Průvodce VoiceOverem v macOS – 6. díl – Prohlížení webu a práce s okny

Tento díl se věnuje zejména prohlížení webových stránek pomocí aplikace Safari, pokročilejší práci s více okny aplikací a funkcím pro urychlení pohybu na obrazovce.

Popis okna aplikace Safari

Okno aplikace Safari se skládá z následujících položek. Uvedené pořadí položek odpovídá procházení tohoto okna pomocí kurzoru VoiceOveru zleva doprava.

 • Tlačítko pro zavření okna, jeho minimalizaci a jeho zvětšení na celou obrazovku.
 • Panel nástrojů: skupina položek tvořená mimo jiné těmito pro nás zajímavými položkami:
  • Tlačítko Boční panel: Přepíná zobrazení bočního panelu, který umožňuje otevírat či spravovat uložené záložky, anebo stránky uložené do takzvaného seznamu četby.
  • Tlačítka Zpět a Vpřed: slouží pro přechod na předchozí respektive následující stránku v historii prohlížení. Vyvolání kontextové nabídky na těchto tlačítkách přes VO + Shift + M vypíše historii navštívených stránek a umožní na zvolenou stránku přejít.
  • Upravitelný text Adresa a hledání: Pole pro zadání webové adresy nebo textu pro vyhledání prostřednictvím vyhledávače Google.
  • Tlačítko Zobrazit/skrýt přehled panelů: V hlavní oblasti prohlížeče zobrazí a umožní otevřít stránky, které máte otevřené na jiných zařízeních, jestliže máte zapnutou synchronizaci přes iCloud.
 • Vertikální rozdělovník: Prvek po zanoření umožňující přes klávesu VO + šipka doprava odkrýt a poté nastavit procentuální šířku bočního panelu.
 • Webový obsah: Hlavní oblast prohlížeče, ve které se zobrazuje otevřená webová stránka. Pro prohlížení webové stránky se musíme do této oblasti pomocí kláves VO + Shift + šipka dolů zanořit. U nově otevřených oken se zde zobrazují oblíbené a často navštěvované stránky a stránky uložené do seznamu četby.

Pohyb na stránce jen po určitých typech položek

Pohyb na webové stránce pouze pomocí klávesy VO + šipka doprava nebo doleva by byl velmi zdlouhavý a to obzvlášť na stránkách, které už známe. Proto VoiceOver stejně jako jiné odečítače nabízí klávesové zkratky umožňující pohyb jen po určitém typu položek, například jen po nadpisech, odkazech či tlačítkách.

Tyto zkratky pro pohyb po určitém typu položek se skládají z klávesy VO a Command spolu s určitým písmenem, například VO + Command + H vás přesune na následující nadpis a VO + Command + L vás přesune na následující odkaz. Seznam těchto nejdůležitějších zkratek je uveden v tabulce níže. Pro pohyb v opačném směru přidejte ještě klávesu Shift, tedy například pro přesun na předchozí nadpis slouží klávesa VO + Command + Shift + H . To už je pěkná řada kláves. Naštěstí i na toto VoiceOver pamatuje a nabízí řešení v podobě rychlé navigace jednou klávesou.

Rychlá navigace jednou klávesou

Se zapnutou rychlou navigací jednou klávesou není potřeba pro skákání po určitém typu položek mačkat klávesy VO a Command. Na následující nadpis se tedy pak přesunete stiskem samotného písmene H, na následující odkaz jen samotným písmenem L . Pro pohyb opačným směrem opět přidejte klávesu Shift, tedy například Shift + H pro přesun na předchozí nadpis.

Aby však rychlá navigace jednou klávesou fungovala, je třeba splnit dvě podmínky:

Když zapnete jak rychlou navigaci, tak rychlou navigaci jedním písmenem, tak přijdete o možnost po najetí na textové pole do tohoto pole psát text. Z toho vyplývá, že během práce musíte rychlou navigaci střídavě zapínat a vypínat podle toho, jestli zrovna chcete skákat po určitých typech položek, anebo psát text. Jestli rychlé navigaci stále moc nerozumíte, tak neházejte flintu do žita, Její používání si důkladně předvedeme na níže uvedené praktické ukázce.

