Průvodce VoiceOverem v macOS – 4. díl – Práce se soubory a složkami

V tomto díle se naučíme základní operace se soubory a složkami a rovněž si ukážeme, jak spouštět aplikace, které nenajdeme v Docku.

Pro práci se soubory a složkami slouží aplikace Finder, která je stále spuštěna, takže se do ní můžeme kdykoliv přepnout pomocí Command + tabulátor.

Přepnutí Finderu do sloupcového zobrazení souborů

Soubory a složky mohou být ve Finderu zobrazeny různými způsoby, např. jako ikony v mřížce, seznam s podrobnostmi, anebo jako sloupce. My budeme používat sloupcové zobrazení, do kterého se přepneme přes řádek nabídek, s nímž jsme se už naučili pracovat ve druhém díle. Pro přepnutí do sloupcového zobrazení zvolte v řádku nabídek nabídku Zobrazení a v ní vyberte příkaz Sloupce.

Všimněte si, že v nabídce Zobrazení je u právě zvoleného způsobu zobrazení souborů takzvaná virgule. Tak VoiceOver nazývá položku v nabídce, která je zrovna zapnuta.

Rychleji se do sloupcového zobrazení dá kdykoliv přepnout také zkratkou Command + klávesa s číslem tři.

Vysvětlení sloupcového zobrazení souborů a pohyb v něm

Sloupcové zobrazení souborů a složek se skládá ze tří vedle sebe umístěných sloupců, přičemž když v jednom sloupci vybereme nějakou složku, tak se její obsah vypíše jako seznam souborů a složek ve sloupci napravo od tohoto sloupce. Ve sloupci se po souborech a složkách pohybujeme dolů a nahoru pomocí klávesy VO + šipka dolů a VO + šipka nahoru. V momentě, kdy je ve sloupci vybrána nějaká složka, se do ni přesuneme a otevřeme ji ve sloupci napravo stisknutím VO + šipka doprava, a naopak, když stiskneme VO + šipka doleva, tak se vrátíme do sloupce nalevo, tedy do nadřazené složky.

Do nadřazené složky se lze přesunout také klávesami Command + šipka nahoru, avšak při použití této zkratky se VoiceOver bohužel vynoří ze sloupcového zobrazení, takže pro další procházení složky je třeba se do tohoto sloupcového zobrazení klávesami VO + Shift + šipka dolů opět zanořit.

V momentě, kdy je ve sloupci vybrána nikoliv složka ale soubor, se stisknutím VO + šipka doprava ve sloupci napravo zobrazí místo obsahu složky náhled tohoto vybraného souboru spolu s informacemi o něm, jako například jeho datová velikost, datum a čas vytvoření, datum a čas poslední změny a posledního otevření. Tyto informace lze pak procházet pomocí klávesy VO + šipka dolů nebo nahoru.

Boční panel

Ve Finderu se nalevo od sloupcového zobrazení souborů a složek nachází boční panel. VoiceOver označuje boční panel jako tabulku, ale vzhledem k tomu, že tato tabulka má jen jeden sloupec, tak by bylo vhodnější jej označovat spíše jako seznam. Boční panel obsahuje často používané složky a dále například připojené disky nebo flešky. Mezi bočním panelem a sloupcovým zobrazením se vyskytuje ještě takzvaný vertikální rozdělovník, jenž nás ale nebude zajímat, protože ten slouží jen pro vizuální nastavování šířky bočního panelu.

Samotným najetím na nějakou složku v bočním panelu se obsah této složky ihned zobrazí ve sloupcovém zobrazení souborů a složek nacházejícím se napravo od bočního panelu. Otevření složky v bočním panelu tedy není třeba potvrzovat přes VO + mezerník. Práci s bočním panelem si blíž ukážeme v praktické ukázce níže.

