Přístupnost kancelářských aplikací s odečítačem VoiceOver v macOS

Cílem tohoto článku je poukázat na zásadní nedostatky ale i pozitiva v přístupnosti textových a tabulkových procesorů a prohlížečů PDF dokumentů  s odečítačem VoiceOver v systému macOS a tím jednak pomoci v rozhodnutí potenciálním uživatelům, kteří zvažují koupi Macu, a jednak usnadnit bádání těm, kteří se s macOS a jeho aplikacemi teprve sžívají, případně si s jejich ovládáním lámou hlavu. Usnadnění ovládání těchto kancelářských aplikací beze zraku se ale více věnuje spíše článek Tipy pro efektivní práci s aplikacemi Pages a Word pro Mac s VoiceOverem.

Tento článek zachycuje především vlastnosti a funkce, které kancelářské aplikace ve Windows a odečítače JAWS nebo NVDA na Windows podporují, ale macOS a VoiceOver je postrádá.

Textové procesory

Pages

 • Navigace, čtení a psaní je svižné i v mnohastránkových dokumentech.
 • Při pohybu textovým kurzorem v dokumentu VoiceOver oznamuje název stylu odstavce, na který jste textový kurzor právě přesunuli.
 • Rychlé skákání po nadpisech, odkazech nebo tabulkách je možné pomocí zkratek VO + Command + písmeno H, L, nebo T podle toho, na jaký prvek chcete skočit. Zpětného pohybu je možné docílit přidáním klávesy Shift. Pro skákání po těchto prvcích lze alternativně použít také samotné klávesy H, L, respektive T za předpokladu, že současným stiskem šipky doleva a doprava zapnete rychlou navigaci.
 • Rychlé skákání po nadpisech jde při nastavení volby „Záhlaví“ také pomocí klasického rotoru vyvolaného přes klávesy VO + U, nebo přes rotor rychlé navigace, který se nastavuje současným stiskem šipky nahoru a doprava či nahoru a doleva při zapnuté rychlé navigaci, popřípadě otáčením dvěma prsty na Trackpadu. V případě použití rotoru rychlé navigace při snaze o opakované skákání po nadpisech však kurzor chybně zůstává stále na stejném nadpisu a nepřesouvá se na nadpis následující.
 • Ve výchozím stavu neexistuje klávesová zkratka pro rychlé přiřazení nadpisu nebo jiného stylu aktuálnímu odstavci. Takovou zkratku je však možné si vytvořit podle tohoto návodu.
 • Práce s automaticky vygenerovaným obsahem není v Pages příliš přístupná, není například možné nastavit, jaké úrovně nadpisů se mají v obsahu zobrazovat.
 • Pages neumí pracovat s wordovými dokumenty DOCX nebo DOC přímo. Tyto formáty umí jen importovat do formátu Pages, případně dokument v Pages lze exportovat do wordového formátu DOCX, což je poměrně nepraktické. Kompatibilita formátu Pages s formátem Wordu je v základních bodech následující.
  • Například tabulky nebo automaticky generovaný obsah mohou být po převodu do formátu Pages vizuálně rozpadlé.
  • Jestliže v Pages automaticky vygenerujete obsah a vložíte jej do dokumentu, tak i přes export do Wordu tento obsah bude jako automaticky generovaný obsah Wordem rozpoznán.
  • Po převodu dokumentu z wordového formátu do Pages mohou chybět některá písma, například Calibri, které je výchozím písmem ve Wordu.
  • Jestliže ve Wordu používáte pro zápis matematických výrazů nástroj MathType, tak počítejte s tím, že po převodu do formátu Pages již tyto matematické výrazy nadále upravovat moci nebudete.
  • Sledování změn a komentáře jsou po převodu formátu dokumentu mezi Wordem a Pages zachovány.
 • Existují klávesové zkratky Command + alt + K a Command + Alt + Shift + K pro přesun na následující nebo předchozí komentář nebo změnu při zapnutém režimu sledování změn.
 • Word na Macu má šikovné zkratky Ctrl + Shift + šipka nahoru nebo šipka dolů, které přesunou aktuální odstavec nahoru nebo dolů, případně lze pomocí nich prohazovat řádky tabulek. Tyto zkratky v Pages chybí
 • Informace o formátování textu vyžádané přes klávesy VO + T nezahrnují některé atributy jako řádkování, odsazení nebo předsazení.
 • VoiceOver nabízí pouze základní pomocné korekturní funkce pro hlídání nadbytečných mezer nebo pravopisných chyb. Tyto funkce však musí být nejprve aktivovány.