Klávesové zkratky pro pohyb po určitých typech položek

Níže uvedené klávesy slouží pro přesun na následující položku daného typu. Pro přesun na předchozí položku přidejte klávesu Shift. Výjimkou jsou klávesy pro pohyb po nadpisech úrovně 1 až 6, kde na české klávesnici pro dopředný pohyb je nutné používat spolu s číselnou klávesou klávesu Shift a zpětný pohyb není možný.

Typ položkyBez rychlé navigaceS rychlou navigací
NadpisVO + Command + HH
Další nadpis úrovně 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6NeníShift + klávesa s číslem 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Předchozí nadpis úrovně 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6NeníNení
OdkazVO + Command + LL
TabulkaVO + Command + TT
SeznamVO + Command + XX
Formulářový prvekVO + Command + JJ
TlačítkoNeníB
Textové poleNeníF
Zaškrtávací políčkoNeníC
Skupina přepínačůNeníR
ObrázekVO + Command + GG

 

Praktická ukázka: Hledání slovíček ve slovníku a vyhledávání přes Google

Prohlížení webových stránek v aplikaci Safari a používání rychlé navigace jednou klávesou si procvičíme nejprve na příkladě vyhledání českého překladu anglických slovíček „hello“ a „apple“ ve webovém slovníku společnosti Seznam.cz, a poté budeme pokračovat hledáním nějakého textu v Internetu prostřednictvím vyhledávače Google.

 1. Přes klávesu VO + D se přesuňte do Docku, pomocí VO + šipka doprava nebo doleva najeďte na aplikaci Safari a stisknutím VO + mezerník ji spusťte.
 2. Při prvním spuštění Safari by kurzor VoiceOveru měl být na panelu nástrojů. Jestliže na něm ale není, což si můžete ověřit klávesou VO + F3, tak se několikrát vynořte opakovaným stiskem klávesy VO + Shift + šipka nahoru, abyste se dostali do nejvyšší úrovně okna. Poté stiskněte VO + Fn + šipku doleva, čímž se přesunete na první položku aktuální skupiny, kterou by měl být právě panel nástrojů.
 3. Stisknutím VO + Shift + šipka dolů se do panelu nástrojů zanořte, a pak mačkejte VO + šipku doprava, dokud nenajedete na položku typu upravitelný text, tedy na pole pro zadání webové adresy.
 4. Ujistěte se, že máte vypnutou rychlou navigaci, která se přepíná současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava, a poté do pole adresy vepište „slovnik.seznam.cz“ a stiskněte Enter. Za chvíli po načtení stránky by se měl kurzor VoiceOveru sám přesunout do webové stránky na textové pole pro zadání hledaného slovíčka.
 5. Do textového pole pro hledání vepište slovíčko „hello“ a potvrďte Enterem. Po chvíli se načte webová stránka s výsledkem hledání.
 6. Současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava zapněte rychlou navigaci a ujistěte se, že máte zapnutou také rychlou navigaci jednou klávesou, která se přepíná přes VO + Q.
 7. Dvakrát stiskněte klávesu s písmenem H, čímž dvakrát provedete příkaz pro skok na následující nadpis. Tím byste měli přistát na nadpisu „Citoslovce“. Za tímto nadpisem se nachází překlady hledaného slovíčka „hello“.
 8. Pomocí opakovaného stisku samotné klávesové šipky doprava si překlady přečtěte.
 9. Nyní se budeme chtít vrátit do textového pole pro hledání ve slovníku, abychom tam zadali další slovíčko, tedy „apple“. Stiskněte proto Shift + F, čili příkaz pro skok na předchozí textové pole.
 10. Současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava vypněte rychlou navigaci, do textového pole vepište slovíčko „apple“ a potvrďte Enterem. Načte se stránka s překladem, kterou si můžete přečíst již popsaným způsobem počínaje krokem číslo šest. V následujících krocích si ale ještě ukážeme, jak bychom se přesunuli do adresního a vyhledávacího řádku prohlížeče Safari, a jak pomocí něj vyhledat v Internetu nějaký text přes vyhledávač Google.
 11. Pokud nemáte rychlou navigaci zapnutou, tak ji současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava zapněte. Poté se několikerým současným stiskem klávesových šipek doleva a dolů vynořte na nejvyšší úroveň okna.
 12. Klávesou VO + Fn + šipka doleva skočte na první položku, tedy na panel nástrojů, současným stiskem šipek doprava a dolů se do něj zanořte a poté mačkejte šipku doprava, dokud nenajedete na položku typu upravitelný text, tedy na pole pro zadání webové adresy.
 13. Současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava vypněte rychlou navigaci, zadejte text pro vyhledání přes Google a potvrďte Enterem.
 14. Současným stiskem klávesových šipek doleva a doprava zapněte rychlou navigaci a opakovaným stiskem klávesy s písmenem H skočte na nadpis „Výsledky hledání“.
 15. Můžete pokračovat čtením po položkách přes klávesovou šipku doprava nebo můžete skákat po jednotlivých výsledcích hledání pomocí klávesy s písmenem H, jelikož každý výsledek hledání je uvozen nadpisem.
 16. Jakmile najedete na odkaz, který chcete navštívit, tak jej můžete otevřít klávesou Enter.