Pohyb ve složkách bez klávesy VO

Po souborech a složkách v seznamu souborů a složek se lze pohybovat rovněž jen samotnými klávesovými šipkami bez nutnosti s nimi mačkat také klávesu VO. My ale pro zjednodušení , abychom ze začátku nemuseli řešit, kdy se klávesa VO má používat a kdy ne, klávesu VO používat vždy budeme.

Klávesa VO je ve Finderu potřeba v těchto dvou případech:

 • Pro pohyb v bočním panelu.
 • V případě, kdy chcete označit více souborů či složek na přeskáčku, viz níže.

Praktická ukázka.: spouštění aplikací a jejich trvalé připnutí do Docku

Ve druhém díle jsme se naučili spouštět aplikace z Docku, avšak v Docku najdeme aplikace jen některé. Pokud hledáme všechny aplikace, tak musíme zavítat do složky Aplikace. Ukažme si tedy, jak najít například aplikaci Kalkulačka, jak ji spustit a do Docku ji natrvalo připnout.

 1. Pomocí Command + tabulátor se přepněte do aplikace Finder.
 2. Jestliže jste v seznamu souborů, tak se z něj vynořte stisknutím VO + Shift + šipka nahoru.
 3. Mačkejte VO + šipku doleva, dokud nenajedete na položku, kterou VoiceOver přečte jako „Boční panel, tabulka“.
 4. Do tabulky bočního panelu se pomocí klávesy VO + Shift + šipka dolů zanořte.
 5. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajedete na položku Aplikace. Mezi tím, co mačkáte VO + šipku dolů, se ve sloupcovém zobrazení napravo od bočního panelu zobrazuje obsah složek, které v bočním panelu procházíte.
 6. Klávesou VO + Shift + šipka nahoru se z bočního panelu vynořte.
 7. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na položku, kterou VoiceOver přečte jako „Sloupcové zobrazení, prohlížeč“ a pomocí VO + Shift + šipka dolů se do této položky zanořte.
 8. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajedete na aplikaci Kalkulačka. Hledání Kalkulačky si můžete usnadnit psaním počátečních písmen z jejího názvu, což vás na ni rychle přesune.
 9. Na Kalkulačce stiskněte zkratku Command + O, kterou ji spustíte.
 10. Klávesou VO + D se přesuňte do Docku a přes VO + šipka doprava nebo VO + šipka doleva v Docku spuštěnou aplikaci Kalkulačka najděte. Hledání si opět můžete usnadnit psaním počátečních písmen z názvu Kalkulačka.
 11. Na Kalkulačce vyvolejte přes VO + shift + M kontextovou nabídku.
 12. Mačkejte VO + šipku dolů dokud neuslyšíte podnabídku Volby.
 13. Podnabídku Volby rozbalte stisknutím VO + šipka doprava.
 14. Mačkejte VO + šipku dolů dokud neuslyšíte položku Ponechat v Docku, kterou aktivujte stisknutím VO + mezerník.

Tip: Rychlé skákání mezi bočním panelem a seznamem souborů

Přecházení mezi seznamem souborů a bočním panelem, které jsme si ukázali v předchozí ukázce, je poměrně zdlouhavé. Lze jej však urychlit zkratkou VO + J, která pochází z anglického slova jump, tedy skákat. Stisknutím této zkratky kurzor VoiceOveru přeskočí ze seznamu souborů přímo do bočního panelu, a naopak, jejím stisknutím v bočním panelu přeskočíme zpět do seznamu souborů. Odpadne tedy potřeba se tolikrát vynořovat a zanořovat.

Přejmenování souborů

Do režimu přejmenování právě vybraného souboru nebo složky se dostaneme stisknutím klávesy Enter, načež se původní název označí, takže když začneme rovnou psát, tak jej přepíšeme. Když ale chceme do názvu souboru něco jen připsat, tak označení textu zrušíme stisknutím samotných klávesových šipek, kterými najedeme na pozici, kam chceme vepsat nový text a začneme psát. Po vepsání nového názvu opětovným stisknutím Enteru přejmenování potvrdíme. Klávesou Escape případně režim přejmenování opustíme bez provedení změny.

