Jak na ChatGPT: Práce s textem pomocí umělé inteligence (2. díl)

předchozím článku jsme si představili, co je to ChatGPT, jak jej používat a jaké jsou jeho hlavní výhody a nevýhody. V této druhé části série se zaměříme na specifickou oblast, kde ChatGPT u spousty z nás najde nejčastější využití – na oblast práce s textem.

Co vše ChatGPT s textem dokáže?

Jak již víte z předchozího článku, ChatGPT je umělá inteligence postavená na zpracování a generování lidského jazyka, tedy především textů. A právě v této oblasti je ChatGPT i nejčastěji využíván mezi běžnými uživateli. Představte si, že se nedokážete zorientovat ve složitém právním spisu nebo si lámete hlavu nad tím, jaká byla hlavní myšlenka autora určitého literárního díla. Nebo byste rádi někomu napsali oficiální e-mail, ale nevíte, jak na to? V těchto a spoustě dalších situacích by vám mohl ChatGPT být dobrým pomocníkem. V následující části si na praktických příkladech ukážeme způsoby, jak ChatGPT v praxi využívat a v jaké kvalitě nám výsledky přinese.

Pozn: Pro následující ukázky jsem používala ChatGPT 4.

Analýza textu

jednoduše nadefinujete prompt (např. podle instrukcí v první části této série), následně vložíte text, se kterým chcete pracovat a ChatGPT vám text podle vašich pokynů zanalyzuje. Můžete se ptát např. na hlavní myšlenky literárního díla, odstavce z učebnice nebo třeba fráze či slovního spojení, kterému zrovna nerozumíte.

 • Uživatel: Jaký je přesný význam českého rčení „nosit dříví do lesa?
 • ChatGPT: Rčení „nosit dříví do lesa“ se používá v situacích, když někdo dělá něco nadbytečného nebo zbytečného. Znamená to dělat činnost, která je na daném místě zcela bezpředmětná a nepotřebná. Je to podobné jako kdyby někdo nosil dřevo do lesa, kde je dřeva přirozeně dostatek. Toto rčení se používá jako posměšná nebo ironická narážka na nějakou marnou nebo nesmyslnou činnost, která nepřináší žádný užitek. Vyjadřuje plýtvání silami na něco naprosto zbytečného a redundantního.

Zde tedy vidíme, že ChatGPT se svého úkolu zhostil poměrně obstojně a bez chyb, i když text může působit trochu nepřirozeně a informace se opakují.

Zkracování, přeformulování, výpisky

ChatGPT můžete použít i v případě, že potřebujete zjednodušit, zkrátit nebo přeformulovat text např. zjednodušit odborný text tak, abyste jej pochopili, provést výpisky v bodech ze souvislého textu, parafrázovat stejné informace jinými slovy atd.

 • Uživatel: Zjednoduš následující text tak, aby mu porozumělo i 10leté dítě: Operační účinnost ChatGPT vychází z jeho formidabilního výcvikového režimu, založeného na rozsáhlých korpusech textových dat získaných z různorodých zdrojů zahrnujících celou šíři lidského diskurzu. Využívaje obrovské výpočetní kapacity moderní infrastruktury, ChatGPT podstupuje iterativní epochy nesupervizovaného učení, během nichž rozpoznává vzory a hierarchické struktury latentní v textovém korpusu. Tento proces je dále posílen využitím pokročilých algoritmů optimalizace, usnadňujících postupné zdokonalování parametrů modelu k minimalizaci ztrátových funkcí a zvýšení prediktivní přesnosti. Skrze tento pedagogický proces akvizuje ChatGPT bohatou zásobárnu jazykových znalostí, zahrnující nuance syntaxe, sémantiky, pragmatiky a koherence diskurzu.
 • ChatGPT: Zde je zjednodušená verze textu, aby jí porozumělo i 10leté dítě: ChatGPT je velmi chytrý počítačový program. Naučil se spoustu věcí tím, že studoval obrovské množství textů z internetu o různých tématech. Počítače mu pomáhaly hledat vzory a pravidla v těch textech. Díky tomu se naučil dobře rozumět jazyku a sestavovat smysluplné věty. Dokáže odpovědět na spoustu otázek, protože si zapamatoval hodně informací během svého učení.
 • Uživatel: Nyní informace ze zjednodušeného textu vypiš v 5 jednoduchých bodech:
  ChatGPT:

  • ChatGPT je chytrý program využívající učení z velkého množství textů.
  • Studoval obrovské množství textových dat z různých zdrojů na internetu.
  • Pomocí výkonných počítačů hledal v textech vzory a pravidla jazyka.
  • Naučil se díky tomu dobře rozumět jazyku a skládat smysluplné věty.
  • Má bohaté znalosti, protože si pamatuje mnoho informací ze svého učení.

I v tomto případě je výsledek poměrně povedený. Lze však pozorovat, že češtinou ještě ChatGPT ani ve verzi 4 plně nevládne a pokud bychom chtěli vygenerované texty použít, museli bychom je vlastnoručně poupravit.

