Možnosti využití braillských displejů nejen při vzdělávání nevidomých

Verze 2.0 ze 22. října 2020

Autoři: Roman Kabelka, Michal Jelínek a Jiří Fenz
Metodik a koordinátor: Radek Pavlíček
Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity

Obsah

Úvodem

Tato metodická příručka k možnostem využití braillských displejů nabízí čtenářům obecné informace o možnostech využití těchto zařízení pro vzdělávací a profesní účely. Stěžejní část příručky je koncipována jako srovnání dostupných modelů na českém trhu. Takto pojatý metodický materiál poskytuje čtenáři informace o tom, jaké funkcionality brailleské displeje uživatelům se zrakovým postižením v roce 2020 nabízejí a jaké aspekty by měl uživatel zvážit při výběru konkrétního modelu.

Obsah

  1. Braillský displej
  2. Výrobci a distributoři
  3. Testované braillské displeje
  4. Konstrukce
  5. Hmatový výstup a signalizace
  6. Ovládání a braillský vstup
  7. Podpora a funkce
  8. Využití brailleských zobrazovačů při vzdělávání nevidomých, příklady dobré praxe
  9. Souhrn

Poděkování

Za spolupráci na přípravě této příručky děkujeme Petru Bláhovi, Petru Bokvajovi, Tomáši Fraňkovi, Michalu Jungmannovi, Tomáši Hrdinkovi a Rudolfu Volejníkovi.


Tato metodická příručka vznikla jako jeden z výstupu projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole (projekt číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872), PV KA2 – Škola jako centrum kolegiální podpory.

© Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, 2020APIVbodové písmobraillský displej


Radek Pavlíček
Radek se přístupnosti a informačním a komunikačním technologiím pro uživatele s těžkým postižením zraku věnuje od roku 1998. Je duchovním otcem portálu Pélion, řídí a koordinuje veškeré aktivity s ním související a dělá maximum pro to, aby Pélion přispíval ke...