Vytváření nových složek

Novou složku lze v aktuální složce vytvořit pomocí řádku nabídek zvolením nabídky Soubor a vybráním příkazu Nová složka, případně rychleji přes klávesovou zkratku Command + shift + N . Po vyvolání příkazu pro vytvoření nové složky se dostaneme do režimu vepsání jejího názvu, přičemž výchozím názvem je text „Bez názvu“, který se označí, takže nový název můžeme hned přepsat.

Zde však lze systému macOS vytknout jednu nedokonalost. Při použití příkazu pro vytvoření nové složky se někdy do režimu jejího pojmenování nedostaneme a je tak nutné na tuto složku najet a přejmenovat ji Enterem, jak jsme si popsali v předchozí podkapitole.

Praktická ukázka: Vytvoření složky Práce v domovské složce uživatele

 1. Pomocí klávesy VO + M se přesuňte do řádku nabídek.
 2. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud se nedostanete na nabídku Otevřít, kterou poté rozbalte přes klávesu VO + mezerník.
 3. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajedete na příkaz Domov a tento příkaz aktivujte přes VO + mezerník. Alternativně se lze do domovské složky kdykoliv dostat rychleji také zkratkou Command + Shift + H.
 4. Otevře se vaše domovská složka, avšak kurzor VoiceOveru se vynoří ze seznamu souborů, takže stiskněte klávesu VO + Shift + šipka dolů, abyste se do seznamu souborů opět zanořili.
 5. Přes VO + M přejděte do řádku nabídek, rozbalte nabídku soubor a v ní zvolte příkaz Nová složka, anebo použijte zkratku Command + Shift + N.
 6. Jestliže VoiceOver ohlásí „Nová složka, Bez názvu, obsah vybrán, upravitelný text“, tak to znamená, že jste v režimu zadávání názvu vaší nové složky. Můžete jej tedy vepsat. Jestliže však VoiceOver místo toho ohlásí jen „Nová složka, obrázek“, tak je potřeba nejprve stisknout Enter, abyste se do režimu přejmenování dostali, a teprve až poté název nové složky vepsat.
 7. Po vepsání názvu vaší nové složky Enterem operaci potvrďte.

Kopírování a vkládání souborů

Pro kopírování souborů nebo složek slouží zkratka Command + C, která uloží právě vybraný soubor nebo složku do schránky. To, jestli kopírovaný soubor chceme do cílového umístění zkopírovat nebo přesunout, se v macOS oproti Windows rozhoduje až v momentě jeho vkládání, kdy pro zkopírování použijeme zkratku Command + V a pro přesunutí Command + Alt + V . Kopírování a vkládání souborů si ukážeme názorněji v následující praktické ukázce.

Praktická ukázka: Vytvoření a přemístění zástupce složky na Plochu

Práci se soubory ve Finderu si dále procvičíme na příkladu vytvoření zástupce složky nazvané Práce, kterou jsme si vytvořili v předchozí ukázce, a na přesunutí tohoto zástupce na plochu. Co je to plocha, jsme si popsali ve druhém díle.

