Jak na Word s odečítačem obrazovky JAWS: Formát odstavce (9. díl)

Možnosti formátování odstavce

Word umožňuje nastavit formátování odstavce. Formátování odstavce lze měnit:

 • pomocí dialogového okna Odstavec
 • pomocí klávesových zkratek
 • pomocí tlačítek na kartě Domů

Pro uživatele odečítače je nejrychlejší:

 • Nastavit formát odstavce v dialogovém okně Odstavec.
 • Využít pro změnu formátu odstavce klávesové zkratky.

Pro správný postup při formátování odstavce je důležité zapamatovat si následující pravidla:

 • Nový odstavec vytvoříme klávesou Enter.
 • Nový odstavec přebírá formátování starého odstavce.
 • Pokud Enter smažeme a druhý odstavec se přiblíží k původnímu odstavci, přebírá druhý odstavec formát prvního odstavce.

Abychom si představili, co je formát odstavce, popíšeme si nyní nastavení, která najdeme v dialogovém okně Odstavec.

Postup spuštění dialogového okna Odstavec

 • Přemístíme textový kurzor na odstavec, jehož formát chceme změnit.
  • Poznámka: Na rozdíl od textu není nutné označit odstavec do bloku.
 • Spustíme místní nabídku (kontextové menu). Zde najdeme položku Odstavec.
 • Po potvrzení položky Odstavec se spustí dialogové okno pro formátování odstavce.
 • Nyní můžeme začít se změnami formátu Odstavce.

Dialogové okno Odstavec

Po spuštění dialogového okna Odstavec jsme na kartě s názvem Odsazení a mezery. Tato karta má několik částí. Nyní si je postupně popíšeme.

První část – Obecné

ROZBALOVACÍ SEZNAM ZAROVNÁNÍ

První prvek, na kterém je systémový fokus odečítače, je rozbalovací seznam Zarovnání. Jsou zde tyto možnosti: Vlevo, Na střed, Vpravo a Do bloku.

 • Vlevo

Všechny řádky budou na levé straně ve svislici. Na pravé straně bude text tak, jak to vyjde. Všechny řádky vpravo budou mít tzv. „zubatý okraj“.

 • Vpravo

Všechny řádky budou vpravo ve svislici. Vlevo bude tzv. „zubatý okraj“. Tento typ zarovnání není vhodné používat.

 • Na střed

Text se bude psát od prostředku dokumentu. Vše se bude rovnoměrně rozlévat do obou stran. Nalevo i napravo budou zubaté okraje.

 • Do bloku 

Při tomto zarovnání bude pravý a levý okraj textu ve svislici. Odstavce budou tzv. bloky. Word tohoto zarovnání dosáhne tak, že v každém řádku dává mezi slova různě dlouhé mezery.

Zarovnání do bloku není vhodné, pokud píšeme větším písmem. Pokud píšeme malým typem písma, je zarovnání do bloku užitečné. Jak bylo uvedeno výše, v textu vznikají různě velké mezery. To může pomoci očím při čtení. Vytištěný text s různě velkými mezerami se lépe čte.

Zarovnání odstavců můžeme měnit pomocí následujících klávesových zkratek:

 • Ctrl + L = zarovnání vlevo
 • Ctrl + R = zarovnání vpravo
 • Ctrl + E = zarovnání na střed
 • Ctrl + J = zarovnání do bloku

ÚROVEŇ OSNOVY

Rozbalovací seznam s názvem Úroveň osnovy souvisí se styly. Styly budeme probírat v samostatných kapitolách, nyní se tímto rozbalovacím seznamem nebudeme podrobně zabývat.

První cvičení – Měníme zarovnání textu pomocí dialogového okna Odstavec

 1. Otevřete dokument Pohádka o šesti labutích.
 2. Klávesovou zkratkou Ctrl + šipka dolů přejděte na čtvrtý odstavec.
 3. Pomocí dialogového okna Odstavec zkuste postupně měnit u třetího odstavce zarovnání:
  • Vlevo
  • Vpravo
  • Na střed
  • Do bloku

Změnu zarovnání si vždy zkontrolujte pomocí JAWSKey + F.

Druhé cvičení – měníme zarovnání pomocí klávesových zkratek

 1. V dokumentu Pohádka o šesti labutích se přesuňte na pátý odstavec.
 2. U pátého odstavce zkuste postupně změnit zarovnání pomocí klávesových zkratek na:
  • Vlevo
  • Vpravo
  • Na střed
  • Do bloku

Změnu zarovnání si vždy zkontrolujte pomocí JAWSKey + F.

