Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: Úvod ke stylům (10. díl)

Úvod ke stylům

Představte si, že máte následující úkol: Proveďte u třetího, osmého, desátého a dvanáctého odstavce následující změnu formátu:

 • Font – Arial
 • Barva – Červená
 • Řez písma – Tučné
 • Zarovnání – Na střed
 • Odsazení – 5 cm

Existují dvě možnosti, jak takto zadaný úkol splnit:

 • „Ruční“ nastavení formátování
  1. Přesuneme se na odstavce, u kterých máme provést změnu formátování.
  2. Změny formátování provedeme pomocí:
   • Dialogového okna Písmo
   • Dialogového okna Odstavec
 • Vytvoření Stylu
  1. Podle zadání, které jsme dostali, zformátujeme určitý odstavec.
  2. Pokud je kurzor na odstavci, kde jsme prováděli změnu formátu, můžeme vytvořit nový styl.

Důležité: Styl je skupina formátovacích příkazů, která v sobě zahrnuje formát písma a formát odstavce.

Jak vytvořit nový styl

 1. Na konkrétním odstavci změníme formát textu a formát odstavce podle zadání (viz výše).
 2. Klávesou Alt vstoupíme do aplikačního menu. Šipkou doprava/doleva vybereme kartu Domů.
 3. Do karty Domů vstoupíme šipkou dolů. Stejnou klávesou se přesuneme do části s názvem Styly.
 4. V části Styly stiskneme šipku doprava. Nyní se můžeme pohybovat šipkou nahoru/dolů. Přesuneme se na tlačítko Styly, u kterého přečte JAWS „styly tlačítko s menu, má menu“.
 5. Potvrdíme jej klávesou Mezerník.
 6. Nyní se pohybujeme šipkou nahoru. Přesuneme se na položku s názvem Vytvořit Styl.
 7. Stiskneme klávesu Enter. Spustí se dialogové okno s názvem Vytvořit nový styl podle formátování. Zde napíšeme název stylu, do kterého se uložily formátovací příkazy pro formát písma a pro formát odstavce.
 8. Nastavení v dialogovém okně potvrdíme klávesou Enter.

Výsledek: Ve Wordu se vytvoří nový styl.

Důležité: Nový styl musíme uložit s dokumentem, ve kterém jsme jej vytvořili. Jinak se smaže. Po vytvoření stylu je proto vhodné stisknout Ctrl + S.

Použití konkrétního stylu

Pokud chceme aktivovat námi vytvořený styl, musíme spustit dialog „Použít styl“. Postupujeme takto:

 1. Přesuneme se na odstavce, které chceme zformátovat pomocí námi vytvořeného stylu.
 2. Stiskneme Ctrl + Shift + S. Spustí se dialogové okno Použít styl.
 3. Napíšeme část názvu stylu, který chceme použít. V našem případě se jedná o část názvu stylu, který jsme vytvořili.
 4. Styl vybereme šipkou dolů. Někdy se název nově vytvořeného stylu již doplní při jeho zadávání.
 5. Stiskneme klávesu Enter. Odstavec se zformátuje podle stylu, který jsme vytvořili. Textový kurzor se po stisku klávesy Enter přesune do dokumentu ve Wordu.

Dělení stylů

Existuje mnoho způsobů, podle kterých se dělí styly. Pro účely kurzu budeme používat následující dělení:

Styly ve Wordu a styly námi vytvořené

1. Styly, které jsme vytvořili.

Příkladem může být námi vytvořený pokusný styl pro formátování odstavce.

2. Styly, které jsou již ve Wordu.

– Příkladem takového stylu je například styl Normální. Ten je (spolu s mnohými dalšími styly) součástí každého nově spuštěného dokumentu ve Wordu.

Nadpisové styly a ostatní

1. Nadpisové styly

S pomocí nadpisových stylů je možné vytvořit obsah, který se vygeneruje na začátek dokumentu. Nadpisové styly lze efektivně využívat s JAWSem a s NVDA.