 1. Pomocí klávesy VO + M se přesuňte do řádku nabídek.
 2. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud se nedostanete na nabídku Otevřít, kterou poté rozbalte přes klávesu VO + mezerník.
 3. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajedete na příkaz Domov a tento příkaz aktivujte přes VO + mezerník.
 4. Otevře se vaše domovská složka, avšak kurzor VoiceOveru se vynoří ze seznamu souborů, takže stiskněte klávesu VO + Shift + šipka dolů, abyste se do seznamu souborů opět zanořili.
 5. Kurzor VoiceOveru by nyní měl být na vaší domovské složce, stiskněte tedy VO + šipku doprava, abyste se přesunuli do obsahu této složky, který se nachází napravo ve vedlejším sloupci.
 6. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajedete na vaši dříve vytvořenou složku Práce.
 7. Přes klávesu VO + Shift + M vyvolejte na složce kontextovou nabídku.
 8. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajdete příkaz Vytvořit zástupce, a poté tento příkaz aktivujte stisknutím VO + mezerník. Tím se vytvoří zástupce pojmenovaný jako „Práce (zástupce)“.
 9. Kurzor VoiceOveru by nyní měl být na vytvořeném zástupci, stiskněte tedy Command + C, čímž zástupce zkopírujete.
 10. Nyní se vynořte ze seznamu souborů stisknutím VO + Shift + šipka nahoru.
 11. Mačkejte VO + šipku doleva, dokud nenajedete na položku, kterou VoiceOver přečte jako „Boční panel, tabulka“.
 12. Do tabulky bočního panelu se pomocí klávesy VO + Shift + šipka dolů zanořte.
 13. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajedete na položku Plocha. Mezi tím, co mačkáte VO + šipku dolů, se ve sloupcovém zobrazení napravo od bočního panelu zobrazuje obsah složek, které v bočním panelu procházíte.
 14. Stiskněte zkratku Command + alt + V, pomocí níž kopírovaného zástupce do aktuální složky, tedy na Plochu, přesunete. V následujících krocích si ještě ověříme, jestli se zástupce na Plochu skutečně přesunul.
 15. Klávesou VO + Shift + šipka nahoru se z bočního panelu vynořte.
 16. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na položku, kterou VoiceOver přečte jako „Sloupcové zobrazení, prohlížeč“ a pomocí VO + Shift + šipka dolů se do této položky zanořte.
 17. Pomocí VO + šipka dolů projeďte obsah složky Plocha a ověřte, že se zde váš zástupce nachází.

Na co je dobré používat Plochu?

Proč je vhodné používat Plochu jako jednotné místo pro ukládání zástupců často používaných složek? Hlavním důvodem je to, že Plochu lze ve Finderu kdykoliv rychle otevřít zkratkou Command + Shift + D (mimochodem tato zkratka pochází z anglického slova desktop, což je překlad slova plocha). Klávesovou zkratkou lze sice otevírat i jiné systémem předem vytvořené složky, viz tabulka níže, avšak tyto složky jsou už určeny pro jiné typy souborů, například pro hudbu, obrázky či pro dokumenty, které by se nám tak pletly spolu s našimi zástupci. Plocha je tak složkou, ve které můžeme mít přehledně opravdu jen naše zástupce.

Praktická ukázka: Vysunutí externího disku nebo flešky

Stejně jako v jiných operačních systémech také v macOS je potřeba u externích disků nebo flešek před jejich fyzickým odpojením z počítače dát systému příkazem najevo, že disk nebo flešku chcete vysunout. Ukažme si, jak ve Finderu disk nebo flešku vysunout:

 1. Připojené externí disky a flešky v macOS najdeme ve složce nazvané Počítač, do níž se ve Finderu kdykoliv dostaneme jednoduše klávesovou zkratkou Command + Shift + C, která pochází z anglického slova computer. Tato zkratka nás ale vynoří ze seznamu souborů a složek, je tedy potřeba se následovně do ní opět zanořit klávesou VO + Shift + šipka dolů.
 2. Klávesou VO + šipka dolů najeďte na disk nebo flešku, kterou chcete odpojit
 3. Na disku nebo flešce vyvolejte přes klávesu VO + Shift + M kontextovou nabídku.
 4. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud v kontextové nabídce nenajedete na příkaz Vysunout s názvem vašeho disku či flešky.
 5. Stisknutím VO + mezerník příkaz pro vysunutí aktivujte. VoiceOver by měl pak za chvíli, jestliže nebudete nic mačkat, ohlásit název vašeho disku následovaný větou „odstraněno z výběru, nula vybraných položek“, která znamená, že disk ze seznamu souborů zmizel. Někdy však tuto hlášku neoznámí a je tak nutné si přes VO + šipka dolů nebo nahoru zkontrolovat, jestli disk ze seznamu souborů opravdu zmizel. Jestli ano, tak můžete disk bez obav fyzicky odpojit.

