jaké rychlosti bylo dosaženo oproti reálnému času.
Tabulka statistik
Zobrazuje pro každý vytvořený soubor jeho statistiku:

 1. File: Název souboru.
 2. Norm: Uvádí zesílení/zeslabení prvotního exportu v Db, pokud byla požadována určitá cílová hlasitost.
 3. Peak, TruePk: Nejvyšší dosažená špičková hlasitost.
 4. Clip, TPClip: Počet výskytů clippingu, míst, kde špičková hlasitost přesáhla 0 Db. Musí být 0!
 5. RMS-I, LUFS-I atd.: Naměřené průměrné hlasitosti napříč celým souborem.
Stats/Charts
V této nabídce si lze zvolit, jaké ukazatele ve statistice mají být sledovány – např. jestli průměrná hlasitost jako RMS nebo LUFS.
Launch File
Otevře vyexportovaný soubor ve výchozí aplikaci – např. přehrávač VLC.
Show in Explorer/Finder
Otevře v Průzkumníku Windows, resp. ve Finderu na MacOS, složku, kam soubory byly uloženy.

Obsah seriálu

 1. Úvod a instalace REAPERu
 2. Monitoring, střih a zacházení s projektem
 3. Nahrávání a export projektů
 4. Mediální položky a praxe se stopami


AudioReaper


Roman Kabelka
Roman Kabelka pracuje jako web administrátor ve společnosti Master Internet, s.r.o. Vystudoval Fakultu informatiky Masarykovy univerzity a téměř 10 let pracoval jako lektor náročných kompenzačních pomůcek na bázi IT v TyfloCentru Brno, o.p.s. Dlouhodobě se věnuje vývoji webových stránek a...