Průvodce VoiceOverem v macOS – 3. díl – Pokročilé ovládání a práce s textem

Cílem tohoto dílu je především doplnit si znalosti ovládání VoiceOveru a naučit se pracovat s textem, k čemuž nám poslouží předinstalovaná aplikace Poznámky.

Skupiny položek

V předchozím díle jsme si řekli, že základními položkami, po kterých se kurzorem VoiceOveru můžeme pohybovat, jsou například tlačítka, zaškrtávací políčka, textové položky nebo obrázky. Lze ale vyčlenit ještě jeden typ položek a to položky, které v sobě obsahují další položky. Takové položky budeme nazývat skupinou položek.

Zanořování a vynořování do skupiny položek

Do skupiny položek je možné se takzvaně zanořit a začít procházet vnitřní položky obsažené v této skupině. Když se do skupiny položek zanoříme, tak nám pohyb pomocí VO + šipka doprava nebo doleva umožní se pohybovat jen mezi vnitřními položkami této skupiny. Ze skupiny položek se dá opět vynořit a pokračovat v pohybu na stejné úrovni jako jsme byli, než jsme se do skupiny položek zanořili.

Pro zanořování slouží klávesa VO + Shift + šipka dolů a pro vynořování klávesa VO + Shift + šipka nahoru.

V terminologii VoiceOveru se zanořování do položky nazývá jako zahájení práce s položkou a vynořování jako ukončení práce s položkou.

Jak ale poznáme, že se kurzorem VoiceOveru nacházíme na skupině položek, do níž je možné se zanořit? Máme tři možnosti, Při najetí na skupinu položek je vždy přehrán specifický zvuk takového zakvrdlání, nebo zanoření prostě vyzkoušíme, případně si počkáme asi pět sekund, kdy by VoiceOver měl ohlásit, že pro práci s danou skupinou je třeba použít Ctrl + Alt+ Shift + šipka dolů. Můžeme však použít i Caps lock + Shift + šipka dolů.

Praktická ukázka: Přepnutí chování kláves F1 až F12 v Předvolbách systému

Zanořování a vynořování do skupin položek si procvičíme na aplikaci Předvolby systému, ve které nastavíme, aby stisk kláves v nejhornější řadě klávesnice sloužil pro vyvolávání standardních funkcí F1 až F12, a nikoliv pro ovládací funkce jako je změna úrovně hlasitosti nebo jasu obrazovky. Po přepnutí tohoto nastavení bude pro vyvolání ovládacích funkcí potřeba stisknout spolu s danou ovládací klávesou také klávesu Fn, například tedy pro zvýšení hlasitosti budete poté muset použít klávesy Fn + F12.

 1. Klávesou VO + M se přesuňte do řádku nabídek.
 2. Stisknutím VO + mezerník rozbalte nabídku Apple.
 3. Mačkejte VO + šipku dolů, dokud nenajedete na položku Předvolby systému… a tuto položku přes VO + mezerník aktivujte
 4. Otevře se okno, ve kterém mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na položku, kterou VoiceOver přečte jako „Panely předvoleb, oblast posunu“.
 5. Stisknutím VO + shift + šipka dolů se do panelů předvoleb zanořte.
 6. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na tlačítko Klávesnice. Hledání tlačítka Klávesnice si můžete usnadnit psaním počátečních písmen z jejího názvu, což vás na ni rychle přesune.
 7. Stisknutím VO + Mezerník tlačítko Klávesnice aktivujte.
 8. Otevře se okno předvoleb pro klávesnici, ve kterém mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na položku, kterou VoiceOver přečte nějak takto: „Klávesnice, karta, jeden z pěti“, a tuto položku aktivujte stisknutím VO +mezerník.
 9. Mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na zaškrtávací políčko nazvané „Použít klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy“ a jestliže toto tlačítko není zaškrtnuté, tak jej stisknutím VO + mezerník zaškrtněte.
 10. Nakonec klávesovou zkratkou Command + Q Předvolby systému ukončete. V macOS je pravidlem, že předvolby se nemusí potvrzovat tlačítkem Uložit nebo podobným, předvolby se totiž projeví okamžitě po nastavení.