Microsoft Word pro Mac

 • Navigace, čtení a psaní zvláště v mnohastránkových dokumentech reaguje pomalu, a to i na novějších a výkonných Modelech počítačů Mac.
 • Při přesunutí textového kurzoru do odstavce, který má jiný styl, než odstavec předešlý, VoiceOver sám neohlašuje název tohoto stylu. Přečtení názvu stylu si sice lze vyžádat zkratkou VO + T, nicméně název stylu je bohužel řečen až jako poslední z  ohlášených informací, mezi které patří velikost a rodina písma, barva textu, barva pozadí a zarovnání odstavce.
 • Po nadpisech, odkazech a tabulkách se lze rychle pohybovat pomocí standardního rotoru přístupného přes klávesy VO + U nebo přes rotor rychlé navigace, avšak pro rychlé skákání po nadpisech nefunguje přímá klávesová zkratka VO + Command + H . Přímou zkratku pro skákání po nadpisech jde sice pracně vytvořit pomocí makra, ale ani tak nefunguje úplně spolehlivě pro všechny styly nadpisů.
 • Při používání zkratek pro skákání po nadpisech nebo po jiných prvcích vytvořených pomocí makra VoiceOver někdy nepřečte celý nadpis či prvek, na který se po stisknutí zkratky přesunul kurzor. Navíc v případě, že je následující prvek na jiné stránce, tak je text prvku přečten až po velmi výřečných informacích jako například „Obsah stránky 8 stránka 8 z 12 upravitelný text Kurzor na začátku slova“.
 • Pohyb v tabulkách je příliš výřečný. Například při každém přesunu na buňku pomocí tabulátoru VoiceOver řekne „upravitelný text obsah vybrán“, nebo při pohybu pomocí klávesových šipek s vypnutou rychlou navigací pokaždé řekne „upravitelný text Kurzor na konci textu“ a až poté přečte obsah buňky. Při navigaci v tabulce pomocí klávesy VO + klávesové šipky po zanoření do tabulky ale už takto nadbytečně výřečný naštěstí není.
 • Word nerespektuje standardní klávesové příkazy Command + šipka nahoru a Command + šipka dolů pro přesun na začátek respektive konec dokumentu, Místo toho používá pro tento účel klávesy Command + Home a Command + End. Navíc příkazy Alt + šipka dolů a alt + šipka nahoru pro pohyb po odstavcích někdy nereagují.
 • Chybí klávesové zkratky pro přesun na následující nebo předchozí komentář nebo změnu při zapnutém režimu sledování změn.
 • Používání nástroje MathType pro zápis matematických výrazů není na Macu přístupné.
 • Vyžádané informace o formátování textu nezahrnují některé atributy jako řádkování, odsazení nebo předsazení.
 • Korekturní funkce VoiceOveru ve Wordu nefungují.
 • Po opuštění tabulky VoiceOver začne chybně číst spolu s řádkem následujícím za tabulkou také celou stránku od jejího začátku.

