Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: Makra (12. díl)

Makra ve Wordu

Součástí Wordu mohou být tzv. makra. Jedná se o speciální programy, které mohou provádět ve Wordu určitou úlohu.

Makra lze naprogramovat. Můžeme je také nahrát. V následujícím dokumentu popíši postup pro nahrávání maker. Pro mnou sestavené poznámky platí:

 • V menu Wordu musí být aktivní karta Vývojář.
 • U JAWSu by měla být zapnutá funkce pro virtualizaci pásu karet.

Postup pro vytvoření makra

Představme si následující situaci. Uživatel JAWSu studuje z dokumentů, ve kterých je český a také anglický text. Aby byl čten český text českým počítačovým hlasem a anglický text anglickým počítačovým hlasem, je nutné vždy označit text a přiřadit k němu buď českou, nebo anglickou kontrolu gramatiky.

Při přiřazování kontroly gramatiky postupujeme následujícím způsobem.

 • Nejdříve označíme text, ke kterému chceme přiřadit kontrolu gramatiky v určitém jazyce. Příklad: Označíme anglické slovíčko.
 • Poté se přesuneme na stavový řádek.
 • Klávesou TAB se přesuneme na tlačítko Jazyk. Potvrdíme jej klávesou Mezerník.
 • Spustí se dialogové okno Jazyk. V seznamu jazyků vybereme ten, s jehož pomocí chceme kontrolovat gramatiku označeného textu.
 • Náš výběr potvrdíme klávesou Enter.

Nyní bude anglické slovíčko kontrolováno anglickou kontrolou gramatiky, která je součástí Wordu. (Bude porovnáno s anglickým slovníkem).

Celý proces si můžeme urychlit. Naprogramujeme nebo nahrajeme makro, které zajistí přiřazení anglické kontroly gramatiky k právě označenému textu.

Postup při nahrávání makra

První krok – Spuštění dialogového okna s názvem Záznam makra

 • Klávesou Alt se přesuneme do aplikačního menu Wordu. Šipkou doprava/doleva vybereme kartu Vývojář.
 • Šipkou dolů vstoupíme do karty Vývojář. Budeme v části s názvem Kód. Vstoupíme do ní šipkou doprava.
 • Šipkou dolů se přesuneme na položku Zaznamenat makro. Potvrdíme ji klávesou Enter.

Výsledek: Spustí se dialog Zaznamenat makro. Budeme v editačním poli Název makra.

Druhý krok – Zadání názvu makra a přiřazení klávesové zkratky

 • Do editačního pole Název makra zadáme jméno makra, které chceme vytvořit. Při zadávání názvu makra si musíme zapamatovat následující pravidlo: Název makra nesmí obsahovat: mezery, písmena s diakritikou a separátory. Mezi separátory patří čárky, tečky, pomlčky apod.

Doporučení: Pokud se název makra skládá z více slov, je vhodné, aby každé slovo začínalo velkým písmenem. Není to nutnost, název makra je ale poté lépe čitelný.

 • Jakmile zadáme název makra, můžeme se přesunout na tlačítko Ok a spustit záznam makra. Je ale vhodnější k makru přiřadit klávesovou zkratku. Proto se přesuneme na tlačítko klávesnice a potvrdíme jej klávesou Mezerník.
 • Jakmile potvrdíme tlačítko Klávesnice, spustí se dialogové okno s názvem Vlastní klávesnice.
 • Klávesou TAB se přesuneme do editačního pole s názvem Stiskněte klávesovou zkratku. Vytváříme makro, které zajistí, aby byl označený text kontrolován anglickou kontrolou gramatiky. Proto můžeme zadat klávesovou zkratku například Ctrl + Shift + A.
 • Klávesou TAB se přesuneme na tlačítko Přiřadit. Potvrdíme jej klávesou Mezerník.
 • Klávesou TAB se přesuneme na tlačítko Zavřít. Potvrdíme jej klávesou Mezerník.

Třetí krok – Záznam makra

 • Po potvrzení tlačítka Zavřít se spustí záznam makra. Všechny činnosti, které nyní budeme provádět ve Wordu, se do makra nahrávají.
 • Proto se přesuneme na stavový řádek. Najdeme zde tlačítko, které spustí dialogové okno, ve kterém si vybíráme ze seznamu jazyků. Tlačítko potvrdíme Mezerníkem.
 • Vybereme angličtinu. Poté stiskneme klávesu Enter.
 • Nic jiného už nepotřebujeme nahrávat. Proto ukončíme záznam makra.

Čtvrtý krok – Ukončení záznamu makra

 • Klávesou Alt vstoupíme do menu Wordu. Pravděpodobně se dostaneme rovnou na kartu Vývojář.
 • Do karty Vývojář vstoupíme šipkou dolů. Budeme v části Kód.
 • Otevřeme ji šipkou doprava. Šipkou dolů se přesuneme na položku s názvem Zastavit záznam. Potvrdíme ji klávesou Mezerník.

Výsledek: Záznam makra se zastaví. Makro je nyní uložené ve Wordu. Můžeme označovat anglický text a rovnou k němu přiřazovat anglickou kontrolu gramatiky pomocí Ctrl + Shift + A.

Možnosti spouštění maker

Jak bylo popsáno výše, každé makro můžeme spouštět pomocí klávesové zkratky, kterou jsme k němu přiřadili. Můžeme jej také spustit pomocí dialogového okna Makra.

Dialog s názvem Makra spustíme pomocí klávesové zkratky Alt + F8. Po jeho spuštění jsme v editačním poli, které se jmenuje název makra. Můžeme zde napsat název nebo část názvu makra, které chceme spustit. Poté stiskneme šipku dolů. Pokud stojíme v seznamu maker na makru, které jsme hledali, můžeme stisknout klávesu Enter. Rychle tak potvrdíme tlačítko Spustit, které je v tomto dialogovém okně výchozí tlačítko.

Informace na závěr

K makrům, která jsou součástí Wordu, lze přidávat a také od nich odebírat klávesové zkratky. Lze to realizovat v nastavení dialogového okna Možnosti aplikace Word.

Zdrojový kód, který Word při nahrávání maker vytvoří, není příliš kvalitní. Krásnější a efektivnější zdrojové kódy umí vytvořit programátoři. Do prostředí pro programování maker se přepneme pomocí Alt + F11.

– Opraveno.


Obsah

 1. Úvod a poděkování
 2. Prostředí Wordu
 3. Pravidla pro psaní textu
 4. Odezva klávesnice a čtení interpunkce
 5. Kontrola gramatiky
 6. Vyhledávání textu
 7. Označování textu a záložka
 8. Základní informace k formátování
 9. Formátování písma
 10. Formát odstavce
 11. Úvod ke stylům
 12. Nadpisové styly
 13. Makra


JAWSMicrosoft WordMS WordWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...