2. Styly, které nejsou nadpisové

S pomocí těchto stylů je formátována větší část dokumentu.

Pět kategorií stylů

Odborná literatura dělí styly do následujících pěti kategorií. Jednotlivé kategorie si můžete přečíst, ale nemusíte se je učit.

 • Styly odstavce
 • Styly znaku
 • Styly propojené
 • Styly tabulky
 • Styly seznamu

Jak čte JAWS informaci o stylu

Pokud stiskneme JAWSKey + F, přečte nám JAWS informace o formátování textu. Jedna z informací, kterou se od JAWSu dozvíme, je název stylu, s jehož pomocí je text formátovaný. Příklad: „Styl Normální“, „Styl Pokus-červený“.

Pokud se jedná o nadpisový styl, je označen slovem „nadpis“. Příklad: „Styl Nadpis 1“, „Styl Nadpis 2“.

Využití nadpisových stylů s JAWS

Představme si, že máme rozsáhlý dokument. S pomocí odečítače je velmi obtížné dostat se až na poslední kapitolu. Můžeme se pohybovat pomocí Ctrl + šipka dolů. Musíme ale projít mnoho odstavců, než se dostaneme ke kapitole, která nás zajímá.

Pokud jsou nadpisy kapitol formátovány pomocí nadpisového stylu, můžeme stisknout JAWSKey + F6. Zobrazí se tak seznam nadpisů v dokumentu ve Wordu. Nyní se můžeme přesunout šipkou nahoru/dolů k libovolné kapitole. Jakmile stiskneme Enter, přesune se textový kurzor před nadpis námi hledané kapitoly.

Můžeme také stisknout JAWSKey + Y. JAWS nám přečte, že jsou aktivní tzv. horké klávesy. Nyní se můžeme pomocí písmene H přesouvat k jednotlivým kapitolám.

Když se přesuneme na nadpis určité kapitoly, můžeme se v textu pohybovat po odstavcích, slovech apod. Můžeme také spustit plynulé čtení.

Do textu není možné nyní nic napsat. Pokud stiskneme například „H“, přesuneme se na další nadpis. Abychom mohli do textu opět psát, musíme vypnout virtuální režim tak, že znovu stiskneme JAWSKey + Y.

Kopírování stylů

Představme si následující situaci. Vytvořili jsme nový styl. Nazvali jsme jej Pokus Ariel. Uložili jsme jej spolu s dokumentem Seminární práce.docx. Nyní platí následující:

 • Pokud otevřeme jiný uložený dokument ve Wordu, nebude zde námi vytvořený styl Pokus Ariel.
 • Pokud spustíme Word, dostaneme se do nového dokumentu. Ani zde nebude námi vytvořený styl Pokus Ariel.

V případě, že chceme zkopírovat styl do již uloženého dokumentu či do nového dokumentu Wordu, můžeme postupovat následujícím způsobem:

 • Označíme odstavec, který je formátovaný námi vytvořeným stylem.
 • Přesuneme se do dokumentu, do kterého chceme styl vložit.
 • Po vložení zformátovaného odstavce se do dokumentu vloží také nově vytvořený styl.

Poznámky:

– Word má pokročilé funkce, které umožňují zkopírování stylu do různých dokumentů.

– Word je také vybaven funkcí, která umožňuje, aby byl nově vytvořený styl k dispozici při spuštění nového prázdného dokumentu.

Výše uvedené funkce si představíme v samostatné kapitole.


Obsah

 1. Úvod a poděkování
 2. Prostředí Wordu
 3. Pravidla pro psaní textu
 4. Odezva klávesnice a čtení interpunkce
 5. Kontrola gramatiky
 6. Vyhledávání textu
 7. Označování textu a záložka
 8. Základní informace k formátování
 9. Formátování písma
 10. Formát odstavce
 11. Úvod ke stylům
 12. Nadpisové styly
 13. Makra


JAWSMicrosoft WordMS WordWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...