Režim fokusu a prehliadania v NVDA

V predchádzajúcich článkoch sme si už vysvetlili, ako NVDA nastaviť a akým spôsobom sa pomocou neho pohybovať v textoch, aplikáciách a na webe. V dnešnom sa pozrieme na 2 často používané režimy, a to režim fokusu a prehliadania (rýchlu navigáciu).

Režim prehliadania (rýchla navigácia)

Ako už názov napovedá, pomôže pri rýchlom pohybe v dokumente alebo na webových stránkach. Predvolene je nastavené, aby sa aktivoval automaticky po príchode na web.

Umožňuje rýchly presun po rôznych úsekoch webstránok, ale aj správne vytvorených PDF a wordovských dokumentoch. Miera použiteľnosti závisí na ich správnom a prístupnom spracovaní. Keď je aktívny, nefunguje písanie textu.

Ak potrebujete vynútiť vypnutie a zapnutie rýchlej navigácie, môžete použiť skratku NVDA+Shift+Medzerník.

Jednoznakové príkazy v dokumentoch a na webe

Upozornenie: niektoré príkazy nemusia byť dostupné vo všetkých typoch dokumentov.

Všeobecné najpoužívanejšie príkazy

 • Oblasti – najčastejšie je to hlavička, navigácia, hlavná oblasť a päta – smerom dopredu d, naspäť Shift+d.
 • Nadpisy – po všetkých úrovniach bez rozdielu dopredu písmeno h, dozadu Shift+h, po 1. až 6. úrovni dopredu číslami respektíve písmenami v hornom riadku klávesnice, dozadu Shift+znaky v hornom riadku + až ž na slovenskej klávesnici.
 • Odkazy – po všetkých bez rozdielu písmenom k vpred, Shift+k vzad, po navštívených v a Shift+v a nenavštívených u / Shift+u.
 • Zoznamy – l / Shift+l a po jednotlivých položkách i / Shift+i.
 • Obrázky – g / Shift+g.
 • Vnorený objekt – môže byť napríklad audio alebo video prehrávač – o / Shift+o.
 • Rýchly prechod pred / za skupinu prvkov (napríklad začiatok či koniec rozsiahleho zoznamu alebo tabuľky) – , (čiarka) respektíve Shift+, (čiarka).

Tabuľky

Na pohyb po tabuľkách použite písmeno t smerom dopredu, Shift+t dozadu. Okrem toho sa v tabuľkách môžete pohybovať pomocou nasledovných príkazov:

 • CTRL+Alt+šípky doprava/doľava – pohyb po stĺpcoch,
 • CTRL+Alt+šípky hore/dolu – pohyb po riadkoch,
 • CTRL+Alt+Home/End – prechod do prvého respektíve posledného stĺpca v riadku,
 • CTRL+Alt+PageUp/PageDown – prechod do prvého respektíve posledného riadka,
 • NVDA+CTRL+Alt+šípka dolu – čítanie stĺpca od aktuálnej bunky smerom nadol,
 • NVDA+CTRL+Alt+šípka vpravo – čítanie aktuálneho riadka od aktuálnej bunky smerom doprava,
 • NVDA+CTRL+Alt+šípka hore respektíve doľava – čítanie riadku či stĺpca bez pohybu systémového kurzora

Formulárové prvky

 • Pohyb po všetkých formulárových prvkoch – f / Shift+f.
 • Editačné polia – e / Shift+e.
 • Tlačidlá – b respektíve Shift+b.
 • Zoznamové rámiky – slúžia na výber jednej z možností – c / Shift+c, rámik následne otvoríte skratkou Alt+šípka nadol alebo Enterom.
 • Prepínače – slúžia na výber jednej z možností (pohlavie, voľba áno/nie, zapnuté/vypnuté) – r vpred, Shift+r vzad.
 • Začiarkavacie polia – pomocou nich môžete vyberať viacero možností (niekoľko možných odpovedí v dotazníku) – x / Shift+x.

Všetky ostatné menej používané príkazy nájdete v používateľskej príručke: Ponuka NVDA > Pomocník > Používateľská príručka.

Zoznam prvkov

Súčasťou rýchlej navigácie aj na webe, aj vo wordovských dokumentoch je takzvaný zoznam prvkov. Na jeho vyvolanie slúži skratka NVDA+F7.

Zobrazuje rôzne prvky v závislosti od aplikácie, v ktorej je vyvolaný:

 • Internetové prehliadače – nadpisy, odkazy, tlačidlá, formuláre, oblasti stránky,
 • MS Word – nadpisy, odkazy, komentáre a zmeny, chyby.

Režim fokusu (formulárový režim)

Niektoré situácie vyžadujú priamo interakciu s jednotlivými prvkami. Týka sa to najmä editačných polí pri zapisovaní textu. NVDA je nastavený tak, aby sa pri takýchto prvkoch automaticky do takzvaného formulárového režimu prepínal.

Vo formulárovom režime rýchla navigácia, samozrejme, nefunguje, pretože klávesové príkazy (v tomto prípade písmená) sú prepúšťané prvku, ktorý má fokus (teda napríklad editačnému poľu).

Medzi režimami je možné aj cielene prepínať. Napríklad na zapnutie formulárového režimu v editačnom poli stačí stlačiť Medzerník a naspäť do režimu rýchlej navigácie sa dostanete stlačením Esc.

Pokiaľ potrebujete režim fokusu vynútiť, urobíte tak klávesovou skratkou NVDA+Medzerník a tou istou ho aj ukončíte. V tom prípade na webe funguje len pohyb pomocou Tabulátora a zasa vo Worde je to predvolený režim, aby bolo možné zapisovať text.

Záver

Režim fokusu a prehliadania sú kľúčové pre interakcie s webom a dokumentami. Vzájomne sa dopĺňajú a umožňujú jednak rýchly prechod po jednotlivých prvkoch a jednak akcie najmä vo formulároch.


Článek původně vyšel na webu technologiebezzraku.sk.Naučte se s NVDANVDA


Michaela Dlhá
Volám sa Michaela Dlhá. Som prakticky nevidiaca. Asistenčné technológie využívam už od základnej školy. V súčasnosti som zamestnaná v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Skúšaniu a testovaniu hardwaru a softwaru z hľadiska prístupnosti sa venujem už asi 10 rokov, ale...