Tip: Rychlejší vysunutí flešky s využitím klávesové zkratky

 1. Přes zkratku Command + shift + C se přesuňte do složky Počítač. Tato zkratka nás ale vynoří ze seznamu souborů a složek, je tedy potřeba se následovně do ní opět zanořit klávesou VO + Shift + šipka dolů.
 2. Klávesou VO + šipka dolů najeďte na disk nebo flešku, kterou chcete odpojit a stiskněte klávesovou zkratku Command + E, která pochází z anglického slova eject. VoiceOver by měl pak za chvíli, jestliže nebudete nic mačkat, ohlásit název vašeho disku následovaný větou „odstraněno z výběru, nula vybraných položek“, která znamená, že disk ze seznamu souborů zmizel. Někdy však tuto hlášku neoznámí a je tak nutné si přes VO + šipka dolů nebo nahoru zkontrolovat, jestli disk ze seznamu souborů opravdu zmizel. Jestli ano, tak můžete disk bez obav fyzicky odpojit.

Tip: Urychlení pohybu ve složkách

 • Na soubory nebo složky ve Finderu se lze rychle přesouvat také psaním počátečních písmen z jejich názvu.
 • Na poslední soubor ve složce se lze rychle přesunout stisknutím klávesy Alt + šipka dolů, na první soubor přes Alt + šipka nahoru.

Označování souborů

Označování všech souborů v aktuální složce

Pokud chcete označit všechny soubory a složky v aktuálně otevřené složce, tak použijte zkratku Command + A.

Označování souvislé řady souborů

Pro označování řady za sebou jdoucích souborů nebo složek se používá klávesa Shift. Postavíme se na první soubor nebo složku, kterou chceme označit, stiskneme a držíme klávesu Shift a mačkáme samotnou klávesovou šipku dolů, čímž postupně přidáváme soubory či složky do výběru. Po najetí na poslední soubor nebo složku klávesu Shift uvolníme.

Označování souborů na přeskáčku

Jestliže soubory nebo složky, které chceme označit, nejdou v řadě po sobě, tak je postup jejich označení následující:

 1. Pomocí VO + šipka dolů nebo nahoru najedeme na první soubor, který chceme označit, a stiskneme na něm VO + Command + Enter.
 2. Klávesou VO + šipka dolů nebo nahoru najedeme na další soubor nebo složku, kterou chceme přidat do označení, a stiskneme na ni také VO + Command + Enter.
 3. Druhý krok opakujeme, dokud neoznačíme všechny požadované soubory nebo složky.

Přečtení informací o označených souborech

Po označení souborů nebo složek si pro kontrolu můžeme nechat přečíst jejich počet následovaný jejich názvy. Slouží pro to zkratka VO + F6 . Jestli vám tato zkratka nic nedělá, tak je potřeba přidat ještě klávesu Fn, tedy ve výsledku VO + Fn + F6 . V minulém díle jsme si ale ukázali, jak systém nastavit, aby klávesa Fn nebyla potřeba.

Tip: Úkony rušící označení vícero souborů

Jestliže máte označeno více souborů, tak pamatujte na to, že následující úkony jejich označení zruší:

 • Stisk klávesy Escape.
 • Stisk samotné klávesové šipky dolů nebo nahoru bez klávesy VO.
 • Stisk klávesy Alt + šipka dolů nebo nahoru pro přeskočení na poslední respektive první soubor.
 • Přesunutí do jiné složky.

Práce s košem

Přesouvání souborů do koše

Stejně jako ve Windows, i v macOS můžeme soubory přesunout do složky Koš a tím je smazat s možností jejich případné obnovy v budoucnu. Soubor přesunete do koše tak, že na něm ve Finderu přes VO + Shift + M vyvoláte kontextovou nabídku a zvolíte příkaz Přesunout do koše. Jednodušeji to ale jde klávesovou zkratkou Command + Delete.