Tip: Otevírání odkazů v novém okně

Při prohlížení webu se někdy hodí otevřít odkaz na novém okně, abyste si uchovali okno předchozí, například když na webu něco hledáte a chcete si ponechat otevřené okno s výsledky hledání, ze kterého otevíráte nalezené stránky. V Safari lze otevřít odkaz na novém okně najetím na odkaz a stisknutím kláves Command + Shift + Alt + Enter.

Užitečné klávesové zkratky pro Safari

V předchozí praktické ukázce jsme v krocích jedenáct až dvanáct poměrně pracně přecházeli z webové stránky do adresního řádku, proto se hodí znát minimálně klávesovou zkratku Command + L, která nás do adresního řádku přesune bezprostředně. Uveďme si ale ještě pár dalších šikovných zkratek.

PříkazZkratka
Přesunout kurzor do adresního řádkuCommand + L
Přesunout kurzor VoiceOveru do webového obsahuVO + J
Otevřít nové okno a přesunout kurzor do adresního řádkuCommand + N
Zavřít aktuální oknoCommand + W
Přejít na předchozí stránku v historii procházeníCommand U s čárkou
Přejít na následující stránku v historii procházeníCommand + pravá kulatá závorka
Zobrazit okno stahováníCommand + Alt + L
Znovu načíst stránkuCommand + R
Otevřít odkaz v novém okněCommand + Shift + Alt + Enter

 

Přehlednější a efektivnější přepínání mezi spuštěnými aplikacemi a jejich okny

S tím, jak se učíme pracovat s více spuštěnými aplikacemi a jejich okny, vyvstává potřeba se mezi nimi přepínat efektivněji. Ve druhém díle jsme si pro přepínání spuštěných aplikací a jejich oken popsali základní způsob pomocí kláves Command + tabulátor respektive Command + přehláska. VoiceOver nicméně nabízí ještě vlastní praktičtější a občas i nezbytný způsob, jak spuštěné aplikace a okna přepínat, a to pomocí následujících dvou klávesových příkazů:

 • VO + F1 + F1:Zobrazí nabídku nazvanou výběr aplikací, v níž se lze pohybovat standardním způsobem pomocí klávesových šipek. Tato nabídka se skládá ze seznamu právě spuštěných aplikací ve formě podnabídek, které když šipkou doprava rozbalíte, tak se vypíše nabídka všech otevřených oken rozbalené aplikace, a Enterem se do vybraného okna přepnete. Zvláštním případem je zde podnabídka nazvaná Systémové dialogy, jež je přítomna, vyskytují-li se na obrazovce nějaká dialogová okna. Důležité dále je, že v nabídkách oken rozbalené aplikace nebo v nabídce Systémové dialogy najdeme občas i okna, která nejsou přístupná klasickým způsobem pomocí Command + přehláska.
 • VO + F2 + F2:Zobrazí nabídku nazvanou výběr oken, v níž se lze rovněž pohybovat standardním způsobem. Tato nabídka je tvořena seznamem všech otevřených oken aktuální aplikace a Enterem se do vybraného okna přepnete. I zde platí, že tu občas najdeme i okna, která nejsou přístupná přes klasické přepínání oken přes Command +přehláska.