Tip: Nápověda pro klávesnici

Nyní máme už dostatek znalostí na to, abychom mohli využít nápovědné funkce, které VoiceOver pro začínající uživatele nabízí. Všechny tyto funkce jsou dostupné pod nabídkou vyvolanou přes klávesu VO + H . Tato nabídka se ovládá stejně jako kontextová nabídka a za pozornost v ní stojí především nápověda pro klávesnici, kterou lze kdykoliv spustit také přímou zkratkou VO + K.

Nápověda pro klávesnici nám umožňuje zjistit, co jaké klávesy nebo jejich kombinace dělají. Po jejím spuštění můžeme například stisknout klávesu VO + šipku doprava a bude nám sděleno, že tyto klávesy znamenají posun kurzoru VoiceOveru doprava. Můžeme si tedy zde nanečisto natrénovat význam klávesových zkratek VoiceOveru, případně si ověřit, kde se jaká jednotlivá klávesa nachází. Nápovědu pro klávesnici ukončíme klávesou Escape.

Tip: Zanoření do textu

Pokud se kurzor VoiceOveru nachází na běžném nebo upravitelném textu, tak i do něj je možné se zanořit. Když to uděláte, tak klávesa VO + šipka doprava nebo doleva začne sloužit pro pohyb po slovech v tomto textu, takže jej můžete blíže prozkoumat.

Přesun na první nebo poslední položku

V předchozí praktické ukázce jsme museli poměrně hodně krát opakovaně mačkat VO + šipku doprava, abychom v okně předvoleb klávesnice našli požadované zaškrtávací políčko, které se nacházelo až téměř na konci okna. Hledání jsme si ale mohli trochu usnadnit zkratkou VO + Fn + šipka doprava, která by nás přesunula na poslední položku okna předvoleb klávesnice. Zkratka VO + Fn + šipka doprava kurzor VoiceOveru přesouvá obecně na poslední položku v rámci aktuální skupiny položek, kdy aktuální skupinou položek v tomto případě bylo okno předvoleb.

Kdybychom naopak chtěli kurzorem VoiceOveru přeskočit na první položku v ve skupině, tak bychom mohli použít zkratku VO + Fn + šipka doleva.

Pro uživatele rozšířené klávesnice s klávesami Home a End ještě jednou připomenu, že místo kláves VO + Fn + šipka doleva můžete používat VO + Home a místo VO + Fn + šipka doprava lze použít VO + End.

Praktická ukázka: Vypnutí počítače s přeskočením na poslední položku dialogového okna.

Skákání na první nebo poslední položku v rámci aktuální skupiny si dále procvičíme na příkladu dialogu pro vypnutí počítače, se kterým jsme už pracovali ve druhém díle:

 1. V řádku nabídek vyberte nabídku Apple a v ní zvolte položku Vypnout… s trojtečkou na konci.
 2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém stiskněte klávesu VO + Fn + šipku doprava, což vás přesune na poslední položku dialogu, tedy na tlačítko Vypnout. Poté můžete na zkoušku stisknout ještě VO + Fn + šipku doleva, což vás přesune na položku první, tedy na text „Určitě chcete vypnout počítač?“. Nakonec můžete dialog zrušit klávesou Escape.

Zjištění pozice kurzoru VoiceOveru

Občas nastane situace, kdy se ztratíme a nevíme, kde se zrovna kurzor VoiceOveru nachází. Pro tyto případy je nápomocná zkratka VO + F3, která nám ohlásí položku, jež je zaměřena kurzorem VoiceOveru. Použití této zkratky si předvedeme níže na praktické ukázce vytvoření poznámky.

Pokud jde o zjištění aktuální pozice, tak se hodí ještě dva následující klávesové příkazy:

PříkazKlávesy
Ohlášení názvu aktuální aplikaceVO + F1
Ohlášení názvu okna v popředíVO + F2

 

Práce s textem

Se znalostí základního ovládání systému pomocí VoiceOveru z tohoto a předchozího dílu, v němž jsme si popsali také manipulaci s aplikacemi a okny, můžeme přistoupit k práci s textem. Tu si ukážeme na aplikaci Poznámky.

Popis okna a základní ovládání aplikace Poznámky

Okno aplikace Poznámky nám dobře poslouží jako názorná ukázka, z čeho se skládá standardní okno aplikace v systému macOS. Uvedené pořadí položek okna aplikace Poznámky odpovídá procházení tohoto okna pomocí kurzoru VoiceOveru zleva doprava.