Tip: Trvalé smazání souboru bez přesunutí do koše

Jestliže chceme vybraný soubor nebo složku ve Finderu trvale smazat bez přesunutí do koše a možnosti jejího obnovení, tak při mazání přidejte klávesu Alt, čili stiskněte Command + Alt +Delete. Otevře se potvrzovací dialog, který odsouhlasíte tlačítkem Smazat.

Obnovení souboru z Koše

 1. Přes klávesu VO + D se přesuňte do Docku a stiskněte zkratku VO +Fn + šipka doprava, jež vás přesune na poslední položku v Docku, kterou je právě složka Koš.
 2. Na složce Koš stiskněte VO + mezerník, čímž se koš otevře jako složka ve Finderu. Ve složce Koš se poté můžete pohybovat a manipulovat se soubory jako v kterékoliv jiné složce. Tedy, jak jsme se už naučili, můžete v ní vybrat jeden nebo více souborů a přesunout je z Koše do jiné složky.

Trvalé smazání souboru z koše

Jestliže jsme si jistí, že určitý soubor nebo složku v koši už nebudeme potřebovat, tak ji můžeme trvale z koše smazat. Provedeme to následovně:

 1. Přes klávesu VO + D se přesuňte do Docku, stiskněte zkratku VO +Fn + šipka doprava, jež vás přesune na poslední položku v Docku, kterou je právě složka Koš, a koš otevřete přes VO + mezerník.
 2. Na souboru nebo složce v koši, kterou chcete smazat, vyvolejte přes VO + Shift + M kontextovou nabídku, pomocí VO + šipka dolů najeďte na příkaz Ihned smazat… a zvolte jej přes VO + mezerník.
 3. Otevře se potvrzovací dialog, v němž pomocí VO + šipka doprava najeďte na tlačítko smazat a stiskněte jej přes VO + mezerník.

Vysypání celého koše

Koš lze vysypat, tedy natrvalo smazat všechny do něj přemístěné soubory, následovně:

 1. Přes klávesu VO + D se přesuňte do Docku a stiskněte zkratku VO +Fn + šipka doprava, jež vás přesune na poslední položku v Docku, kterou je právě složka Koš.
 2. Na složce Koš vyvolejte přes VO + Shift + M kontextovou nabídku a v ní zvolte příkaz Vysypat koš.
 3. Otevře se potvrzovací dialog, ve kterém pomocí VO + šipka doprava najeďte na tlačítko Vysypat koš a stiskněte jej přes VO + mezerník.

Tip: Navrácení poslední operace se soubory

Jestliže provedete se soubory nebo složkami nějakou operaci, jež si vzápětí rozmyslíte, tak je možné tento úkon vrátit zpět pomocí zkratky Command + Z . Takto lze navrátit například bezprostředně smazané soubory, přejmenování nebo přesunutí souborů.

Zjištění velikosti souboru či složky a dalších informací

O právě označených souborech či složkách lze zobrazit podrobnější informace jako například jejich datovou velikost, datum a čas vytvoření, datum a čas poslední změny nebo otevření vyvoláním kontextové nabídky a zvolením příkazu Informace. Otevře se okno, které můžeme procházet standardně přes VO + šipku doprava nebo doleva. Klávesou Command + W toto okno zavřeme.

Vytváření nových oken Finderu a základní práce es nimi

Při práci se soubory a složkami se někdy hodí mít otevřených více oken Finderu najednou. Nové okno Finderu otevřeme přes řádek nabídek rozbalením nabídky Soubor a zvolením příkazu Nové okno Finderu, rychleji to lze ale zkratkou Command + N . Mezi okny se pak přepínáme již známou zkratkou Command + přehláska. Aktuální okno zavřeme přes Command + W.