Druhá část – Odsazení

Pokud se budeme dál pohybovat pomocí TAB, dostaneme se do části dialogového okna Odstavec, ve které měníme odsazení. Zde nastavujeme, jak bude odstavec graficky odlišen od jiných odstavců.

EDITAČNÍ ČÍSELNÍKY VPRAVO A VLEVO

Nejdříve jsou zde dva editační číselníky. Jedná se o editační číselník s názvem Vpravo a editační číselník s názvem Vlevo. Zde volíme, do jaké míry bude text celého odstavce odsazen od okraje stránky.

První příklad: Přesuneme kurzor na odstavec, jehož formát chceme změnit. V editačním číselníku Vlevo zvolíme 5 cm. Text se posune směrem od levého okraje stránky o 5 cm.

Druhý příklad: Přesuneme textový kurzor na jiný odstavec, jehož formát chceme změnit. V editačním číselníku Vpravo zvolíme 5cm. Text se nebude zalamovat u pravého okraje stránky. Zalomí se ale na místě, které je od pravého okraje stránky vzdáleno o 5cm směrem k jejímu středu.

Poznámka: Termín „okraj stránky“ nevystihuje v tomto textu skutečný začátek a konec strany ve formátu A4. Jedná se o místo, kde začíná text a kde se zalamuje text.

ROZBALOVACÍ SEZNAM SPECIÁLNÍ

Následuje rozbalovací seznam s názvem Speciální. Zde volíme ze tří možností: Žádné, První řádek a Speciální.

 • Pokud bude v rozbalovacím seznamu zvolena možnost Žádné, neudělá Word nic.
 • Pokud bude v rozbalovacím seznamu zvolena možnost První řádek, bude první řádek odstavce začínat o něco víc vpravo. Zarovnání ostatních řádků se nezmění.
 • Pokud zvolíme možnost Předsazení, nezmění se zarovnání prvního řádku odstavce. Ostatní řádky odstavce se ale posunou o něco více doprava.

EDITAČNÍ ČÍSELNÍK O KOLIK

Další prvek této části dialogového okna je editační číselník s názvem O kolik. Zde volíme, o kolik bude odsazen či předsazen první řádek odstavce.

Pokud v předchozím rozbalovacím seznamu s názvem Speciální nastavíme hodnotu „Žádné“, nebude v editačním číselníku „O kolik“ žádná hodnota.

Pokud v rozbalovacím seznamu Speciální nastavíme „První řádek“ nebo „Předsazení“, bude zde hodnota 1,25 cm. Podle naší potřeby ji můžeme měnit.

ZAŠKRTÁVACÍ POLE ZRCADLOVÉ ODSAZENÍ

Poslední prvek, který má vliv na odsazení odstavce, je zaškrtávací pole s názvem Zrcadlové odsazení. Tento prvek se používá především v případech, kdy chceme tisknout knihy.

První cvičení – Odsazení odstavců a zajímavé „dědění“ informací o formátu odstavce

 1. Napište krátký text. Stiskněte Enter. Tím vytvoříte odstavec.
 2. Napište ještě jednou krátký text. Stiskněte klávesu Enter. Tím vytvoříte druhý odstavec.
 3. Změňte formát druhého odstavce následujícím způsobem:
  • – Do editačního číselníku Vlevo napište 5 cm. Druhý odstavec bude tak o 5 cm dál od levého okraje stránky. Pomocí JAWSKey + F zkontrolujte, zda jste nastavili správné formátování odstavce.
  • – Stiskněte klávesu Enter. Napište text třetího odstavce. Poté stiskněte JAWSKey + F.

Výsledek: Pokud jste postupovali správně, zdědí třetí odstavec vlastnosti druhého odstavce. Třetí odstavec bude proto o 5 cm dál od levého okraje stránky.

Druhé cvičení – Měníme odsazení jen první řádky

 1. Znovu spusťte dokument Pohádka o šesti labutích.
 2. Přesuňte se na sedmý odstavec.
 3. V rozbalovacím seznamu Speciální zvolte „První řádek“.
 4. V editačním číselníku O kolik zvolte 2 cm.
 5. Výsledek: První řádek sedmého odstavce se posune o 2 cm od levého okraje stránky směrem doprava. Posun prvního řádku si zkontrolujte pomocí JAWSKey + F.