 • Tlačítko pro zavření okna, jeho minimalizaci a jeho zvětšení na celou obrazovku: Toto jsou tři standardní za sebou jdoucí tlačítka, která najdeme na začátku všech oken kromě dialogových oken.
 • Panel nástrojů: Skupina položek, do níž se lze zanořit, a kterou běžně najdeme u mnoha aplikací. Panel nástrojů obecně obsahuje prvky pro nejčastější úkony s aplikací. V případě aplikace Poznámky tu najdeme zejména tyto pro nás zajímavé položky:
  • Tlačítko Smazat: Smaže aktuální poznámku, tedy poznámku právě vybranou ve složce poznámek.
  • Tlačítko Nová poznámka: Vytvoří novou poznámku v aktuálně vybrané složce a přesune kurzor na upravitelný text pro vepsání poznámky. Toto tlačítko je neaktivní, jestliže právě vybraná poznámka nemá žádný obsah.
 • Tabulka složek: PO zanoření umožňuje pomocí klávesy VO + šipka dolů nebo nahoru volbu aktuální složky poznámek. Složky jsou uspořádané podle účtů. Přes kontextovou nabídku vybrané složky vyvolanou pomocí VO + Shift + M je například možné tuto složku přejmenovat nebo smazat.
 • Vertikální rozdělovník: Prvek po zanoření umožňující přes klávesu VO + šipka doprava nebo doleva nastavit procentuální šířku tabulky složek.
 • Tabulka poznámek: Po zanoření umožňuje pomocí klávesy VO + šipka dolů nebo nahoru volbu poznámky, kterou chceme upravit. Vypisují se zde poznámky spadající do aktuálně zvolené složky, přičemž jméno poznámky je určeno textem v jejím prvním řádku. Přes kontextovou nabídku vybrané poznámky je například možné ji přesunout do jiné složky.
 • Vertikální rozdělovník: Další rozdělovník Sloužící tentokrát pro nastavení procentuální šířky tabulky poznámek.
 • Datum a čas poslední úpravy aktuálně zvolené poznámky.
 • Upravitelný text: Pole pro vepsání textu poznámky. Upravitelný text budeme obecně nazývat dále také jako „textové pole“.
 • Tlačítko Vytvořit novou složku: Po aktivaci vás přesune do tabulky složek, kde vytvoří složku s názvem „Nová složka“ s tím, že tento název se označí, takže okamžitým psaním jej můžete přepsat.

Praktická ukázka: Vytvoření první poznámky

 1. Přes klávesu VO + D se přesuňte do Docku, pomocí VO + šipka doprava nebo doleva najeďte na aplikaci Poznámky a stisknutím VO + mezerník ji spusťte.
 2. Při prvním spuštění Poznámek se zobrazí uvítání s představením jejich funkcí. Pokud se vám toto uvítání zobrazí, tak najeďte na tlačítko Pokračovat a stiskněte jej přes VO + mezerník. Je možné, že se poté zobrazí ještě další upozornění, zda chcete zapnout službu iCloud pro Poznámky. Toto upozornění případně zavřete tlačítkem Zrušit.
 3. Nyní byste se měli nacházet na panelu nástrojů, což si můžete ověřit přes klávesu VO + F3 . Jestliže se na něm nenacházíte, tak stiskněte VO + Fn + šipka doleva, čímž se přesunete na první položku okna. Všimněte si, že za první položku okna se nepovažuje tlačítko pro jeho zavření, ale právě panel nástrojů.
 4. Přes klávesu VO + Shift + šipka dolů se do panelu nástrojů zanořte.
 5. V panelu nástrojů mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na tlačítko Nová poznámka. Nyní mohou nastat dvě situace:
  1. Jestliže VoiceOver ohlásí tlačítko Nová poznámka jako neaktivní, tak to znamená, že už novou poznámku vytvořenou máte, a že tato poznámka neobsahuje žádný text. Můžeme tedy panel nástrojů vynořením přes klávesu VO + Shift + šipka nahoru zase opustit a opakovaným stiskem VO + šipka doprava najet až na upravitelný text poznámky.
  2. V případě, že tlačítko Nová poznámka v panelu nástrojů neaktivní nebylo, tak jej stiskněte pomocí klávesy VO + mezerník, což vytvoří novou poznámku v aktuální složce a přesune vás na upravitelný text této poznámky.
 6. Nyní, když se kurzorem VoiceOveru nacházíme na upravitelném textu, už můžeme vepsat text naší první poznámky. Je tedy ten pravý čas se naučit klávesové příkazy pro práci s textem. Než ale začnete psát do textového pole, tak se ujistěte, že máte vypnutou takzvanou rychlou navigaci. Co to rychlá navigace je, a jak ji zapnout nebo vypnout , je popsáno níže.

