Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: Vyhledávání textu (5. díl)

Funkce pro hledání a nahrazování textu

Ve Wordu existuje dialogové okno s názvem „Najít a nahradit“. Toto dialogové okno má tři karty.

 1. Karta s názvem „Najít“ slouží pro hledání určitého úseku textu.
 2. Karta s názvem „Nahradit“ slouží pro nahrazení určitého úseku textu za jiný text.
 3. Karta s názvem „Přejít na“ slouží pro přechod na některou část dokumentu ve Wordu. Jedná se například o konkrétní stránku, obrázek, tabulku apod.

Pokud pracujeme s dialogovým oknem „Najít a nahradit“ pomocí odečítače, objevuje se zde několik problémů:

 1. Ctrl+TAB a Ctrl+Shift+TAB nepřepíná mezi kartami dialogového okna. Tyto klávesové zkratky přepínají mezi dialogovým oknem „Najít a nahradit“ a textem dokumentu.
 2. Po jednotlivých prvcích dialogového okna se lze pohybovat pomocí klávesy Tabulátor. Když se dostaneme na ouško karty, tak se při použití šipky doprava a šipky doleva sice dostaneme na další kartu, ale systémový kurzor nebude na oušku této karty. Přemístí se na některý z prvků dané karty.

Je proto lepší jednotlivé karty dialogového okna rovnou spouštět pomocí klávesových zkratek.

Karta s názvem Najít

Popis karty Najít

Před tím, než spustíme kartu „Najít“, je důležité přesunout textový kurzor na začátek dokumentu (Ctrl+Home). Vyhledávání totiž probíhá standardně od textového kurzoru až do konce dokumentu. Pokud chceme prohledat celý dokument, musí být textový kurzor na jeho začátku.

Kartu „Najít“ spustíme klávesovou zkratkou Ctrl+F. Do editačního pole můžeme napsat text, který chceme vyhledat. Poté stiskneme klávesu Enter.

Pokud chceme zjistit, kde se v textu nachází námi hledaná informace, máme dvě možnosti:

 1. Použijeme funkci JAWSu. Stiskneme INS+C. JAWS nám přečte větu, ve které je hledané slovo, i když jsme stále v dialogovém okně „Najít a nahradit“.
 2. Přepneme se do dokumentu.
  • – Pomocí Ctrl+TAB se přesuneme do dokumentu. Dialogové okno je stále spuštěné.
  • – Pomocí klávesových zkratek JAWSu si přečteme aktuální větu, slovo, řádek apod.
  • – Pomocí Ctrl+TAB se opět přesuneme do dialogového okna „Najít a nahradit“.

Pokud chceme pokračovat v hledání zadaného slova, můžeme na kartě „Najít“ aktivovat tlačítko „Najít další“.  Po zadání informace do editačního pole a stisku klávesy Enter jsme na tomto tlačítku. Proto nyní stačí stisknout klávesu Mezerník.

Jak bylo uvedeno výše, vyhledávání probíhá od aktuální polohy textového kurzoru až do konce dokumentu. Protože jsme přesunuly textový kurzor na začátek dokumentu, je postupně prohledáván celý dokument.

Poté, co prohledáme celý dokument, nám Word oznámí, že dokončil prohledávání dokumentu.

Návod na cvičení

 1. Napište básničku „Pec nám spadla“. Pomocí Ctrl+Home se přesuňte na začátek dokumentu. Stiskněte Ctrl+F. Zadejte slovo „kdopak“ a stiskněte Enter. Pomocí INS+C si nechte přečíst, ve které větě je slovo „kdopak“.
 2. Vraťte se pomocí Ctrl+Home na začátek dokumentu. Pomocí Ctrl+F zkuste postupně vyhledávat slovo „pec“. Najde Word pouze slovo „pec“? Je vhodné zadat pouze slovo „pec“, nebo je lepší zadat při vyhledávání za slovo „pec“ ještě mezeru?

