Telefonní rozhraní

Jedno z lukrativnějších zaměstnání, kterého v 80. letech nevidomí mohli dosáhnout, byla pozice spočívající v obsluze telefonních ústředen. Tvůrci Eureky si toho byli vědomi, proto když uvažovali o vybavení Eureky modemem, který už v polovině 80. let platil za významnou bránu k informacím, zvolili komplexnější variantu telefonního rozhraní. TO u standardní Eureky zahrnuje zejména modemový čip AM7910 od společnosti AMD a na venek viditelné dva konektory standardu RJ11 na levé straně Eureky. Jejich zapojení je paralelní a tedy ekvivalentní z hlediska funkčnosti. Díky této dvojici konektorů lze Eureku vložit mezi telefonní zásuvku a telefonní přístroj. Ve chvíli, kdy linka Eureky je odpojena, lze připojený telefon nerušeně používat.

Kromě samotných datových přenosů realizovaných integrovaným modemem má telefonní rozhraní následující možnosti:

  • Umí zvednout a položit linku.
  • Umí detekovat příchozí hovor, oznamovací tón a signál protějšího modemu na zvednuté lince.
  • Spínáním a rozepínáním linky lze vytáčet telefonní čísla pulzní volbou.
  • Propuštěním zvukového výstupu Eureky na linku a generováním tónů lze vytáčet telefonní čísla tónovou DTMF volbou, popř. vysílat jiné signály.

Všechny tyto možnosti telefonního rozhraní umí využít vestavěné funkce Eureky, ale jsou k dispozici i programátorům, kteří by je chtěli využít ve svých programech.

Stejně jako v případě sériového portu, slouží pro používání modemu Eureky funkce Komunikace. Ta je přizpůsobena tak, aby Eureka mohla s modemem posloužit jako vzdálený terminál nebo aby uživatel mohl přistupovat ke stanicím elektronických nástěnek (BBS) nebo k videotextovým službám. Po telefonní lince samozřejmě je možno propojit i dvě Eureky či Eureku a jiný počítač. Uživatel musí parametry připojení nastavit podle doporučení dané služby, čímž je zajištěno, že modemy služby a Eureky se domluví a že přijímaná a odesílaná data budou správně zpracována. Ve chvíli, kdy má být přijat soubor, musí uživatel ručně vyvolat příslušný příkaz ve funkci Komunikace, neboť přenos probíhá primitivním protokolem XMODEM, jenž garantuje integritu přenesených dat, ale už neposkytuje žádné informace o vlastnostech souboru jako v případě novějšího protokolu ZMODEM. Eureka každý přijatý bajt indikuje lupnutím na zvukovém výstupu a po přijatém bloku 128 bajtů zvukovým signálem informuje, zda kontrolní součet bloku souhlasí. Pokud ne, vyžádá si modemem jeho opětovné zaslání.

Kvalitě telefonního spojení bylo někdy třeba přizpůsobit přenosovou rychlost modemu, kde platí, že čím vyšší rychlost, tím více chyb v přenosu vzniká vlivem rušení. I když modem Eureky umí přijímat a odesílat data v polo duplexním režimu rychlostí 1200 b/s, v některých případech bylo nutno používat plně duplexní přenos rychlostí 300 b/s. To je natolik nízká rychlost, že publikace o velikosti 44 KB, kterou zvládne zavést textový procesor Eureky, by se přenášela 20 minut, tedy za minutu asi jedna normostrana v prostém textu.

Modem

Modem podporuje již zmíněnou rychlost 300 b/s v obou směrech současně, přičemž je možno využít modulaci buď standardu Bell 103, nebo jeho variantu ITU V.21. V obou případech je nutno ještě určit, zda Eureka bude spojení zahajovat (tzv. režim 300 aktivní) nebo na spojení odpovídat (tzv. režim 300 pasivní). Pro rychlost 1200 b/s je podporován standard ITU V.23, podle něhož v jeden okamžik jen jedna ze stran používá rychlost 1200 b/s, zatímco druhá strana komunikuje rychlostí 75 b/s nebo v rozšířeném režimu 150 b/s. Modem Eureky tedy buď přijímá data rychlostí 1200 b/s a odesílá minimálně 8 krát pomaleji, nebo naopak. Kódování symbolů (0 a 1) ve všech těchto režimech je založeno na jednoduchých tónech se sinusovým průběhem o různých frekvencích dle vysílaných dat (tzv. kódování AFSK – akustické klíčování frekvenčním posuvem).

  • 150 b/s: Ukázka vysílání 320znakové zprávy (dvě standardní textové zprávy SMS) rychlostí 150 b/s
  • 1200 b/s: Ukázka vysílání 320znakové zprávy (dvě standardní textové zprávy SMS) rychlostí 1200 b/s

Z ukázek je již z poslechu patrný rozdíl mezi rychlostmi 150 a 1200 b/s.

  1. Tam, kde se ještě nevysílá nebo je vyslán symbol 1, zní tón o frekvenci 390 Hz v případě 150 b/s a 1300 Hz v případě 1200 b/s.
  2. Tam, kde je vyslán symbol 0, zní tón o frekvenci 450 Hz v případě 150 b/s a 2100 Hz v případě 1200 b/s.
  3. Podle toho, jak se vysílají bity představující jednotlivé znaky zprávy, osciluje tón mezi uvedenými dvěma frekvencemi. 1200 b/s je rychlost 8 krát větší, tudíž i případné změny v signálu jsou rychlejší a zpráva je tak odeslána během necelých tří vteřin. Použité tóny musí být vždy vyšší než přenosová rychlost, aby v signálu zazněla alespoň jedna perioda dané frekvence.

Srovnání

Vynecháme-li konfiguraci, která je spíše záležitost softwaru, má i tak modem Eureky jistá omezení spočívající jednak v rychlosti přenosu, tak někdy v odolnosti proti rušení. V době vzniku Eureky už sice existovaly externí modemy nabízející plně duplexní rychlost 1200 b/s nebo dokonce 2400 b/s (standardy ITU V.22 a V.22BIS), avšak jejich rozměry se téměř blížily rozměrům samotné Eureky. Integrovat pokročilejší modem by bylo sice možné, cenu Eureky by to ovšem opět o něco zvýšilo a dočkala se jej až vybavenější anglická Eureka Advanced.

To, že Eureka musí mít integrovaný modem, což zdaleka nebylo samozřejmé, si její tvůrci dobře uvědomovali. Stanice BBS jednoznačně ukazovaly v polovině 80 let, jak významnou informační bránou jsou a co to může znamenat pro nevidomé. Popularita stanic BBS, zejména v USA, popoháněla vývoj modemů kupředu a pomáhala připravit příchod Internetu. Ten ještě klasické telefonní modemy zažil, přičemž za přispění pokročilých technologií bylo možné po telefonní lince přenášet data až rychlostí 56 KB/s, tedy více než 40krát rychleji, než dokázala Eureka. S rozvojem optických, kabelových a dalších druhů sítí přišly rychlosti 1000krát větší. Jestliže Eureka počítala s přenosovými rychlostmi modemu v nízkých jednotkách kilobitů za sekundu, není dnes výjimkou kabelový modem zvládající stovky megabitů za sekundu v obou směrech současně.


Navigace