Klávesové příkazy pro práci s textem

Pro pohyb textového kurzoru a práci s textem slouží následující klávesové příkazy:

PříkazKlávesy
 

Přesunout o jeden znak vpřed / zpět

ˇŠipka doprava / doleva
Přesunout na nejbližší konec slova za kurzorem / začátek slova před kurzoremAlt + šipka doprava / doleva
Přesunout o jeden řádek dolů / nahoruŠipka dolů / nahoru
Přesunout na nejbližší konec odstavce za kurzorem / začátek odstavce před kurzoremAlt + šipka dolů / nahoru
Přesunout na konec / začátek řádkuCommand + šipka doprava / doleva nebo Ctrl + šipka doprava / doleva
Přesunout na konec / začátek textového poleCommand + šipka dolů / nahoru
Označit úsek textuShift + výše uvedené klávesy pro pohyb kurzoru
Smazat znak před kurzoremDelete
Smazat slovo před kurzoremAlt + Delete
Smazat text od začátku řádku až po kurzorCommand + Delete
Smazat znak za kurzoremFn + Delete
Označit veškerý text v textovém poliCommand + A
Vyjmout označený textCommand + X
Kopírovat označený textCommand + C
Vložit kopírovaný textCommand + V
Vrátit poslední akciCommand + Z
Opakovat poslední akciCommand + Shift + Z
7.Přesunout na následující pravopisnou chybu a označit ji (jak používat kontrolu pravopisu viz tento článek)Command + U s kroužkem
Zkopírovat naposledy vyslovenou fráziVO + Shift + C

 

Poznámky k chování označeného textu

 • Jestliže je text označen, tak stisknutí jakýchkoliv výše uvedených kláves pro pohyb textového kurzoru označení textu zruší.
 • Když při označeném textu začnete psát, tak se celý označený text přepíše psanými znaky.
 • Označený text je možné smazat klávesou Delete.

Odlišné chování při pohybu textovým kurzorem oproti Windows

VoiceOver se oproti běžným odečítačům ve Windows, co se čtení při pohybu v textu týče, chová poněkud odlišně, . Při pohybu textovým kurzorem totiž není čten text vpravo od kurzoru, nýbrž úsek textu, přes který se textový kurzor přesunul. Když tedy budeme mít například text „Ahoj světe“, kurzor bude stát na začátku slova “Ahoj“ a stiskneme klávesy pro pohyb po slovech doprava, tedy Alt + šipku doprava, tak se nepřečte slovo „světe“, ale slovo „Ahoj“. Navíc textový kurzor se nepřesune na začátek slova “světe“, ale na konec slova „Ahoj“.

Rychlé nastavení podrobností řeči

Pro rychlé nastavení podrobností řeči slouží takzvaný rotor podrobnosti. Vyvoláme ho klávesou VO + V, mezi jeho volbami se pohybujeme cyklicky šipkou doprava nebo doleva a hodnotu aktuálně zvolené volby nastavujeme šipkou dolů nebo nahoru. Mezi jeho důležité volby patří:

 • Odezva psaní: Nastavuje, zda při psaní uslyšíme odezvu při každém napsaném znaku, slovu, anebo obojím.
 • Interpunkce: Slouží pro nastavení množství čtené interpunkce.
 • Čísla: Určuje, jestli se čísla budou číst jako jedno slovo, anebo zda budou hláskována.
 • Velká písmena: Nastavuje, jestli při čtení písmen bude přítomnost velkého písmene signalizována změnou výšky tónu, pípnutím, slovem, anebo nijak.

Po přenastavení volby rotor podrobnosti ukončíme a uložíme klávesou Enter nebo Escape.

Režim rychlé navigace

Až doteď jsme pro pohyb kurzorem VoiceOveru na následující nebo předchozí položku používali klávesu VO + šipku doprava nebo doleva, případně VO + šipku dolů nebo nahoru pro vertikální navigaci. Jelikož ale používání těchto kláves je tak časté, tak VoiceOver disponuje režimem nazvaným rychlá navigace, jehož účelem je odlehčit vašim prstům.