Tip: Přenastavení složky, která se otevře v novém okně Finderu

Ve výchozím nastavení se při otevření nového okna Finderu otevře seznam naposledy otevřených souborů. To však lze následujícím způsobem přenastavit a vybrat místo toho nějakou konkrétní složku, která se má otevírat, například složku Plocha:

 1. Přes Command + tabulátor se přepněte do Finderu.
 2. Pomocí VO + M přejděte do řádku nabídek, rozbalte nabídku Finder a zvolte položku Předvolby….
 3. Otevře se okno předvoleb Finderu, kde stiskněte klávesu VO + Fn + šipku doleva, což vás přesune pna první položku okna, tedy na panel nástrojů, a přes VO + Shift + šipka dolů se do panelu nástrojů zanořte.
 4. V panelu nástrojů pomocí VO + šipka doleva najeďte na tlačítko Obecné a pomocí VO + mezerník jej stiskněte. Poté se přes VO + Shift + šipka nahoru z panelu nástrojů zase vynořte.
 5. Mačkejte klávesu VO + šipku doprava, dokud nenajedete na volbu nazvanou „V nových oknech Finderu se zobrazí“ a stiskněte vedle umístěné vyskakovací tlačítko.
 6. Pomocí VO + šipka dolů najeďte na požadovanou složku, například Plocha, a pomocí VO + mezerník tuto volbu vyberte. Nastavení se projeví okamžitě, takže okno předvoleb můžete přes zkratku Command + W následně zavřít.

Tip: Shrnutí častých klávesových zkratek Finderu

Pro zopakování uveďme některé v tomto díle zmíněné a ještě pár dalších častých klávesových zkratek. Angličtináři si povšimnou, že zkratky v macOS jsou poměrně dobře zapamatovatelné, protože častokrát používají písmena ze začátku anglického pojmenování daného příkazu.

PříkazZkratka
Nové oknoCommand + N
Vytvoření nové složkyCommand + Shift + N
Vysunutí disku nebo fleškyCommand + E
Otevření vybraného souboru nebo složkyCommand + O nebo Command + šipka dolů
Otevření nadřazené složkyCommand + šipka nahoru
Skákání mezi seznamem složek a bočním panelemVO + J
Zobrazení informací o souboruCommand + I

Tip: Často používané předem vytvořené složky a jejich význam

Níže je uvedena tabulka předem vytvořených nejčastěji používaných složek spolu s jejich významem a klávesovou zkratkou, přes kterou se do těchto složek ve Finderu rychle dostanete.

SložkaZkratkaVýznam
PočítačCommand + Shift + CSložka nejvyšší úrovně, v níž se kromě místního disku nachází především připojené externí disky a flešky, viz výše.
AplikaceCommand + Shift + AZde najdeme všechny nainstalované aplikace, které se v macOS instalují většinou buď přes App Store, anebo jen prostým přesunutím do této složky. Oproti Windows tvůrci aplikací tuto složku skutečně respektují a používají ji jako cíl pro instalaci svých aplikací.
Domovská složka uživateleCommand + Shift + HTato složka se jmenuje podle názvu uživatelského účtu, obsahuje mimo jiné všechny tři dále uvedené složky a je tím správným místem pro vytvoření dalších vašich složek pro ukládání souborů, které byste nezařadili do jiných předem vytvořených složek jako jsou Dokumenty, Hudba, Obrázky, Filmy atd.
StahováníCommand + Alt + LVýchozí složka pro soubory stažené z webového prohlížeče a pro soubory odeslané do počítače z jiného zařízení jako iPhone či iPad přes funkci AirDrop.
PlochaCommand + Shift + DPoužívání plochy jsme si popsali výše.
DokumentyCommand + Shift + OSložka vhodná pro dokumenty.

 

Navigace v průvodci

 AppleMacmacOS/OS XPříručkyPrůvodce VoiceOverem v macOSTutoriályVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...