Třetí část – Mezery

V další části dialogového okna nastavujeme, jak velké mezery budou mezi odstavci. Jedná se o další způsob, jak od sebe budou odstavce graficky odlišeny.

EDITAČNÍ ČÍSELNÍK PŘED

První prvek je editační číselník s názvem Před. Zde nastavujeme, jak velká mezera by měla být před odstavcem.

EDITAČNÍ ČÍSELNÍK ZA

Druhý prvek je editační číselník s názvem Za. Zde nastavujeme, jak velká mezera by měla být za odstavcem.

ROZBALOVACÍ SEZNAM ŘÁDKOVÁNÍ

Klávesou TAB se dostaneme na rozbalovací seznam s názvem Řádkování. Zde vybíráme, jak velké mezery budou mezi jednotlivými řádky. Pozor! Nejedná se o odstavce ale řádky.

Rozbalovací seznam Řádkování nabízí tyto možnosti:

 • Jednoduché
 • 1,5 řádku
 • Dvojité
 • Nejméně
 • Násobky

EDITAČNÍ ČÍSELNÍK VÝŠKA

Poslední prvek této části je editační číselník s názvem Výška. Zde si můžeme nastavit velikost mezer mezi řádky.

Pokud v předchozím Rozbalovacím seznamu Řádkování zvolíme „Dvojité“, „Nejméně“ nebo „Násobky“, bude v editačním číselníku Výška vždy nějaká předvolená hodnota. Word udává velikost mezi řádky v bodech, není uváděna v cm.

ZAŠKRTÁVACÍ POLE NEPŘIDÁVAT MEZERU MEZI ODSTAVCE SE STEJNÝM STYLEM

Tento prvek souvisí se Styly. Problematikou stylů se budeme zabývat v následujících kapitolách.

První cvičení – Mezery mezi odstavci

 1. Otevřete nový dokument ve Wordu. Napište krátkou větu a stiskněte klávesu Enter. Vytvoříte tak první odstavec.
 2. Napište druhou větu. Spusťte dialogové okno Odstavec. Klávesou TAB se přesuňte do části s názvem Mezery. V editačním poli s názvem Před nastavte hodnotu na 12b. Stiskněte klávesu Enter. Změníte tak formátování odstavce, na kterém je textový kurzor.
 3. Zkontrolujte si pomocí JAWSKey + F, zda je mezi prvním a druhým odstavcem mezera o velikosti 12b.
 4. Stiskněte klávesu Enter. Napište třetí větu. Zkontrolujte pomocí JAWSKey + F, zda je před nově vytvořeným odstavcem také mezera o velikosti 12b.

Druhé cvičení – Změna řádkování textu

 1. Otevřete dokument Pohádka o šesti labutích.
 2. Přesuňte se na třetí odstavec textu.
 3. Spusťte dialogové okno Odstavec.
 4. Nastavte řádkování na hodnotu „1,5 řádku“.

Čtvrtá část – Tlačítka

Dalším stiskem klávesy TAB se dostaneme na tlačítko s názvem Tabulátory. Po potvrzení tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno Tabulátory.

Poté následuje tlačítko Nastavit jako výchozí. Pokud jej potvrdíme, spustí Word dialogové okno. V něm vybíráme, zda Word uloží nastavení formátování odstavce pro aktuální dokument nebo pro všechny nově spuštěné dokumenty Wordu.

Následují tlačítka OK a Storno.


Obsah

 1. Úvod a poděkování
 2. Prostředí Wordu
 3. Pravidla pro psaní textu
 4. Odezva klávesnice a čtení interpunkce
 5. Kontrola gramatiky
 6. Vyhledávání textu
 7. Označování textu a záložka
 8. Základní informace k formátování
 9. Formátování písma
 10. Formát odstavce
 11. Úvod ke stylům
 12. Nadpisové styly
 13. Makra


JAWSMicrosoft WordMS WordWord


Jaromír Tichý
Jmenuji se Jaromír Tichý. V současné době pracuji jako lektor výpočetní techniky v neziskové organizaci TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Od narození mám těžký stupeň zrakového handicapu, který je na rozhraní mezi těžkou slabozrakostí a praktickou nevidomostí. Nejvíce pracuji s Windows, kde...