Po zapnutí rychlé navigace, což provedete současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava, již není potřeba pro pohyb po položkách mačkat klávesu VO, stačí používat jen samotné klávesové šipky doprava nebo doleva, případně dolů nebo nahoru. Také pro aktivaci položky není poté nutné mačkat VO + mezerník, ale místo toho položku aktivujete současným stiskem klávesových šipek nahoru a dolů.

Rovněž i zanořování a vynořování je při zapnuté rychlé navigaci usnadněno, postačí současný stisk klávesových šipek doprava a dolů pro zanoření a doleva a dolů pro vynoření.

V případě, že chcete samotné klávesové šipky opět používat pro pohyb v textu textovým kurzorem a nikoliv pro pohyb kurzorem VoiceOveru po položkách, tak musíte rychlou navigaci současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava opět vypnout.

Používání rychlé navigace si procvičíme na následující ukázce, která navazuje na ukázku předchozí.

Praktická ukázka: Vytvoření nové složky a přesunutí dříve vytvořené poznámky do této složky

 1. Přepněte se do aplikace Poznámky.
 2. Současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava zapněte rychlou navigaci. VoiceOver ohlásí „Rychlá navigace zapnuta“.
 3. Mačkejte samotnou šipku doprava, dokud nenajedete na tlačítko Nová složka, a toto tlačítko aktivujte současným stiskem šipek nahoru a dolů. Tím se kurzor VoiceOveru přesune do tabulky složek a označí se text názvu nové složky.
 4. Současným stiskem šipek doleva a doprava vypněte rychlou navigaci, vepište název nové složky a potvrďte Enterem. Poté rychlou navigaci opět zapněte současným stiskem šipek doleva a doprava.
 5. V tabulce složek šipkou nahoru nebo dolů najděte předchozí složku, do které jste vytvořili novou poznámku v předchozí praktické ukázce. Tato složka by se měla jmenovat „Poznámky“. Samotným najetím na složku se složka otevře, není tedy nutné ji pro otevření aktivovat.
 6. Současným stiskem šipek doleva a dolů se z tabulky složek vynořte.
 7. Mačkejte šipku doprava, dokud nenajedete na tabulku poznámek a do této tabulky se zanořte současným stiskem šipek doprava a dolů.
 8. Šipkou dolů nebo nahoru najeďte na dříve vytvořenou poznámku a vyvolejte na ní přes klávesu VO + Shift + M kontextovou nabídku.
 9. Šipkou dolů najeďte na podnabídku „Přesunout do“, šipkou doprava ji rozbalte a ještě jednou šipkou doprava rozbalte podnabídku nazvanou „iCloud“ nebo „Na mém Macu“, v níž najděte vámi vytvořenou složku a tuto složku zvolte současným stiskem šipek nahoru a dolů. Tím by poznámka měla být do složky přesunuta, ale ještě si to ověříme.
 10. Vynořte se z tabulky poznámek, šipkou doleva najeďte na tabulku složek, zanořte se do ní a vyberte v ní vámi vytvořenou složku.
 11. Vynořte se z tabulky složek, přes šipku doprava najeďte na tabulku poznámek, zanořte se do ní a ověřte si, zda se tam vaše poznámka nachází.

Tip: Rychlé skákání mezi tabulkou poznámek a textovým polem poznámky

V předchozích ukázkách jsme se poměrně pracně přesouvali pomocí zanořování a vynořování do tabulky poznámek nebo do textového pole aktuální poznámky. VoiceOver si této komplikace je vědom a nabízí klávesovou zkratku VO + J, která kurzor VoiceOveru při prvním použití přesune přímo do tabulky složek, a při použití následovném vás cyklicky přesouvá mezi tabulkou poznámek a textovým polem aktuální poznámky.

Klávesové příkazy VoiceOveru pro čtení

Když už jsme u psaní a čtení textu, tak je na místě si zmínit některé další související klávesové příkazy VoiceOveru:

PříkazKlávesy
Spustit plynulé čtení od aktuální poziceVO + A
Přečíst aktuální položkuVO + W
Přečíst aktuální větuVO + S
Přečíst aktuální řádekVO + L
Přečíst aktuální odstavecVO + P
Přečíst atributy textu (velikost, font, barvu atd.)VO + T

 

Navigace v průvodci

 AppleMacmacOS/OS XPříručkyPrůvodce VoiceOverem v macOSTutoriályVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...