LibreOffice Writer

 • Při pohybu z jednoho odstavce do druhého Writer před předčtením textu odstavce stále říká „Upravitelný text, kurzor na začátku textu„, což velmi zpomaluje práci.
 • Při přesunutí textového kurzoru do odstavce, který má jiný styl, než odstavec předešlý, VoiceOver sám neoznamuje název tohoto stylu. Přečtení názvu stylu odstavce si nelze vyžádat ani zkratkou VO + T.
 • Není možné rychle skákat po nadpisech, tabulkách, odkazech či po jiných typech prvků.
 • Pozitivní je však to, že je možné přes Command + číslo rychle přiřazovat styly nadpisů aktuálnímu odstavci.
 • Writer umí otevřít wordový dokument, ale, podobně jako u Pages, kompatibilita není stoprocentní.

Tabulkové procesory

Numbers

 • Neexistují klávesové zkratky pro urychlení navigace v tabulce. Chybí například zkratky pro vypsání všech buněk s daty v aktuálním sloupci nebo řádku tak, jako to má JAWS a Excel ve Windows. Nelze ani zobrazit seznam okomentovaných buněk a rychle z něj na vybraný komentář přeskočit. V rotoru vyvolaném zkratkou VO + U není možné zobrazit seznam listů a na vybraný list přeskočit, je však alespoň možné přes klávesy Command + šipka doprava a Command + šipka doleva se rychle přesunout na další respektive předchozí list.
 • Nelze určit, které buňky jsou záhlaví řádku nebo sloupce, aby byly čteny při pohybu mezi buňkami v těle tabulky.
 • Nelze klávesovou zkratkou rychle zjistit informace o ohraničení a stínování buňky.
 • Nelze zjistit, jestli tex přetéká z buňky nebo je useknutý.

Microsoft Excel pro Mac

 • Neexistuje příliš klávesových zkratek pro urychlení navigace v tabulce. Chybí například zkratky pro vypsání všech buněk s daty v aktuálním sloupci nebo řádku tak, jako to má JAWS a Excel ve Windows. Pomocí Command + klávesové šipky se však alespoň lze rychle přesouvat na okraj oblasti s daty. Nelze zobrazit seznam okomentovaných buněk a rychle z něj na vybraný komentář přeskočit. V rotoru vyvolaném zkratkou VO + U je ale možné zobrazit seznam listů a na vybraný ,list přeskočit. Na následující a předchozí list se dá přeskočit rychle také klávesovými zkratkami Control + Page Down respektive Control + Page Up.
 • Nelze určit, které buňky jsou záhlaví řádku nebo sloupce, aby byly čteny při pohybu mezi buňkami v tabulce.
 • Nelze klávesovou zkratkou rychle vyžádat informace o formátování textu jako písmo, jeho velikost, styl, barva atd.
 • Nelze klávesovou zkratkou rychle zjistit informace o ohraničení a stínování buňky.
 • Nelze zjistit, jestli tex přetéká z buňky nebo je useknutý.
 • Při navigaci v tabulce pomocí kláves VO + klávesové šipky kurzor VoiceOveru po dosažení okraje viditelné oblasti listu vždy samovolně odskočí mimo tabulku, což je velmi otravné. Nicméně při navigaci v tabulce pomocí Enteru a tabulátoru se toto ztrácení pozice kurzoru VoiceOveru naštěstí neděje.