Editace a oprava chyb

ChatGPT je schopen vás upozornit na gramatické nebo stylistické chyby, nebo je rovnou opravit. Zde si ale musíme dávat obzvláště pozor na to, že češtinu nemusí mít chatbot tak dobře zvládnutou jako např. angličtinu.

 • Uživatel: Oprav gramatické chyby v následujícím textu: Sousedovi kočky seděli na okně a nahlas mňoukali protože dole vyděli bjehající psi.
 • ChatGPT: Opravená verze textu: Sousedovy kočky seděly na okně a nahlas mňoukaly, protože dole viděly běhající psy. Vysvětlení oprav:
  • „Sousedovi kočky“ – nesprávný pád, správně je „Sousedovy kočky“ (přivlastňovací pád).
  • „seděli“ – chybný rod, správně je „seděly“ (ženský rod pro kočky).
  • „mňoukali“ – chybný rod, správně je „mňoukaly“ (ženský rod pro kočky).
  • „vyděli“ – chybný pravopis, správně je „viděly“ (viděly – minulý čas slovesa vidět).
  • „bjehající“ – chybný pravopis, správně je „běhající“ (běhající – přídavné jméno od slovesa běhat).
  • Doplněna čárka před „protože“ pro oddělení vedlejší věty příčinné.

S opravou chyb si ChatGPT poradil velice dobře. Aniž bychom to po něm žádali, rozhodl se nám ke svým opravám podat i vysvětlení. Ta již tak přesná nejsou a některá z nich nedávají příliš smysl. Učitele češtiny tak chatbot ještě v blízké době nenahradí.

Překládání

ChatGPT lze efektivně používat také jako překladač. Výhodou může být také možnost doptat se na zdůvodnění volby určitého slova nebo fráze. Já osobně však stále pro překlad preferuji nástroje jako DeepL – více o překladových nástrojích se dočtete v mém starším článku.

 • Uživatel: Přelož následující odstavec do angličtiny (viz. Odstavec výše).
 • ChatGPT: ChatGPT can also be effectively used as a translator. An advantage could also be the ability to ask for justification for choosing a certain word or phrase. Personally, however, I still prefer tools like DeepL for translation – you can read more about translation tools in my older article.

V tomto případě je překlad poměrně kvalitní, srovnatelný s výsledkem, který by nám dal např. DeepL.

Návrh šablony

Potřebujete napsat motivační dopis nebo formální email? ChatGPT vám poskytne základní šablonu a fráze, které byste mohli potřebovat.

 • Uživatel: vytvoř šablonu pro e-mail s oficiální žádostí o vyfakturování ubytování mezi (datum) na adrese (adresa) pro (počet osob) s číslem objednávky (číslo objednávky).
 • ChatGPT:  Zde je šablona e-mailu pro oficiální žádost o vyfakturování ubytování.

Předmět: Žádost o vyfakturování ubytování – objednávka č. [číslo objednávky]Vážení, tímto si Vás dovoluji požádat o vystavení faktury za ubytování v těchto detailech:

 • Termín ubytování: [datum] – [datum] Adresa ubytování: [adresa]
 • Počet ubytovaných osob: [počet osob]
 • Číslo objednávky: [číslo objednávky]
 • Náležitosti pro fakturaci:
 • Název společnosti:
 • Adresa:
 • IČ:
 • DIČ:

Fakturu žádám vystavit na výše uvedené údaje a zaslat na e-mailovou adresu [Vaše e-mailová adresa]. Předem děkuji za rychlé vyřízení.S přátelským pozdravem,
[Vaše celé jméno] [Název společnosti] [Kontaktní údaje – telefon, e-mail]

S tímto úkolem si ChatGPT poradil velice dobře a v podobné situaci by nám jistě ušetřil spoustu času.

Generování obsahu na základě vloženého textu či promptu

ChatGPT může být dobrým pomocníkem, pokud si nevíte rady s autorskou činností – pokud potřebujete napsat shrnutí článku, rozvíjet dále nějaký příběh atd. Zde si můžeme např. ukázat, jak by si ChatGPT poradil se sepsáním závěru k tomuto článku:

 • Uživatel: Sepiš závěr k článku: (vložen článek).
 • ChatGPT: ChatGPT může být užitečným nástrojem při práci s textem díky své schopnosti analýzy, zkracování, překladu a generování obsahu. Přestože není bezchybný a čeština mu může občas dělat potíže, poskytuje solidní výsledky, které mohou být pro uživatele pomocné. Je důležité si však uvědomit jeho limity a v případě potřeby provést dodatečné úpravy. Celkově je Chat GPT cenným nástrojem pro zpracování textu a může usnadnit mnohé každodenní úkoly spojené s prací s jazykem.

Výsledný produkt posuďme sami.ChatGPT


Pavlína Soušková
Jmenuji se Pavlína Soušková. V 5 letech mi byla diagnostikována Stargardtova nemoc, což je juvenilní forma makulární degenerace. Ve zkratce to znamená, že postupně přicházím o zrak a v současné době jsem prakticky nevidomá. Mám jenom malé procento periferního vidění,...