Tlačítko Více

V dialogovém okně „Najít a nahradit“ je tlačítko „Více“. Pokud potvrdíme toto tlačítko, neobjeví se nový dialog. Stanou se dvě věci:

 1. Dialogové okno „Najít a nahradit“ se rozšíří o další prvky.
 2. Tlačítko „Více“ se změní na tlačítko „Méně“.

Pomocí TAB se dostaneme k dalším prvkům, které se objevily v dialogovém okně po potvrzení tlačítka „Více“. Můžeme si zde nastavit mnoho parametrů pro vyhledávání textu.

Karta Nahradit

Spustíme ji pomocí Ctrl+H. Na kartě „Nahradit“ jsou dvě editační pole. Do prvního editačního pole s názvem „Najít“ se zadává slovo, které má Word najít. Do druhého editačního pole s názvem „Nahradit čím“ se zadává slovo, které nahradí nalezené slovo v textu.

Najdeme zde tlačítka „Nahradit“ a „Nahradit vše“. Po potvrzení tlačítka „Nahradit“ provede Word jen jednu náhradu. Po potvrzení tlačítka „Nahradit vše“ bude Word vyhledávat v celém dokumentu zadaný text. V celém dokumentu jej bude nahrazovat za text, který jsme vyplnili do editačního pole „Nahradit“.

Na kartě s názvem „Nahradit“ se také nachází tlačítko „Více“. Toto tlačítko opět rozšíří dialog. Po rozšíření dialogu je možné provést různá nastavení, která upřesní pravidla nahrazování.

Cvičení: Napište básničku „Pec nám spadla“. Zkuste ve Wordu nahradit slovo pec za slovo věž. Poté zkuste nahradit slovo věž za slovo dům. Objevil se nějaký problém? Jak Word „zvládá“ shodu přísudku s podmětem?

Karta s názvem Přejít na

Kartu „Přejít na“ aktivujeme pomocí klávesové zkratky Ctrl+G.  Po aktivaci této karty se nacházíme v editačním poli, kde zadáváme číslo prvku, ke kterému se chceme přesunout. Poté se tabulátorem musíme přesunout do seznamu s názvem „Cíl“. Zde vybíráme, zda se chceme přesunout na stránku, oddíl, poznámku pod čarou apod. Na kartě „Přejít na“ se nacházejí tlačítka „Další“, „Předchozí“ a „Zavřít“.

Příklad: Pokud se chceme v dokumentu přesunout na 10. stránku, postupujeme následujícím způsobem:

 1. Stiskneme Ctrl+G.
 2. Do editačního pole zadáme číslo 10.
 3. V seznamu s názvem „Cíl“ vybereme kategorii stránka.
 4. Poté můžeme stisknout klávesu Enter.

Výsledek: Textový kurzor se přesune na 10. stránku.

Problémy s klávesovými zkratkami

V novějších verzích Wordu (asi od Wordu 2010) se může stát, že jednotlivé karty dialogového okna „Najít a nahradit“ nelze spouštět výše uvedenými klávesovými zkratkami. Funguje pouze klávesová zkratka Ctrl+H, klávesové zkratky Ctrl+F a Ctrl+G je nutné nastavit.

Pokud potřebujeme rychle pracovat s Wordem, ve kterém nefungují klávesové zkratky Ctrl+F a Ctrl+G, můžeme vyzkoušet následující postup:

 1. Stiskneme Ctrl+H.
 2. Pomocí Shift+TAB se přesuneme na ouško karty „Nahradit“.
 3. Nyní se můžeme:
  • – Pomocí šipky doleva přesunout na kartu „Najít“.
  • – Pomocí šipky doprava přesunout na kartu „Přejít na“.
  • Po stisku výše uvedených šipek se vždy přesuneme na některý prvek dané karty.

Obsah

 1. Úvod a poděkování
 2. Prostředí Wordu
 3. Pravidla pro psaní textu
 4. Odezva klávesnice a čtení interpunkce
 5. Kontrola gramatiky
 6. Vyhledávání textu
 7. Označování textu a záložka
 8. Základní informace k formátování
 9. Formátování písma
 10. Formát odstavce
 11. Úvod ke stylům
 12. Nadpisové styly
 13. Makra


JAWSMicrosoft WordMS WordWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...