LibreOffice Calc

 • Navigace a čtení v tabulce i v rozhraní aplikace reaguje velmi pomalu, a to i na novějších a výkonných Modelech počítačů Mac.
 • Navigace v tabulce pomocí kláves VO + klávesové šipky nefunguje. Je třeba se navigovat pomocí Enteru a tabulátoru, avšak Enter někdy způsobuje, že fokus je přesunut nikoliv do stejného sloupce o řádek níže, ale do nějakého jiného zřejmě náhodného sloupce.
 • Neexistuje příliš klávesových zkratek pro urychlení navigace v tabulce. Chybí například zkratky pro vypsání všech buněk s daty v aktuálním sloupci nebo řádku tak, jako to má JAWS a Excel ve Windows. Pomocí Command + klávesové šipky se však alespoň lze rychle přesouvat na okraj oblasti s daty. Nelze zobrazit seznam okomentovaných buněk a rychle z něj na vybraný komentář přeskočit. V rotoru vyvolaném zkratkou VO + U nejsou nabízeny žádné prvky, na které by šlo přeskočit. Na následující a předchozí list se dá přeskočit rychle jen klávesovými zkratkami Command + Page Down respektive Command + Page Up.
 • Nelze určit, které buňky jsou záhlaví řádku nebo sloupce, aby byly čteny při pohybu mezi buňkami v tabulce.
 • Nelze klávesovou zkratkou rychle vyžádat informace o formátování textu jako písmo, jeho velikost, styl, barva atd.
 • Nelze klávesovou zkratkou rychle zjistit informace o ohraničení a stínování buňky.
 • Nelze zjistit, jestli tex přetéká z buňky nebo je useknutý.

Prohlížeče PDF dokumentů

Aplikace Náhled

 • Text v některých PDF dokumentech se jeví jako rozpadlý nebo rozsekaný na více položek, což stěžuje čtení.
 • V dokumentu nelze označovat text standardně pomocí Shiftu a klávesových šipek. Je to možné jen pomocí simulace kliknutí myši, což ale někdy neoznačí ten žádaný text. Spolehlivé kopírování, zvýrazňování nebo komentování textu je tedy prakticky nemožné.
 • Plynulé čtení se zastavuje na konci stránky, takže po dočtení stránky je nutné ho opět spustit.
 • Neexistuje funkce pro rychlé rozpoznání textu v obrázkových PDF dokumentech.
 • Formuláře v interaktivních PDF dokumentech nejsou přístupné.

Adobe Acrobat Reader DC

 • V dokumentu nelze označovat text standardně pomocí Shiftu a klávesových šipek. Je to možné jen pomocí simulace kliknutí myši, což ale někdy neoznačí ten žádaný text. Spolehlivé kopírování, zvýrazňování nebo komentování textu je tedy prakticky nemožné.
 • V dokumentu nefunguje hledání pomocí kláves VO + f a hledání pomocí Command + F sice přesune kurzor VoiceOveru na stránku s nalezeným výskytem, avšak už blíže neumístí kurzor přímo na nalezený text v dané stránce.
 • Plynulé čtení se zastavuje na konci stránky, takže po dočtení stránky je nutné ho opět spustit. Mimochodem pro přechod na další a předchozí stránku se používá klávesa Page Down respektive Page Up.
 • Neexistuje funkce pro rychlé rozpoznání textu v obrázkových PDF dokumentech.
 • Formuláře v interaktivních PDF dokumentech jsou přístupnější než v případě aplikace Náhled, ale přístupnost stále není stoprocentní.

Závěr

Nelze jednoznačně říct, jaký textový procesor je z  hlediska přístupnosti v macOS  nejlepší. Jestliže vám nevadí neúplná kompatibilita Pages s wordovými formáty, případně pokud chcete dokumenty jen prohlížet, tak lze doporučit Pages. Jinak je lepší používat Word pro Mac, avšak jen za předpokladu, že vám nevadí jeho pomalá odezva. Pokud se s ní nesmíříte, tak se nabízí ještě možnost si na váš Mac nainstalovat Windows a provozovat Word na nich.

V případě tabulkových procesorů je situace už odlišná. Tam lze poměrně s klidným svědomím doporučit Excel pro Mac.

Nakonec co se týče prohlížečů PDF dokumentů, tak na rychlé prohlížení dostačuje aplikace Náhled. Nic ale nezkazíte, když si nainstalujete také Adobe Acrobat Reader DC, který může číst některé PDF dokumenty přístupněji.

Související odkazyAppleKlávesové zkratkyLibreOfficeMacmacOS/OS XMicrosoftMicrosoft ExcelMicrosoft WordNumbersPagesSrovnáníTextové editoryVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...