Jestliže vám klávesové příkazy VO + F1 + F1 a VO + F2 + F2 nefungují, tak k nim přidejte ještě klávesu Fn. Případně v Předvolbách systému podle návodu z třetího dílu nastavte, aby stisk klávesy Fn nebyl potřeba.

Tip: Výhody používání oken oproti panelům

Pokud chcete mít například v Safari otevřených více webových stránek najednou, tak je lepší tyto stránky otevírat právě na nových oknech namísto na nových panelech, a stejně tak ve Finderu či v jiných aplikacích je pro uživatele VoiceOveru lepší používat okna místo panelů, z důvodu minimálně těchto tří předností oken:

 • VoiceOver si v oknech při jejich přepínání uchovává pozici kurzoru na stránce naprosto spolehlivě, kdežto při přepínání mezi panely se pozice kurzoru někdy nezapamatuje a přesune se na začátek stránky nebo jiné výchozí místo.
 • Nalezení hledaného okna pomocí výše popsaného výběru oken přes klávesy VO + F2 + F2 je snazší než nalezení panelu mezi ostatními panely především proto, že můžete využít filtrování oken, viz následující tip.
 • Přepínání mezi okny, ať už pomocí Command + přehláska nebo VO + F2 + F2, je méně výřečné, než přepínání panelů.

Tip: Filtrování výběru spuštěných aplikací nebo oken

Pro snazší nalezení otevřeného okna je možné výběr spuštěných aplikací nebo oken následujícím způsobem filtrovat. To možná oceníte právě v Safari, kde je běžné mít na samostatných oknech otevřených více stránek najednou.

 1. Přepněte se do aplikace, jejíž okno hledáte, například do Safari.
 2. Stisknutím VO + F2 + F2 vyvolejte výběr oken.
 3. Napište hledaný text nacházející se kdekoliv v názvu hledaného okna, v případě Safari je název okna tvořen titulkem webové stránky. V naší předchozí ukázce bychom tedy mohli hledat například okno s titulkem obsahující text „slovník“. Velikost písmen ani diakritika nehraje při hledání roli.
 4. Ve vyfiltrované nabídce oken případně šipkou dolů nebo nahoru najeďte na vámi hledané okno a přepněte se do něj klávesou Enter.

Skákání na položky hledáním jejich textu

Další praktickou funkcí VoiceOveru, kterou můžeme pro urychlení pohybu na webové stránce využít, je možnost rychle přeskočit na položku vyhledáním textu, jež se v položce vyskytuje. Tuto funkci vyvoláme klávesami VO + F . Bližší postup jejího použití na webu je tento:

 1. Otevřete webovou stránku v Safari.
 2. Stiskněte VO + F a zadejte hledaný text. Velikost písmen ani diakritika nehraje roli.
 3. Stiskněte Enter. Kurzor VoiceOveru se přesune na nejbližší položku, která obsahuje hledaný text.
 4. Případně použijte zkratku VO + G, která přesune kurzor VoiceOveru na další nejbližší výskyt hledaného textu. Popřípadě VO + shift + G vás přesune na výskyt předchozí.

Po stisknutí VO + F je také možné šipkami nahoru a dolu procházet dříve hledané texty a Enterem je vyhledat.

Hledání pomocí této funkce není omezeno jen na webové stránky, ale funguje i v jakémkoliv okně, tedy například v textových polích v aplikaci Poznámky nebo TextEdit, případně také v otevřené zprávě v aplikaci Mail.

Navigace v průvodci

 AppleMacmacOS/OS XPříručkyPrůvodce VoiceOverem v macOSTutoriályVoiceOver


Adam Samec
Jako nevidomý se zajímám o asistivní technologie pro zrakově postižené. Pracuji jako lektor a tester přístupnosti v Tyflokabinetu Praha. Mým hlavním zaměstnáním je však pozice programátora, konzultanta a testera přístupnosti v Microsoftu. V článcích se zaměřuji především na produkty značky...